ČR: STAHUJTE DEMO EA SPORTS NHL 12 Z PLAYSTATION NETWORK A XBOX LIVE

NHL 12 - Bourque 02_656x369.jpg Oče­ká­va­ná de­mo­ver­ze ho­ke­jo­vé vi­deoh­ry EA SPORTS NHL 12 je od dneš­ní­ho dne k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na Xbox LI­VE a PlayS­ta­tion Network. Ob­sa­hu­je tři her­ní re­ži­my: Rych­lá hra, Be A Pro a Hoc­key Ul­ti­ma­te Team. V rych­lé hře si hrá­či připo­me­nou le­toš­ní fi­ná­le Stan­leyova po­há­ru, kon­krétně tře­tí třeti­nu sed­mé­ho zá­pa­su me­zi tý­my Bos­ton Bruins a Van­cou­ver Ca­nucks.

V přep­ra­co­va­ném re­ži­mu Be A Pro si hrá­či bu­dou mu­set s vlas­tní­mi pos­ta­va­mi ho­ke­jistů vy­slou­žit kaž­dé střídá­ní na ledě kva­lit­ní hrou, tvr­dý­mi zá­kro­ky a důle­ži­tý­mi gó­ly. No­vin­kou v NHL 12 je mož­nost si­mu­lo­vat do­bu me­zi jed­not­li­vý­mi střídá­ní­mi. V průběhu si­mu­la­ce na­bíd­ne EA SPORTS Ac­tion Trac­ker přeh­led všech do­po­sud za­zna­me­na­ných důle­ži­tých udá­los­tí z hrá­čo­va poh­le­du, kte­rý tak bu­de okam­žitě vědět, co se v zá­pa­se udá­lo, za­tím­co od­po­čí­val na střídač­ce. V re­ži­mu Hoc­key Ul­ti­ma­te Team je úko­lem hrá­če sbí­rat ba­líč­ky ka­ret, vy­bu­do­vat od zá­kla­du vlas­tní tým z nej­lep­ších ta­lentů Ca­na­dian Hoc­key Lea­gue i Ame­ri­can Hoc­key Lea­gue a vy­tré­no­vat z nich bu­dou­cí hvězdy ne­bo za­čít okam­žitě vy­hrá­vat po­té, co an­ga­žu­je sou­čas­né hvězdy NHL. Za hra­ní re­ži­mu HUT v de­mu a poz­vá­ní přátel k vy­zkou­še­ní de­ma NHL 12 lze zís­kat bo­nu­so­vé ba­líč­ky ka­ret.

Před­pla­ti­te­lé služ­by EA SPORTS Sea­son Tic­ket si na­víc bu­dou mo­ci od 6. zá­ří stáh­nout pl­nou ver­zi NHL 12 v rám­ci člen­ských vý­hod. Po sta­že­ní na Xbox 360 bu­dou mít hrá­či prostřed­nic­tvím služ­by EA SPORTS Sea­son Tic­ket ce­lé tři dny na to, aby si za­hrá­li kom­plet­ní di­gi­tál­ní ver­zi NHL 12 dříve, než se roz­hod­nou pro ná­kup pl­né ver­ze u ob­lí­be­né­ho pro­dej­ce.

Dal­ší no­vin­kou v EA SPORTS NHL 12 jsou ho­ke­jo­vé le­gen­dy. Cel­kem devět ve­li­kánů NHL - Wayne Gret­zky, Gor­die Howe, Ma­rio Le­mieux, Chris Chelios, Ray Bourque, Pat­rick Roy, Je­re­my Roe­nick, Ste­ve Yzer­man a Bor­je Sal­ming - bu­de in­teg­ro­vá­no do prak­tic­ky kaž­dé­ho her­ní­ho re­ži­mu, včetně no­vé va­rian­ty Be A Le­gend, kte­rá sé­rii NHL přidá­vá no­vý zá­bav­ný rozměr. NHL 12 auten­tic­ky na­po­do­bu­je průběh ho­ke­jo­vé­ho zá­pa­su prostřed­nic­tvím ví­ce než 300 vy­lep­še­ní her­ní­ho sys­té­mu, kte­rým vé­vo­dí tři hlav­ní ino­va­ce: Anti­ci­pa­tion AI (sys­tém před­ví­da­vos­ti umě­lé in­te­li­gen­ce), Dy­na­mic Goalies (plně inter­ak­tiv­ní pos­ta­vy bran­kářů) a Full Con­tact Phy­sics En­gi­ne (en­gi­ne říze­ní inter­ak­ce jed­not­li­vých čás­tí tě­la všech hráčů na ledě). Sys­tém Anti­ci­pa­tion AI po­sou­vá NHL 12 opět na vy­šší úro­veň, pro­to­že hrá­či se ny­ní mo­hou in­tui­tivně roz­hod­nout pro dal­ší krok v důsled­ku správ­né­ho „čte­ní" a před­ví­dá­ní dal­ší­ho vý­vo­je hry. Full Con­tact Phy­sics En­gi­ne ny­ní napl­no vy­uži­je fy­zic­kých pa­ra­metrů ho­ke­jistů k ur­če­ní vý­sled­ku osob­ních sou­bojů. Bran­káři jsou plně dy­na­mič­tí, hrá­či je při ko­li­zi mo­hou sra­zit na led ne­bo od­str­čit z bran­ko­viště a svádět s ni­mi sou­bo­je v pros­to­ru před bran­kou.

EA SPORTS Sea­son Tic­ket je zce­la no­vý prog­ram, kte­rý na­bí­zí čtyři no­vé pré­mio­vé vý­ho­dy za roč­ní pop­la­tek $24.99 ne­bo 2000 Mic­ro­soft Points - před­nos­tní přís­tup k di­gi­tál­ním ver­zím vy­bra­ných ti­tulů znač­ky EA SPORTS tři dny před ofi­ciál­ním za­há­je­ním pro­de­je da­né­ho ti­tu­lu, sle­vu 20 % na veš­ke­rý ob­sah ke sta­že­ní pro ty­to ti­tu­ly, pré­mio­vý webo­vý ob­sah zdar­ma a spe­ciál­ní člen­ské ozna­če­ní v po­době od­zna­ku služ­by EA SPORTS Sea­son Tic­ket, zob­ra­ze­né­ho ve hře a on­li­ne. Vý­ho­dy za­čnou být pos­ky­to­vá­ny od vy­dá­ní ti­tu­lu Mad­den NFL 12. Me­zi vy­bra­né ti­tu­ly bu­dou pos­tupně přidá­vá­ny i hry ze sé­rií Mad­den NFL Foot­ball, NHL, FI­FA, Ti­ger Woods PGA TOUR a NCAA Foot­ball. EA SPORTS Sea­son Tic­ket je k dis­po­zi­ci v Ev­ropě, Aus­trá­lii a No­vém Zé­landě na plat­formě Xbox 360 a v Se­ver­ní Ame­ri­ce na plat­formě PS3. Dal­ší in­for­ma­ce o ce­lém prog­ra­mu, včetně instruk­cí k zís­ká­ní před­plat­né­ho, zís­ká­te na ad­re­se www.eas­ports.com/sea­son­tic­ket.

Zdroj: Electronic ArtOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter