Windows Phone 7.5 Mango prichádza

Windows_phone_mango.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft in­for­mo­va­la, že v spo­lup­rá­ci s mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi za­ča­la ma­ji­te­ľom smar­tfó­nov s plat­for­mou Win­dows Pho­ne dis­tri­buo­vať no­vú ak­tua­li­zá­ciu Man­go.

Ak­tua­li­zá­cia Man­go sľu­bu­je pri­niesť oko­lo 500 zmien, me­dzi kto­ré pat­rí nap­rík­lad pod­po­ra mul­ti­tas­kin­gu pre ap­li­ká­cie tre­tích strán (ho­ci len v ob­me­dze­nej po­do­be, keď sú ap­li­ká­cie na po­za­dí hi­ber­no­va­né a na­vy­še ich tak­to mô­že bež­ať naj­viac päť sú­čas­ne), no­vá ver­zia mo­bil­né­ho browse­ra Inter­net Explo­rer 9 s pod­po­rou HTML5 a pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov bu­de pat­riť me­dzi hlav­né zlep­še­nia ko­neč­ne pod­po­ra slo­ven­či­ny a ta­kis­to dos­tup­nosť inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Mic­ro­sof­tu Mar­ket­pla­ce s ap­li­ká­cia­mi pre Win­dows Pho­ne. Tu je k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 30 000 ap­li­ká­cií vrá­ta­ne 80 od tu­zem­ských vý­rob­cov. Pod­ni­ko­ví pou­ží­va­te­lia sa však ne­doč­ka­jú nap­rík­lad po­ža­do­va­nej pod­po­ry VPN, nad čím niek­to­rí zo zá­ujem­cov nes­krý­va­jú skla­ma­nie.

Spo­lu s uve­de­ním ak­tua­li­zá­cie Win­dows Pho­ne Man­go, ozna­čo­va­nej aj ako Win­dows Pho­ne 7.5, sa oča­ká­va ta­kis­to pred­sta­ve­nie no­vých mo­de­lov smar­tfó­nov od veľ­kých vý­rob­cov, kto­ré ma­jú pri­niesť no­vé fun­kcie, ako nap­rík­lad zdie­ľa­nie mo­bil­né­ho pri­po­je­nia k inter­ne­tu cez Wi-Fi (tzv. tet­he­ring). Trh netr­pez­li­vo oča­ká­va aj uve­de­nie smar­tfó­nu od No­kie s plat­for­mou Mic­ro­sof­tu.

Re­né Keyz­lar, ma­na­žér pre mo­bil­né rie­še­nie Mic­ro­sof­tu, k to­mu ho­vo­rí, že dis­tri­bú­cia ak­tua­li­zá­cie Win­dows Pho­ne 7 bu­de pre­bie­hať pos­tup­ne a ma­la by byť do­kon­če­ná do kon­ca ok­tób­ra. Mic­ro­soft zjav­ne po stá­le ne­za­bud­nu­tých prob­lé­moch s ak­tua­li­zá­ciou smar­tfó­nov Sam­sun­gu za­čiat­kom toh­to ro­ka, kto­rá vy­ra­di­la tie­to prís­tro­je úpl­ne z pre­vádz­ky, chce pos­tu­po­vať opatr­ne, aby mal čas pri prí­pad­ných prob­lé­moch dis­tri­bú­ciu ak­tua­li­zá­cie Man­go za­sta­viť. Po­ma­lá dis­tri­bú­cia však mô­že viesť k uve­de­niu neo­fi­ciál­nych ak­tua­li­zač­ných nás­tro­jov, ako sa to sta­lo už skôr, kto­ré po­tom dos­tup­nosť up­da­tu Win­dows Pho­ne vy­nú­tia ih­neď. O dos­tup­nos­ti ak­tua­li­zá­cie má byť pou­ží­va­teľ in­for­mo­va­ný na dis­ple­ji svoj­ho smar­tfó­nu a nás­led­ne vy­ko­ná jej stiah­nu­tie a in­šta­lá­ciu pri­po­je­ním k PC so sof­tvé­rom Zu­ne.

Mic­ro­soft vo Win­dows Pho­ne 7 Man­go tiež pri­chá­dza s in­teg­rá­ciou so­ciál­nych sie­tí Twit­ter a Lin­ke­dIn, ďa­lej pri­dal pod­po­ru pre služ­bu SkyD­ri­ve na vzdia­le­ný prís­tup k do­ku­men­tom z clou­du či zlep­šil mož­nos­ti na­vi­gá­cie GPS.

Zdroj: com­pu­terworld.cz Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter