Sony Ericsson Live with Walkman s Androidom

Spo­loč­nosť So­ny Eric­sson dnes ozná­mi­la So­ny Eric­sson Li­ve with Wal­kman, smar­tfón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, kto­rý pos­ky­tu­je je­di­neč­ný hu­dob­ný zá­ži­tok. Pris­pô­so­be­né hardwaro­vé tla­čid­lo Wal­kman pos­ky­tu­je okam­ži­tý prís­tup k hu­dob­né­mu preh­rá­va­ču a uží­va­te­lia mô­žu tak­tiež kli­kať na tla­čid­lo „Pá­či sa mi to", zdie­ľať a ob­ja­vo­vať ob­sah pros­tred­níc­tvom hĺbko­vej in­teg­rá­cie sie­te Tla­čid­lo "In­fi­ni­te" do­vo­ľu­je uží­va­te­ľo­vi ob­ja­viť eš­te ove­ľa viac a služ­ba *Qrio­ci­ty fir­my So­ny pos­ky­tu­je hu­dob­ný a vi­deo ob­sah pre je­ho po­te­še­nie.

Live_w_Walkman_CA01_White_SCRN2.jpg Te­le­fón má lesk­lú povr­cho­vú úp­ra­vou, di­zajn s at­rak­tív­ny­mi kriv­ka­mi, ob­ra­zov­ku z mi­ne­rál­ne­ho sk­la s uh­lo­prieč­kou 3,2 pal­ca a ob­sa­hu­je vý­kon­ný pro­ce­sor 1Ghz. Ka­me­ra sme­ru­jú­ca vpred umož­ňu­je vi­deo­ho­vo­ry cez služ­bu Sky­pe, za­tiaľ čo fo­toa­pa­rát sa roz­lí­še­ním 5 me­ga­pixelov s auto­fo­ku­som do­ká­že za­chy­tá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 720p HD. *Tech­no­ló­gia xLOUDTM od fir­my So­ny zdo­ko­na­ľu­je audio vý­stup a naj­nov­šia plat­for­ma An­droid pre smar­tfó­ny (Gin­gerbread 2.3) umož­ňu­je prís­tup k vy­še 250 000 ap­li­ká­ciám na strán­ke An­droid Mar­ket.

Live_WM_Front40_White_HS_SCR2.jpg Ni­ko­laus Scheurer, ria­di­teľ di­ví­zie pro­duk­to­vé­ho mar­ke­tin­gu v spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson ho­vo­rí: "Uží­va­te­lia po­ža­du­jú smar­tfó­ny pos­ky­tu­jú­ce bo­ha­té a so­ciál­ne zá­žit­ky v ob­las­ti zá­ba­vy. Na­mies­to jed­no­roz­mer­né­ho hu­dob­né­ho zá­žit­ku po­ža­du­jú okam­ži­tý a bez­prob­lé­mo­vý prís­tup k no­vé­mu ob­sa­hu spo­je­ný s mož­nos­ťou zdie­ľa­nia a kon­tak­tu so svo­ji­mi pria­teľ­mi. So­ny Eric­sson Li­ve with Wal­kman im pres­ne to­to pos­ky­tu­je, vo for­me vý­kon­né­ho za­ria­de­nia vo veľ­kom štý­le."

Do­ko­na­lá kom­bi­ná­cia so­ciál­nych sie­tí a hu­dob­nej zá­ba­vy:

  • Hĺbko­vá in­teg­rá­cia sie­te Fa­ce­book: Umož­ňu­je uží­va­te­ľom okam­ži­tý prís­tup na Fa­ce­book cez naj­pou­ží­va­nej­šie ob­las­ti te­le­fó­nu ako je ob­ráz­ko­vá ga­lé­ria, preh­rá­vač hud­by, te­le­fón­ny ad­re­sár a ka­len­dár.
  • Ap­li­ká­cia Me­dia Dis­co­ve­ry: Dy­na­mic­ká ap­li­ká­cia, s kto­rou bu­de svet hud­by a vi­dea uží­va­te­ľo­vi okam­ži­te dos­tup­ný, vrá­ta­ne od­po­rú­ča­ní pria­te­ľov na sie­ti Fa­ce­book.
  • Tla­čid­lo "In­fi­ni­te": Klep­nu­tím na to­to tla­čid­lo v preh­rá­va­či mé­dií zís­ka­jú uží­va­te­lia okam­ži­tý prís­tup k no­vé­mu ob­sa­hu o ich ob­ľú­be­nom umel­co­vi, ako nap­rík­lad je­ho naj­nov­šie hu­dob­né kli­py, in­for­má­cie o umel­co­vi a vy­hľa­dá­va­nie textov pies­ní.
  • Služ­ba pos­ky­to­va­nia hu­dob­né­ho a vi­deo ob­sa­hu Qrio­ci­ty od fir­my So­ny: Zá­kaz­ní­ci ma­jú prís­tup k mi­lió­nom pes­ni­čiek od všet­kých vý­znam­nej­ších nah­rá­va­cích spo­loč­nos­tí a mô­žu si pre­ze­rať ti­sí­ce fil­mov zo všet­kých vý­znam­nej­ších štú­dií. Len smar­tfó­ny znač­ky So­ny Eric­sson s OS An­droid pos­ky­tu­jú zá­kaz­ní­kom je­di­neč­ný prís­tup k služ­bám fir­my *So­ny v ob­las­ti zá­ba­vy.
  • *Tech­no­ló­gia So­ny xLOUD: Zdo­ko­na­ľu­je audio vý­stup vsta­va­ných rep­ro­duk­to­rov pri vy­so­kej úrov­ni in­ten­zi­ty zvu­ku.
  • Trac­kID: Iden­ti­fi­ku­je zvu­ko­vý zá­znam, kto­rý po­čú­va­te v prí­pa­de FM rá­dia a preh­rá­va­ča hud­by. Zá­znam je nás­led­ne mož­né zdie­ľať a stiah­nuť.

Zdroj: SONY Ericsson


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter