Samsung predstavuje svoj prvý odolný androidový smartfón

Vlas­tniť od­ol­ný smar­tfón nie je nie­ke­dy na ško­du, hlav­ne ak pat­rí­te me­dzi ľu­dí, kto­rí sa po­hy­bu­jú v te­ré­ne. Na­vy­še s ob­čas­ným pá­dom na zem sa stre­tol už asi kaž­dý a to­to si uve­do­mu­je aj spo­loč­nosť Sam­sung, kto­rá pred­sta­vi­la svoj pr­vý od­ol­ný an­droi­do­vý smar­tfón Ga­laxy Xco­ver.

galaxy-xcover.jpg

Te­le­fón je cer­ti­fi­ko­va­ný štan­dar­dom IP67, čo zna­me­ná, že je od­ol­ný pro­ti pra­chu, ná­hod­ným pá­dom a po­no­re­ný vo vo­de v hĺbke 1 m by mal vy­dr­žať 30 mi­nút. Dis­plej je pro­ti poš­kria­ba­niu chrá­ne­ný tvr­de­ným sklom a má uh­lo­prieč­ku 3,65 pal­ca. Ďal­šie pa­ra­met­re za­hŕňa­jú 3,2 Mpix fo­toa­pa­rát s LED bles­kom, Wi-Fi, GPS a HSDPA do rých­los­ti 7,2 Mb/s. Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie za­tiaľ nie sú zná­me. Sam­sun­gu Ga­laxy Xco­ver by sme sa moh­li doč­kať už v ok­tób­ri.

galaxy-xcover-1-e.jpg

Koľ­kok­rát sa vám už sta­lo, že vám mo­bil spa­dol, prí­pad­ne sa úpl­ne roz­bil? Na­píš­te nám o svo­jej ne­ho­de s mo­bi­lom, a ako to do­pad­lo :-).

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter