Apple uviedol nový Mac OS X 10.7 Lion

mac-os-x-10-7-lion-vmware.jpg Spo­loč­nosť App­le potvr­di­la, že uvoľ­ni­la svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém pre po­čí­ta­če Mac s kó­do­vým ozna­če­ním Lion. Sta­lo sa tak o týž­deň nes­kôr, ako sa pô­vod­ne špe­ku­lo­va­lo.

Pred­chá­dza­jú­ce od­ha­dy tvr­di­li, že App­le za­čne Mac OS X 10.7 Lion po­nú­kať už 13. ale­bo 14. jú­la, ale ter­mín bol potvr­de­ný zá­stup­ca­mi App­lu až te­raz. No­vý Mac OS X bu­de pr­výk­rát dis­tri­buo­va­ný už len elek­tro­nic­kou for­mou z Mac App Sto­re, kde si pou­ží­va­te­lia bu­dú mu­sieť stiah­nuť prib­liž­ne štvor­gi­ga­baj­to­vý in­šta­lač­ný sú­bor. Dis­tri­bú­cia na op­tic­kých mé­diách nie je plá­no­va­ná, čo však kom­pen­zu­je po­mer­ne níz­ka ce­na za no­vý OS, kto­rá má či­niť v USA me­nej než 30 do­lá­rov. Na no­vých Ma­coch po­tom bu­de Lion už štan­dar­dne pre­din­šta­lo­va­ný. Špe­ku­lu­je sa ta­kis­to, že App­le by pri tej­to príl­eži­tos­ti mo­hol od­ha­liť ino­vo­va­ný rad ultra­ľah­kých no­te­boo­kov Mac­book Air, vy­ba­ve­ný pro­ce­sor­mi San­dy Brid­ge.

Mac OS X 10.7 Lion de­tail­ne pred­sta­vil v jú­ni Ste­ve Jobs na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii WWDC. App­le sľu­bu­je do­ved­na oko­lo 250 no­vi­niek a zlep­še­ní, ofi­ciál­ny zoz­nam je už k dis­po­zí­cii na webe spo­loč­nos­ti App­le.

Pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov bu­de asi hlav­nou no­vin­kou prí­tom­nosť ofi­ciál­nej češ­ti­ny pria­mo od App­lu, kto­rá sa dos­ta­la pr­výk­rát do vý­vo­jár­ske­ho Pre­view 2 no­vé­ho OS. Do pred­chá­dza­jú­cich ver­zií bo­lo tre­ba slo­ven­či­nu doh­rá­vať sa­mos­tat­ne. Doš­lo aj k úp­ra­ve vzhľa­du v nas­ta­vo­va­ní pre­fe­ren­cií a zlep­še­ná bo­la aj prá­ca s exter­ný­mi dis­plej­mi. App­le sa pri vý­vo­ji ta­kis­to vý­raz­ne in­špi­ro­val fun­kcia­mi tab­le­tu iPad a niek­to­ré z pr­vkov tak pre­nie­sol aj do svoj­ho des­kto­po­vé­ho OS Lion (mi­mo­cho­dom, o nie­čo po­dob­né sa po­kú­ša aj Mic­ro­soft s Win­dows 8). Pod­po­ro­va­ná je aj no­vá služ­ba iC­loud.

Ďal­šie no­vin­ky Mac OS X 10.7 Lion:
Mis­sion Con­trol je úpl­ne no­vá fun­kcia, kto­rá zjed­no­cu­je Expo­sé, Das­hboard, Spa­ces a ce­loob­ra­zov­ko­vé ap­li­ká­cie a pos­ky­tu­je poh­ľad z vtá­čej per­spek­tí­vy na všet­ky ap­li­ká­cie a ok­ná spus­te­né v po­čí­ta­či Mac. Jed­no­du­chým švih­nu­tím sa na pra­cov­nej plo­che zob­ra­zia ot­vo­re­né ok­ná zos­ku­pe­né pod­ľa ap­li­ká­cie, mi­nia­tú­ry ap­li­ká­cií bež­iacich v re­ži­me ce­lej ob­ra­zov­ky i Das­hboard. Klik­nu­tím okam­ži­te prej­de­te, kam pot­re­bu­je­te.

Launchpad umož­ňu­je vy­hľa­dať a spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu ove­ľa ľah­šie ako pred­tým. Launchpad je­di­ným klik­nu­tím zob­ra­zí všet­ky ap­li­ká­cie v po­čí­ta­či Mac v efek­tnom rozvr­hnu­tí cez ce­lú ob­ra­zov­ku, kde mô­že­te ap­li­ká­cie spúš­ťať, me­niť ich po­ra­die a or­ga­ni­zo­vať ich do zlo­žiek. Ap­li­ká­cie mô­že­te us­po­ria­dať aj na nie­koľ­ko strá­nok a švih­nu­tím me­dzi ni­mi pre­chá­dzať.

No­vý Mac OS X Lion pri­ná­ša do po­čí­ta­čov od App­lu aj skú­se­nosť ce­lej ob­ra­zov­ky, kto­rú poz­na­jú pou­ží­va­te­lia tab­le­tu iPad. Jed­ným klik­nu­tím vy­pl­ní ok­no ap­li­ká­cie ce­lú ob­ra­zov­ku a napl­no tak vy­uži­je dis­plej po­čí­ta­ča Mac. Me­dzi jed­not­li­vý­mi ce­loob­ra­zov­ko­vý­mi ok­na­mi sa dá pre­chá­dzať švih­nu­tím a rov­na­kým pos­tu­pom sa vrá­tiť aj na plo­chu a Das­hboard.

No­vé ges­tá tech­no­ló­gie Mul­ti-Touch a ply­nu­lé ani­má­cie ma­jú umož­niť lep­šiu inter­ak­ciu s po­čí­ta­čom Mac. Me­dzi no­vé ges­tá pat­rí ov­lá­da­nie veľ­kos­ti zob­ra­ze­nia webo­vej strán­ky ale­bo ob­ráz­ka roz­ťa­ho­va­ním a zvie­ra­ním pr­stov, otá­ča­nie strá­nok ale­bo pre­chá­dzanie me­dzi úpl­ným ap­li­ká­cia­mi švih­nu­tím do­ľa­va a dop­ra­va a zob­ra­ze­nie pa­ne­la Mis­sion Con­trol švih­nu­tím ho­re.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter