Windows 8 naštartuje za 1 sekundu

Windows_8.jpg Zla­tým klin­com prog­ra­mu vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie BUILD, kto­rá sa za­ča­la 13. sep­tem­bra v ka­li­for­nskom Ana­hei­me, bo­lo pred­sta­ve­nie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Pr­vá hlav­ná pred­náš­ka bo­la pod tak­tov­kou Ste­ve­na Si­nof­ské­ho, pre­zi­den­ta di­ví­zie Win­dows a Win­dows Li­ve. Aby sme bo­li úpl­ne pres­ní, Win­dows 8 bol v pred­chá­dza­jú­ci, nul­tý deň pred­sta­ve­ný vy­bra­ným IT no­vi­ná­rom, a tak sme sa s ním pod prís­nym NDA ma­li mož­nosť oboz­ná­miť eš­te pred ofi­ciál­nym uve­de­ním.

win3.JPG

Ste­ven Si­nof­sky a Ju­lia Lar­sen Green di­ví­zie Win­dows pred­sta­vu­jú mož­nos­ti no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu

In­for­má­cie o no­vom ope­rač­nom sys­té­me pri­chá­dza­jú v si­tuá­cii, keď je sú­čas­ná ko­mer­čná ver­zia Win­dows 7 vo vr­chol­nej kon­dí­cii. Bo­lo pre­da­ných viac než 450 mi­lió­nov li­cen­cií, tak­že sa na­tís­ka otáz­ka, aká bu­de mo­ti­vá­cia pou­ží­va­te­ľov, aby preš­li na no­vú ver­ziu. Je to úpl­ne no­vá fi­lo­zo­fia pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Win­dows 8 to­tiž pred­sta­vu­je naj­výz­nam­nej­ší re­di­zajn toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu v his­tó­rii. Vlas­tne pre­zen­tač­né roz­hra­nie Met­ro už bo­lo s veľ­kým ús­pe­chom pou­ži­té v mo­bil­nej plat­for­me Win­dows Pho­ne 7.

win1.png

Ce­lá pr­vá hlav­ná pred­náš­ka bo­la za­me­ra­ná na no­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie

Met­ro - tá­to úvod­ná ob­ra­zov­ka ne­bo­la IT ko­mu­ni­te nez­ná­ma, Ste­ve Ballmer ju už nie­koľ­kok­rát uká­zal, no nik­dy v úpl­nom kon­texte

No­vý Win­dows si na svo­jich po­čí­ta­čoch bu­dú môcť nain­šta­lo­vať a spus­tiť všet­ci, kto­rí pou­ží­va­jú Win­dows 7, no prav­du­po­ve­diac, bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja to veľ­ký zmy­sel ne­má. Dô­vo­dom re­vo­luč­né­ho re­di­zaj­nu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia bo­la zme­na fi­lo­zo­fie pou­ží­va­nia klient­skych za­ria­de­ní. No­vé za­ria­de­nia a kon­ku­ren­čné plat­for­my (App­le, An­droid...) na­sa­di­li lat­ku veľ­mi vy­so­ko, a tak Mic­ro­soft mu­sel ne­vyh­nut­ne prísť s nie­čím no­vým, kon­ku­ren­cies­chop­ným.

socialite.png

No­vý ope­rač­ný sys­tém napl­no vy­uží­va služ­by clou­do­vej plat­for­my Win­dows Li­ve a ko­nek­ti­vi­tu na so­ciál­ne sie­te

Pre­zen­tá­cia sa za­ča­la ukáž­kou tab­le­tu s fo­tog­ra­fiou a od­om­knu­tím tab­le­tu gra­fic­kým hes­lom, te­da vop­red nas­ta­ve­ným kom­bi­no­va­ným ges­tom na fo­tog­ra­fii. Ak má­te na fo­tog­ra­fii nap­rík­lad svoj­ho po­tom­ka, mô­že­te mu ges­tom poh­la­diť ru­ku a uro­biť tro­ju­hol­ník oko­lo očí a no­sa.

tweet.png

Ap­li­ká­cia na prís­tup k in­for­má­ciám z Twit­te­ra

Pra­cov­ná plo­cha ope­rač­né­ho sys­té­mu je za­lo­že­ná na ak­tív­nych dlaž­di­ciach (ti­les). Tá­to čr­ta bo­la po pr­výk­rát pou­ži­tá v mo­bil­nej plat­for­me Win­dows Pho­ne 7 a pou­ží­va­te­lia ju pri­ja­li veľ­mi priaz­ni­vo. Ak­tív­ne dlaž­di­ce zna­me­na­jú dy­na­mi­ku zob­ra­zo­va­nia, mož­nosť „ro­tá­cie". Sú zos­ku­pe­né do sku­pín so zá­hla­vím.

Ap­li­ká­cie Met­ro mož­no ov­lá­dať aj po­mo­cou my­ši, no prio­rit­ne sú navr­hnu­té na ov­lá­da­nie do­ty­kom. Mies­to do­ty­ku je gra­fic­ky in­di­ko­va­né si­vým krúž­kom. Zoom je vy­rie­še­ný kla­sic­kým ges­tom po­mo­cou dvoch pr­stov.

personalize.png

Spo­loč­né mies­to na nas­ta­vo­va­nie sys­té­mu a ap­li­ká­cií vná­ša do ope­rač­né­ho sys­té­mu har­mó­niu

Prep­nu­tie me­dzi ap­li­ká­cia­mi je veľ­mi rých­le a in­tui­tív­ne, us­ku­toč­ňu­je sa jed­ným do­ty­kom. Ste­ven Si­nof­sky sa, sa­moz­rej­me, ne­za­bu­dol poch­vá­liť „esom v ru­ká­ve" - okam­ži­tým ná­be­hom ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na tab­le­te Sam­sung s pro­ce­so­rom In­tel i5, kto­rý má­me po­ži­ča­ný na tes­to­va­nie, na­bie­ha Win­dows 8 za jed­nu se­kun­du. Na net­boo­koch s pro­ce­so­rom Atom a 1 GB pa­mä­te je to 4 až 5 se­kúnd.

Kon­fe­ren­cia BUILD ve­no­va­ná no­vé­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu bu­de tr­vať ce­lý týž­deň, a tak vás bu­de­me pos­tup­ne oboz­na­mo­vať s mož­nos­ťa­mi Win­dows 8.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter