Nový optický router ZyXEL FSG1100HN pre TriplePlay aplikácie

Spo­loč­nosť ZyXEL pred­sta­vu­je op­tic­ký WiFi rou­ter FSG1100HN. Ide o kon­co­vé za­ria­de­nie pre FTTH sie­te so vsta­va­ným 100 Mbps op­tic­kým por­tom. Pod­po­ru­je 802.11n tech­no­ló­giu pre skve­lý vý­kon a ši­ro­ké pok­ry­tie. S rých­los­ťou 150 Mbps za­ria­de­nie pos­ky­tu­je vy­so­kú pre­no­so­vú rých­losť dát a mul­ti­me­diál­ne pre­no­sy.

Hlav­né be­ne­fi­ty:

- P2P op­tic­ké pri­po­je­nie na bá­ze IP pre rých­ly

prís­tup k inter­ne­tu

- QoS op­ti­ma­li­zu­je ap­li­ká­cie cit­li­vé na ča­so­vé

ones­ko­re­nie

- Tech­no­ló­gia 802.11n pre extrém­nu pre­no­so­vú

rých­losť a pok­ry­tie

- Eko­lo­gic­ké tla­čid­lo pre za­pnu­tie a vy­pnu­tie

bez­drô­to­vej sie­te

- Jed­no­du­ché pri­po­je­nie op­tic­ké­ho káb­la ku

vsta­va­nej kon­co­vej jed­not­ke

Vlas­tnos­ti FSG1100HN:

In­teg­ro­va­né inter­ne­to­vé služ­by na op­tic­kom pri­po­je­ní
ZyXEL FSG1100HN má op­tic­ké roz­hra­nie WAN 100Ba­se, ob­sa­hu­je in­teg­ro­va­ný štvor­por­to­vý switch Et­her­net 10/100 Mbps a na­vy­še pod­po­ru­je bez­drô­to­vú sieť LAN v štan­dar­doch 802.11b/g/n (1x1). Za­ria­de­nie pra­cu­je nie len ako kon­co­vá jed­not­ka op­tic­kej sie­te, ale tak­tiež ako vý­kon­ný rou­ter.

Quali­ty of Servic­e (QoS) pre služ­by Trip­leP­lay a ria­de­nie šír­ky pás­ma
FSG1100HN pod­po­ru­je tech­no­ló­giu QoS. Pos­ky­to­va­teľ mô­že slo­bod­ne navr­hnúť svo­je pra­vid­lá QoS a pri­ra­diť vy­so­kú prio­ri­tu kri­tic­kým ap­li­ká­ciám ako napr. IPTV ale­bo VoIP. Vhod­ná ap­li­ká­cia pra­vi­diel QoS zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu sie­te a kva­li­tu do­dá­va­ných slu­žieb.

Tech­no­ló­gia 802.11n pre extrém­nu pre­no­so­vú rých­losť a pok­ry­tie
FSG1100HU pod­po­ru­je bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu 802.11n, kto­rá po­nú­ka vy­so­kú pre­no­so­vú rých­losť a veľ­ké pok­ry­tie. S rých­los­ťou až 150 Mbps za­is­tí FSG1100HN sta­bil­né a spo­ľah­li­vé vy­so­ko­rý­chlos­tné pri­po­je­nie pre do­dáv­ku mul­ti­me­diál­nych slu­žieb. Tech­no­ló­gia 802.11n eli­mi­nu­je mŕtve zó­ny a efek­tív­ne roz­ši­ru­je pok­ry­tie v po­rov­na­ní so star­ší­mi bez­drô­to­vý­mi štan­dar­da­mi. FSG1100HU je spät­ne kom­pa­ti­bil­ný so star­ší­mi za­ria­de­nia­mi Wi-Fi s cer­ti­fi­ká­ciou IEEE 802.11b/g.

Tla­čid­lo pre vy­pnu­tie bez­drô­to­vej sie­te: jed­no­du­chý spô­sob, ako šet­riť
Bez­drô­to­vý vy­sie­lač na jed­not­ke FSG1100HU mô­že­te pod­ľa pot­re­by vy­pnúť tla­čid­lom a tak šet­riť prí­ro­du a nák­la­dy. Vy­pnu­tie bez­drô­to­vé­ho vy­sie­la­ča ne­má žiad­ny vplyv na ďal­šie fun­kcie rou­te­ra, kto­rý je na­ďa­lej pl­ne funkč­ný.

Pod­po­ra rôz­nych op­tic­kých roz­hra­ní pre jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu
Vsta­va­ná kon­co­vá op­tic­ká jed­not­ka (Fi­ber Ter­mi­na­tion Unit) šet­rí pos­ky­to­va­te­ľom čas pri in­šta­lá­cii rou­te­ra. Je mož­né vo­liť z rôz­nych ty­pov op­tic­kých roz­hra­ní WAN (sim­plex ale­bo dup­lex); pos­ky­to­va­teľ tak mô­že zvo­liť typ, kto­rý sa naj­lep­šie ho­dí do je­ho infra­štruk­tú­ry, čo v ko­neč­nom súč­te zna­me­ná rých­lu in­šta­lá­ciu a ce­no­vo efek­tív­nu pre­vádz­ku (TCO).

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter