OpenOffice.org a LibreOffice: Budúcnosť pre oba projekty

openoffice_libreoffice2.JPG Od pr­vých búrli­vých zmien a od­de­le­nia Lib­reOf­fi­ce od pro­jek­tu Ope­nOf­fi­ce.org up­ly­nul už tak­mer rok. Stá­le však neu­tí­cha­jú hla­sy, kto­ré spo­chyb­ňu­jú bu­dúc­nosť obid­voch pro­jek­tov a ich bez­prob­lé­mo­vú spo­loč­nú exis­ten­ciu. Aké­koľ­vek špe­ku­lá­cie však ma­jú ne­ga­tív­ny do­sah na sú­čas­ných a po­ten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov. Fir­my ani ve­rej­ný sek­tor sa príl­iš ne­po­náh­ľa­jú na nep­re­bá­da­né úze­mia. Neis­to­ta, čo bu­de ďa­lej, ich si­tuáciu sťa­žu­je. Kto­rý z pro­jek­tov na­ko­niec vy­hrá?

Na šies­tej štvrťroč­nej kon­fe­ren­cii ODF Plug­Fest 14. jú­la 2011 v Berlí­ne sa zú­čas­tni­li všet­ci za­in­te­re­so­va­ní: spo­loč­nosť Orac­le, Do­cu­ment Foun­da­tion, Apa­che Software Foun­da­tion a aj ne­zá­vis­lí vý­vo­já­ri Ope­nOf­fi­ce.org. Opí­sa­li ak­tuál­ny stav, po­zí­ciu, kto­rú za­ují­ma­jú, a zme­ny, kto­ré mô­že­me v naj­bliž­šom ča­se oča­ká­vať. Na os­vie­že­nie sa mô­že­me po­zrieť do spo­loč­nej his­tó­rie obid­voch pro­jek­tov.

V ro­ku 1999 kú­pil Sun Mic­ro­sys­tems s cie­ľom op­ti­ma­li­zá­cie nák­la­dov a vstu­pu na no­vý trh od ne­mec­kej fir­my Star­Di­vi­sion v tom ča­se pro­prie­tár­ny kan­ce­lár­sky ba­lík Sta­rOf­fi­ce. V ro­ku 2001 pos­kyt­la spo­loč­nosť Sun Mic­ro­sys­tems kan­ce­lár­sky ba­lík na ďal­ší vý­voj ko­mu­ni­te pod open sour­ce li­cen­ciou. Vzni­kol pro­jekt Ope­nOf­fi­ce.org, kto­rý sa sta­bil­ne vy­ví­jal ce­lých de­sať ro­kov. V ro­ku 2009 spo­loč­nosť Orac­le ku­pu­je Sun Mic­ro­sys­tems. Za­sta­vu­je dl­ho­do­bé plá­ny vý­vo­ja a nes­pon­zo­ru­je vý­voj pre­sa­hu­jú­ci naj­bliž­šie nap­lá­no­va­né vy­da­nie Ope­nOf­fi­ce.org. V le­te 2010 sa stre­tá­va­jú zne­po­ko­je­ní dob­ro­voľ­ní vý­vo­já­ri z pro­jek­tu Ope­nOf­fi­ce.org a za­kla­da­jú ne­zá­vis­lú or­ga­ni­zá­ciu Do­cu­ment Foun­da­tion a pro­jekt s náz­vom Lib­reOf­fi­ce. V jú­ni 2011 už má pro­jekt 194 pra­vi­del­ne pris­pie­va­jú­cich vý­vo­já­rov, 35 pla­te­ných vý­vo­já­rov a viac ako 150 čle­nov z ko­mu­ni­ty za­in­te­re­so­va­ných or­ga­ni­zá­cií. Je in­šta­lo­va­ný do naj­roz­ší­re­nej­ších dis­tri­bú­cií GNU/Li­nuxu ako pred­nas­ta­ve­ný kan­ce­lár­sky ba­lík. Prib­liž­ne v rov­na­kom ča­se Orac­le ru­ší ce­lé od­de­le­nie, kto­ré eš­te pra­cu­je na Ope­nOf­fi­ce.org. Vý­vo­já­ri bez pra­cov­ných zmlúv ver­ní svoj­mu pro­jek­tu sa mu ďa­lej ve­nu­jú len ako dob­ro­voľ­ní­ci.

V sú­čas­nos­ti exis­tu­jú te­da dva pro­jek­ty, za kto­rý­mi nes­to­jí je­den kon­krét­ny vý­znam­ný ko­merč­ný do­dá­va­teľ: Lib­reOf­fi­ce, za­stu­po­va­ný or­ga­ni­zá­ciou Do­cu­ment Foun­da­tion, a Ope­nOf­fi­ce.org, nad kto­rým prá­ve roz­pres­tre­la ochran­né kríd­la Ope­nOf­fi­ce.org Apa­che Software Foun­da­tion. Dob­rá sprá­va je, že ani jed­né­mu z pro­jek­tov neh­ro­zí zá­nik. Spo­je­nie však už nie je mož­né, ne­kom­pa­ti­bil­né li­cen­cie to neu­mož­ňu­jú - Lib­reOf­fi­ce mô­že pre­be­rať od Ope­nOf­fi­ce.org s me­nej reš­trik­tív­nou li­cen­ciou, ale nao­pak už nie.

Jed­na z mož­ných ciest, o kto­rých sa dis­ku­to­va­lo na Plug­Fes­te, by bo­la ta­ká, že voľ­nej­šie li­cen­co­va­né Ope­nOf­fi­ce.org by fun­go­va­lo ako jad­ro kan­ce­lár­skej ap­li­ká­cie. Slú­ži­lo by ako vý­vo­jár­sky zá­klad pre kon­krét­ne kan­ce­lár­ske ba­lí­ky ur­če­né na kon­krét­ne pros­tre­die bež­ným pou­ží­va­te­ľom, či už pod pro­prie­tár­nou, ale­bo slo­bod­nou li­cen­ciou. Jed­ným z nich by mo­hol byť prá­ve Lib­reOf­fi­ce spo­lu s kan­ce­lár­skym sof­tvé­rom Sym­pho­ny od spo­loč­nos­ti IBM. V jú­li IBM zve­rej­ni­lo, že ich pro­prie­tár­ny groupwaro­vý pro­dukt Sym­pho­ny tiež pos­kyt­ne ko­mu­ni­te a do sprá­vy Apa­che Software Foun­da­tion.

Ope­nOf­fi­ce.org te­raz ča­ká ťaž­ká ces­ta, aby sa z ne­ho stal pl­no­hod­not­ný pro­jekt Apa­che. Eš­te ho však ča­ká ve­ľa prá­ce, hlav­ne pre práv­ni­kov. Pou­ží­va­te­lia sa mô­žu za­tiaľ te­šiť z no­vo vy­da­né­ho Lib­reOf­fi­ce ver­zie 3.4.2, kto­rý bol ozna­če­ný ako vhod­ný na na­sa­de­nie vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Net­re­ba sa báť - vý­voj nie je oh­ro­ze­ný, ako s hes­lom „Free - Now and Fo­re­ver!" (Slo­bod­ný - te­raz a nav­ždy) poz­na­me­nal Charles Schulz z Do­cu­ment Foun­da­tion.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter