Prichádzajú tablety za "facku"

Na trh pri­chá­dza­jú lac­né tab­le­ty an­dy pad, kto­ré svo­jou ce­nou za­úto­čia na ove­ľa drah­šie za­ria­de­nia a vý­ba­vou na lac­nej­ších kon­ku­ren­tov, kto­rí čas­to ma­jú ne­dos­ta­toč­ný vý­kon v po­do­be pro­ce­so­rov s frek­ven­ciou 600 ale­bo 800 MHz a ma­lej veľ­kos­ti ope­rač­nej pa­mä­te. 

andy-pad.jpg

Me­nej vý­kon­ný va­riant s náz­vom an­dy pad, kto­ré­ho ce­na je prib­liž­ne 145 EUR, bu­de vy­ba­ve­ný 8 GB inter­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru, 10-pal­co­vým re­zis­tív­nym do­ty­ko­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 800 x 480 bo­dov, pro­ce­so­rom A8 s frek­ven­ciou 1,2 GHz, 3D GPU, pred­nou web ka­me­rou, Wi-Fi a vý­stu­pom HDMI v roz­lí­še­ní 1080p. Vý­kon­nej­ší mo­del an­dy pad pro, kto­ré­ho ce­na je prib­liž­ne 200 EUR, je vy­ba­ve­ný 16 GB inter­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru, 10-pal­co­vým do­ty­ko­vým dis­ple­jom Sen­sa­Touch s roz­lí­še­ním 1024 x 600 bo­dov, pro­ce­so­rom A8 s frek­ven­ciou 1,2 GHz, 3D GPU, Wi-Fi, Blue­tooth, pred­nou a za­dnou web ka­me­rou a vý­stu­pom HDMI v roz­lí­še­ní 1080p. Oba mo­de­ly bu­dú ob­sa­ho­vať pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie a bež­ať na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 2.3. Pro­duk­ty je mož­né ob­jed­ná­vať na strán­kach vý­rob­cu (http://an­dy­pad.co.uk/).

Zdroj: vr-zo­ne.com
an­dy­pad.co.uk
 Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter