Office 365 a SkyDrive od Microsoftu postihol výpadok

ms_office_365.png Niek­to­rí zá­kaz­ní­ci ne­dáv­no pred­sta­ve­nej clou­do­vej služ­by Of­fi­ce 365 tvr­dia, že ju pre vý­pa­dok ne­moh­li vy­uží­vať nie­koľ­ko ho­dín.

Pou­ží­va­te­lia pre­to naj­mä v USA ne­ma­li v pra­cov­nom ča­se prís­tup nap­rík­lad k svo­jim e-mai­lo­vým kon­tak­tom a ďal­ším služ­bám a mu­se­li ča­kať na spre­vádz­ko­va­nie, čo moh­lo vý­raz­ne ob­me­dziť ich pra­cov­nú pro­duk­ti­vi­tu. Mic­ro­soft za prí­či­nu ozna­čil prob­lé­my so sie­ťou a stre­du 17. augus­ta ce­lé po­po­lud­nie (pa­ci­fic­ké­ho ča­su) pra­co­val na op­ra­ve. Kon­krét­ne o 11.30 pa­ci­fic­ké­ho ča­su dos­tal Mic­ro­soft va­ro­va­nie o prob­lé­moch, kto­ré pos­tih­li pou­ží­va­te­ľov niek­to­rých hos­to­va­ných slu­žieb v jed­nom zo se­ve­roa­me­ric­kých dá­to­vých cen­tier. Do­te­raz nie je cel­kom jas­né, aké služ­by bo­li pres­ne za­siah­nu­té, naj­viac však vý­pa­dok pos­ti­hol Of­fi­ce 365 a SkyD­ri­ve a prí­či­ny prob­lé­mov sa pod­ľa Ste­ve­na Gerri­ho, ge­ne­rál­ne­ho ma­na­žé­ra zod­po­ved­né­ho za hos­to­va­né služ­by Mic­ro­sof­tu, stá­le vy­šet­ru­jú. Či bu­de vý­pa­dok pos­tih­nu­tým pou­ží­va­te­ľom ne­ja­ko kom­pen­zo­va­ný, nie je za­tiaľ jas­né.

Mic­ro­soft na svo­jom webe len uvie­dol, že nas­tal prob­lém s ko­nek­ti­vi­tou k sé­rii slu­žieb v rám­ci ba­lí­ka Of­fi­ce 365. Čo sa tý­ka vý­pad­ku služ­by SkyD­ri­ve, k ne­mu na Twit­te­ri zá­stup­ca Mic­ro­sof­tu na­pí­sal, že sa pra­cu­je na vy­rie­še­ní si­tuácie a že ďa­ku­je pou­ží­va­te­ľom za ich tr­pez­li­vosť. Ve­ľa roz­hor­če­ných pou­ží­va­te­ľov sa však sťa­žo­va­lo na fó­re a na­vy­še sa im ne­dos­ta­lo ani us­po­ko­ji­vé­ho rie­še­nia. Asi naj­väč­ší prob­lém spô­so­bi­la ne­fun­kčnosť služ­by Exchan­ge, kto­rá vý­raz­ne ob­me­dzi­la mož­nos­ti e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie pou­ží­va­te­ľov.

Ide o pr­vý väč­ší vý­pa­dok Of­fi­ce 365 po pre­cho­de do os­trej pre­vádz­ky od fi­nál­ne­ho spus­te­nia na kon­ci jú­na. Eš­te po­čas tes­tov v be­ta fá­ze však doš­lo k vý­pad­ku po­čas má­ja. Ne­dáv­no doš­lo aj k vy­ra­de­niu dá­to­vé­ho cen­tra Mic­ro­sof­tu a Ama­zo­nu v Dub­li­ne po zá­sa­hu bles­kom. Tie­to uda­los­ti aj na­priek prok­la­mo­va­nej bez­peč­nos­ti clou­do­vých slu­žieb slú­žia ako va­ro­va­nie pred príl­iš­ným spo­lie­ha­ním sa na cloud, pre­to­že zá­kaz­ník je úpl­ne od­ká­za­ný na pre­vádz­ko­va­te­ľa a na to, ke­dy služ­bu opäť spre­vádz­ku­je.

Zdroj: com­pu­terworld.cz Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter