GetJar Gold ponúka platené androidové aplikácie zadarmo!

getjar_logo.png Get­Jar v sna­he kon­ku­ro­vať Ama­zon Ap­psto­re spus­til skve­lú služ­bu Get­Jar Gold, v kto­rej mo­men­tál­ne po­nú­ka 50 pla­te­ných ap­li­ká­cií v hod­no­te 60 do­lá­rov úpl­ne za­dar­mo. Pod­ľa CEO Il­ju Laur­sa bu­dú ďal­šie pri­bú­dať kaž­dý deň. Po­nú­ka­né ap­li­ká­cie nie sú ni­ja­ké „vy­ko­páv­ky" a náj­de­te me­dzi ni­mi ti­tu­ly ako Fruit Nin­ja THD, Age of Zom­bies, Tu­neIn Ra­dio Pro, So­lo ale­bo Splas­htop Re­mo­te Des­ktop - naj­lep­šie na tom je, že sú úpl­ne bez rek­la­my.

getjar3.png

S Get­Jar sú de­ve­lo­pe­ri na roz­diel od iných mar­ke­tov pla­te­ní na zá­kla­de poč­tu in­šta­lá­cií ap­li­ká­cie. Spo­loč­nosť chce za­rá­bať na up­red­nos­tňo­va­ní ap­li­ká­cií vo vy­hľa­dá­va­ní - ak chce­te, aby bo­la va­ša ap­li­ká­cia vo vý­sled­ku me­dzi pr­vý­mi, mu­sí­te si prip­la­tiť. Dosť však bo­lo re­čí. Ak chce­te tie­to su­per ap­li­ká­cie, za­mier­te na get­jar.com, nain­šta­luj­te si ap­li­ká­ciu Get­Jar z An­droid Mar­ke­tu a za­čni­te sťa­ho­vať - sku­toč­ne to fun­gu­je...

getjar2-180x300.png getjar1-180x300.png

Get­Jar Apps
Todd S. Mur­chi­son
Ver­zia 3.3.78 (25. 8. 2011)
Veľ­kosť 77 kB
1.6+
Za­dar­mo

getjar4.png

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter