ASUS Eee Pad Slider – tablet s výsuvnou klávesnicou

ASUS pred­sta­vil tab­let Eee Pad Sli­der, kto­rý sta­via na ús­pe­chu ne­dáv­no uve­de­né­ho mo­de­lu Eee Pad Tran­sfor­mer. No­vin­ku cha­rak­te­ri­zu­je vý­suv­ná klá­ves­ni­ca, ope­rač­ný sys­tém Goog­le An­droid 3.2 a dis­plej IPS s po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi 178°. Ko­nek­ti­vi­tu za­is­ťu­jú vsta­va­ný port USB, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD a ko­nek­tor mi­niH­DMI. V re­ži­me net­boo­ku mož­no vy­užiť vý­suv­nú klá­ves­ni­cu, kto­rá zrých­li a uľah­čí pí­sa­nie. Eee Pad Sli­der sa pre­dá­va v perle­ťo­vom bie­lom ale­bo ko­vo­vom hne­dom vy­ho­to­ve­ní za 509,90 EUR.

PR Eee Pad Slider Front.jpg

ASUS Eee Pad Sli­der po­há­ňa dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra 2, kto­rý zvlá­da sviž­né pre­hlia­da­nie webu, preh­rá­va­nie HD fil­mov, preh­rá­va­nie hud­by ale­bo všet­ko sú­čas­ne. Eee Pad Sli­der pod­po­ru­je preh­rá­va­nie HD vi­dea i pries­to­ro­vé­ho zvu­ku, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu ľah­ko zob­ra­zo­vať ob­sah z tab­le­tu pria­mo na svo­jom do­má­com ki­ne.

Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 10,1" a roz­lí­še­ním 1280 × 800 vy­uží­va tech­no­ló­giu IPS, má ši­ro­ké po­zo­ro­va­cie uh­ly 178° a po­mer strán 16:10. Mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej pod­po­ru­je ov­lá­da­nie všet­ký­mi de­sia­ti­mi pr­sta­mi a je kry­tý od­ol­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass. Tab­let je vy­ba­ve­ný aj dvo­ma ka­me­ra­mi - pred­ná s roz­lí­še­ním 1,2 Mpix je ur­če­ná na or­ga­ni­zo­va­nie vi­deo­kon­fe­ren­cií a za­dná s roz­lí­še­ním 5 Mpix slú­ži pri­már­ne na zho­to­vo­va­nie fo­tiek a vi­deí.

PR Eee Pad Slider Left.jpg

Vý­suv­ná klá­ves­ni­ca tab­le­tu Eee Pad Sli­der umož­ňu­je rých­lej­šie a po­hodl­nej­šie pí­sa­nie ako sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca na ob­ra­zov­ke. K dis­po­zí­cii je aj pre­din­šta­lo­va­ný ba­lík kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií Po­la­ris Of­fi­ce 3.0, kto­rý umož­ňu­je zob­ra­zo­vať a up­ra­vo­vať do­ku­men­ty, ta­buľ­ky aj pre­zen­tá­cie.

Pre­nos dát me­dzi jed­not­li­vý­mi za­ria­de­nia­mi za­bez­pe­ču­je ASUS Web­Sto­ra­ge - neob­me­dze­né on-li­ne úlo­žis­ko za­dar­mo na do­bu jed­né­ho ro­ka. Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu jed­no­du­cho zá­lo­ho­vať všet­ky svo­je ob­ľú­be­né sklad­by, fil­my aj fo­tog­ra­fie. Tab­let Eee Pad Sli­der ďa­lej po­nú­ka úlo­žis­ko 32 GB eMMC, port USB, čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD a ko­nek­tor mi­niH­DMI. Za­ria­de­nie vy­uží­va no­vý ope­rač­ný sys­tém od spo­loč­nos­ti Goog­le - An­droid 3.2, kto­rý bol špe­ciál­ne vy­vi­nu­tý a op­ti­ma­li­zo­va­ný prá­ve pre tab­le­ty. Vďa­ka pod­po­re štan­dar­du Ado­be Flash pou­ží­va­te­lia ne­bu­dú ochu­dob­ne­ní ani o pú­ta­vý webo­vý ob­sah.

PR Eee Pad Slider Back.jpg


Spo­loč­nosť ASUS vy­ba­vi­la tab­let nie­koľ­ký­mi ap­li­ká­cia­mi, ako je My­Net, MyC­loud a My­Lib­ra­ry. My­Net slú­ži na bez­drô­to­vé strea­mo­va­nie di­gi­tál­nych mé­dií na os­tat­né do­má­ce sie­ťo­vé za­ria­de­nia, tak­že umož­ňu­je preh­rá­va­nie HD vi­dea či hud­by na HDTV ale­bo na sto­lo­vom po­čí­ta­či. Ap­li­ká­cia My­Lib­ra­ry je ur­če­ná na sprá­vu stiah­nu­tých kníh, ča­so­pi­sov a no­vín. MyC­loud pos­ky­tu­je prís­tup k di­gi­tál­ne­mu ob­sa­hu clou­du, k hud­be, vi­deo­sú­bo­rom a fo­tog­ra­fiám. Pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie MyC­loud mô­žu pou­ží­va­te­lia vzdia­le­ne pris­tu­po­vať k svoj­mu PC ale­bo Mac sys­té­mu.

K dis­po­zí­cii je ta­kis­to Goog­le An­droid Mar­ket, kto­rý ob­sa­hu­je množ­stvo ap­li­ká­cií vrá­ta­ne hry An­gry Birds ale­bo klien­tov na Fa­ce­book a Twit­ter.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter