Flapps.sk – máte pracovný čas pod kontrolou?

flapps_logo.JPG Vie­te čo ro­bia va­ši za­mes­tnan­ci v prá­ci? Koľ­ko ča­su ve­nu­jú kto­rým čin­nos­tiam? Ako zme­rať na­vo­nok „ne­me­ra­teľ­né“? Nie len kon­trol­nú, ale aj pod­por­nú fun­kciu ako po­rov­na­nie pro­duk­ti­vi­ty jed­not­li­vých za­mes­tnan­cov, či efek­tív­nej­šie vy­uži­tie ča­su od­bú­ra­ním ad­mi­nis­tra­tí­vy, prís­tup k in­for­má­ciám na jed­nom mies­te – to sú len niek­to­ré z vý­hod, kto­ré pri­ná­ša on­li­ne sof­tvér na evi­den­ciu pra­cov­né­ho ča­su flapps.sk.

V po­lo­vi­ci jú­la on­li­ne sof­tvér flapps.sk pri­nie­sol no­vin­ky ako sprá­va a evi­den­cia nák­la­dov, sle­do­va­nie pro­jek­to­vé­ho roz­poč­tu, po­rov­na­nie od­ha­do­va­né­ho ča­su s ča­som reál­ne vy­uži­tým na kaž­dom pro­jek­te a ďal­šie vy­lep­še­nia v elek­tro­nic­kej evi­den­cii prá­ce. „Krát­ko po na­sa­de­ní rie­še­nia pra­cov­ných vý­ka­zov sme za­zna­me­na­li zod­po­ved­nej­ší prís­tup za­mes­tnan­cov k prá­ci. Keď mu­sí­te vy­ká­zať osem ho­dín pra­cov­né­ho ča­su dl­ho­do­bo, fan­tá­zia vám rých­lo doj­de." ko­men­tu­je vy­uží­va­nie flapps Alexan­der Konc, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Pri­ma­net, spol. s r.o.

Schva­ľo­va­cí pro­ces, ús­peš­ne vy­uží­va­ný v sprá­ve do­vo­le­niek a ab­sen­cií, je sa­moz­rej­mos­ťou aj v evi­den­cii nák­la­dov. Spo­je­nie s e-mai­lo­vou no­ti­fi­ká­ciou zod­po­ved­ným za­mes­tnan­com je štan­dar­dom ap­li­ká­cie flapps. Pro­jek­to­vo orien­to­va­né fir­my oce­nia poh­ľad na ak­tuál­ny stav všet­kých pro­jek­tov, ke­dy je reál­ne strá­ve­ný čas na pro­jek­te dob­rou po­môc­kou pre prie­bež­né vy­hod­no­co­va­nie pro­jek­tu a je­ho mož­né ko­rek­cie.

Vzduš­nej­šia gra­fi­ka a roz­ší­re­ný help ro­bia evi­den­ciu prá­ce prís­tup­nej­šou. Prip­ra­ve­né zme­ny bo­li reali­zo­va­né v spo­lup­rá­ci so zá­kaz­ník­mi a pre ich jed­no­duch­šiu prá­cu s ap­li­ká­ciou. On­li­ne sof­tvér na evi­den­ciu pra­cov­né­ho čas flapps.sk z di­el­ne spo­loč­nos­ti As­ton ITM prip­ra­vu­je tím ľu­dí, kto­rí sa da­nou prob­le­ma­ti­kou za­obe­ra­jú už nie­koľ­ko ro­kov.

Zdroj: Aston ITMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter