Ako nainštalovať Windows 8

windows8.jpg Či­ta­te­lia, kto­rí sa chcú oboz­ná­miť s ho­rú­cou no­vin­kou Win­dows 8, si ju mô­žu voľ­ne stiah­nuť a nain­šta­lo­vať na vir­tuál­ny po­čí­tač. In­šta­lač­né mé­diá sa da­jú stiah­nuť na ad­re­se http://msdn.mic­ro­soft.com/en-us/win­dows/apps/br229516, prí­pad­ne http://dev.mic­ro­soft.com. V ko­mu­ni­tách vý­vo­já­rov a IT špe­cia­lis­tov je veľ­ký zá­ujem aj o vý­vo­jár­ske nás­tro­je pre no­vé pre­zen­tač­né roz­hra­nie Met­ro. Ideál­ne je nain­šta­lo­vať Win­dows 8 na star­ší PC ale­bo no­te­book, naj­lep­šie s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a 2 GB pa­mä­te. Len tak vy­chut­ná­te as­poň časť ply­nu­los­ti pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Met­ro, aj keď bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja to ani zďa­le­ka nie je ono.

Sa­moz­rej­me, tre­ba brať do úva­hy, že je to „pre­view“ pre vý­vo­já­rov, aby si vy­skú­ša­li no­vé tech­no­ló­gie, či­že veľ­mi sko­rá ver­zia na na­sa­de­nie na „vlaj­ko­vý po­čí­tač“, a tak ve­ľa ľu­dí špe­ku­lu­je, ako ho nain­šta­lo­vať a spus­tiť vo vir­tuál­nom pros­tre­dí. Náš in­tui­tív­ny po­kus nain­šta­lo­vať to na klien­tsky po­čí­tač s Win­dows 7 pod Win­dows Vir­tual PC ne­vy­šiel, ne­dá sa nain­šta­lo­vať do­kon­ca ani 32-bi­to­vá ver­zia.

Od exper­ta na kon­fe­ren­cii BUILD sme zis­ti­li nas­le­du­jú­ce:
Win 8 beží vo vir­tuál­nom pros­tre­dí na:
• Hy­per-V na Win­dows 8 De­ve­lo­per Pre­view
• Hy­per-V na Win­dows Server 2008 R2
• VMware Wor­ksta­tion 8.0 for Win­dows
• Vir­tual­Box 4.1.2 for Win­dows

Žiaľ, ne­fun­gu­je na:
• Mic­ro­soft Vir­tual PC
• Mic­ro­soft Vir­tual Server
• Win­dows 7 XP Mo­de
• VMWare Wor­ksta­tion 7.x a star­ších

VMware Wor­ksta­tion 8.0 for Win­dows je ko­merč­ný pro­dukt, kto­rý sa dá na me­siac nain­šta­lo­vať v skú­šob­nej ver­zii, a tak sme vy­skú­ša­li voľ­ne ší­ri­teľ­nú vir­tua­li­zač­nú plat­for­mu Orac­le VM Vir­tual­Box 4.1.2. Pro­dukt mož­no stiah­nuť na ad­re­se http://www.orac­le.com/us/tech­no­lo­gies/vir­tua­li­za­tion/orac­levm/061976.html. Na Orac­le VM Vir­tual­Box 4.1.2. sa dá nain­šta­lo­vať aj 64-bi­to­vá ver­zia Win­dows 8. Po­ža­do­va­ná mi­ni­mál­na kon­fi­gu­rá­cia PC je veľ­mi mier­na: 1 GHz pro­ce­sor (x86) ale­bo 64-bit. (x64), 1 GB RAM (32-bit.) ale­bo 2 GB RAM (64-bit.), 20 GB mies­ta na pev­nom dis­ku.

v8virt1.png

In­šta­lač­ný sú­bor má 90 MB a in­šta­lá­cia pre­beh­la bez prob­lé­mov v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd

v8virt2.png

Ako ope­rač­ný sys­tém pre vir­tuál­ny po­čí­tač sme nas­ta­vi­li Win­dows 7 (64-bit.)

Roz­ho­du­jú­cou eta­pou vy­tvo­re­nia vir­tuál­ne­ho stro­ja je de­fi­no­va­nie veľ­kos­ti pa­mä­te a vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho dis­ku, prí­pad­ne pri­po­je­nie už exis­tu­jú­ce­ho vir­tuál­ne­ho dis­ku k vir­tuál­ne­mu stro­ju.

v8virt3.png

Nas­ta­ve­nie pa­mä­te pre vir­tuál­ny stroj – pla­tí jed­no­du­ché pra­vid­lo, že sú­čet pa­mä­tí všet­kých sú­čas­ne spus­te­ných vir­tuál­nych po­čí­ta­čov plus pa­mäť pre hos­ti­teľ­ský ope­rač­ný sys­tém nes­mie prek­ro­čiť ka­pa­ci­tu fy­zic­ky nain­šta­lo­va­nej pa­mä­te na hos­ti­teľ­skom po­čí­ta­či; pre vir­tuál­ny stroj sme vy­hra­di­li 2 GB

V di­aló­gu na pri­da­nie vir­tuál­ne­ho dis­ku tre­ba vy­tvo­riť no­vý sú­bor ty­pu VDI

v8virt6.png

Vir­tuál­ny stroj pred pr­vým spus­te­ním v správ­cov­skej ap­li­ká­cii VM Vir­tual­Box Ma­na­ger

Te­raz už sta­čí len za­su­núť in­šta­lač­né mé­dium, nain­šta­lo­vať pot­reb­ný ope­rač­ný sys­tém. My sme pri­po­ji­li ob­raz ISO in­šta­lač­né­ho mé­dia a spus­ti­li in­šta­lá­ciu. Po nain­šta­lo­va­ní Win­dows 8 tre­ba uro­biť nie­koľ­ko kon­fi­gu­rač­ných kro­kov, nas­ta­viť ná­zov po­čí­ta­ča a úda­je na prih­lá­se­nie.

Snímka4.PNG

Pr­vé spus­te­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja s Win­dows 8

Snímka5.PNG

Vir­tuál­ny stroj s Win­dows 8 v správ­cov­skej ap­li­ká­cii VM Vir­tual­Box Ma­na­ger

Snímka6.PNG

Win­dows 8 v za­mknu­tom sta­ve

Ná­vod, ako ov­lá­dať pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Met­ro, pri­ne­sie­me v ďal­šom člán­ku.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter