HP pre veľký záujem vyrobí ďalšie tablety TouchPad

hp touchpad photo.jpg V reak­cii na extrém­ne vy­so­ký do­pyt plá­nu­je HP vy­rá­bať tab­le­ty Touch­Pad až do 31. ok­tób­ra. Mark Bud­gell, ho­vor­ca spo­loč­nos­ti HP, k to­mu ho­vo­rí, že na­priek pô­vod­né­mu oh­lá­se­nie o ukon­če­ní vý­ro­by za­ria­de­ní s WebOS, sa je­ho fir­ma roz­hod­la kvô­li ne­napl­ne­né­mu do­py­tu pok­ra­čo­vať s vý­ro­bou tab­le­tov Touch­Pad. O tie sa strh­la dos­lo­va bit­ka po­tom, čo bo­la ich ce­na zní­že­ná na 99 do­lá­rov za 16 GB ver­ziu (a 149 do­lá­rov za 32 GB), te­da na zlo­mok pô­vod­nej ce­ny. Viac in­for­má­cií náj­de­te v člán­ku HP vy­pre­dá­va svo­je tab­le­ty prak­tic­ky "za­dar­mo".

No­vo vy­ro­be­né tab­le­ty Touch­Pad by sa ma­li dos­tať do pre­da­ja v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov. Bud­gell tvr­dí, že bu­de vy­ro­be­né len ob­me­dze­né množ­stvo, i keď neš­pe­ci­fi­ko­val koľ­ko pres­ne a pro­duk­cia bu­de de­fi­ni­tív­ne ukon­če­ná k štvr­té­mu fiš­kál­ne­mu kvar­tá­lu HP, kto­rý kon­čí 31. ok­tób­ra. Bud­gell tiež ne­potvr­dil, či no­vo vy­ro­be­né tab­le­ty bu­dú ďa­lej po­nú­ka­né za pred­chá­dza­jú­cu vý­pre­da­jo­vú ce­nu, kto­rá bo­la aj pod vý­rob­ný­mi nák­lad­mi.

Aj keď HP sľu­bu­je, že bu­de ope­rač­ný sys­tém WebOS aj na­ďa­lej pod­po­ro­vať, rad ko­men­tá­to­rov sa bo­jí že tá­to po­moc ne­bu­de už dos­ta­toč­ne kva­lit­ná a že v bu­dúc­nos­ti skon­čí. Aj vý­vo­já­ri tvo­ria­ci ap­li­ká­cie pre WebOS už v mno­hých prí­pa­doch pre­chá­dza­jú ku kon­ku­ren­cii. Rie­še­ním pre uží­va­te­ľov mô­že byť in­šta­lá­cia An­droi­du na Touch­Pad od HP v rám­ci neo­fi­ciál­ne­ho pro­jek­tu Touch­Droid, vďa­ka čo­mu je mož­né zís­kať bez­kon­ku­ren­čne naj­lac­nej­ší znač­ko­vý tab­let s An­droi­dom na tr­hu.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter