Mozilla nezostáva pri Firefoxe, chystá aj vlastný mobilný OS

mozilla_boot_to_gecko.jpg Pro­jekt na­zý­va­ný Boot to Gec­ko (skrá­te­ne B2G), kto­rý Mo­zil­la no­vo oh­lá­si­la, má vy­uží­vať aj časť kó­du z plat­for­my An­droid.

Mo­zil­la in­for­mo­va­la, že spus­ti­la no­vý pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom bu­de vy­tvo­re­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu pre mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­rý bu­de pra­co­vať pri­már­ne s webo­vý­mi ap­li­ká­cia­mi.

Mo­zil­la pod­ľa svoj­ho vy­jad­re­nia chce náj­sť me­dze­ry na tr­hu a pov­zbu­diť vý­vo­já­rov, aby tvo­ri­li webo­vé ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú po­rov­na­teľ­né s na­tív­ny­mi ap­li­ká­cia­mi pre iP­ho­ne, An­droid či Win­dows Pho­ne 7. Cie­ľom je pre­to vy­tvo­riť sa­mos­tat­ný a kom­plet­ný ope­rač­ný sys­tém, kto­rý bu­de ot­vo­re­ný pre web. Ide o po­dob­nú úlo­hu, akú si dal aj Goog­le pred za­čiat­kom vý­vo­ja OS Chro­me, a Mo­zil­la má ta­kis­to v úmys­le pri­niesť al­ter­na­tí­vu k pro­prie­tár­nym tech­no­ló­giám v mo­bil­nom sve­te.

Ope­rač­ný sys­tém vy­uží­va­jú­ci webo­vé ap­li­ká­cie by mal vý­vo­já­rom uľah­čiť prá­cu, pre­to­že v sú­čas­nos­ti mu­sia svo­je ap­li­ká­cie vždy pre­pí­sať pre jed­not­li­vé mo­bil­né plat­for­my, a ho­ci exis­tu­jú špe­ci­fi­ká­cie pre beh raz na­pí­sa­nej ap­li­ká­cie na via­ce­rých ope­rač­ných sys­té­moch, nie sú veľ­mi hoj­ne vy­uží­va­né a pre od­liš­nosť exis­tu­jú­cich plat­fo­riem nie vždy úpl­ne dob­re fun­gu­jú. Nao­pak, webo­vé ap­li­ká­cie vy­tvo­re­né v ja­zy­ku HTML5 by ma­li byť uni­ver­zál­ne, a aj keď po­be­žia v pre­hlia­da­či, ma­li by fun­go­vať ako na­tív­ne.

Zá­stup­co­via Mo­zil­ly ďa­lej potvr­dzu­jú, že na roz­diel od stra­té­gie Goog­lu, kto­rý sa sna­ží po­nú­ka­né webo­vé ap­li­ká­cie ob­me­dzo­vať len na svoj pre­hlia­dač Chro­me, ne­bu­de Mo­zil­la pro­te­žo­vať Fi­re­fox, ale ide jej o uni­ver­zál­ne pou­ži­tie pod ľu­bo­voľ­ným pre­hlia­da­čom s pod­po­rou HTML5.

Pri vý­vo­ji no­vé­ho OS sa po­čí­ta s vy­uži­tím čas­tí kó­du An­droi­du, pre­to­že je­ho jad­ro sa dá vy­užiť ako štar­to­va­cí bod na na­boo­to­va­nie do OS. Pro­jekt by mal byť kom­plet­ne ot­vo­re­ný a vý­vo­já­ri bu­dú zve­rej­ňo­vať zdro­jo­vé kó­dy, len čo ich do­kon­čia.

Zdroj: com­pu­terworld.cz Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter