Chrome drví konkurentov, verzia 13 sa blíži

Google-Chrome-12.0.712.0.jpg Pre­hlia­dač Chro­me od Goog­lu do­sia­hol no­vý míľ­nik – pre­ko­nal pod­ľa úda­jov Stat­Coun­ter 20-per­cent­ný po­diel na tr­hu.

Chro­me za pos­led­né dva ro­ky po­sil­ňu­je svo­ju po­zí­ciu pod­ľa me­ra­nia Stat­Coun­ter neu­ve­ri­teľ­ným tem­pom – z 2,8 % v jú­ni 2009 na 20,7 % v jú­ni 2011. A zdá sa, že tú­to dy­na­mi­ku nes­trá­ca. Nao­pak, Inter­net Explo­rer od Mic­ro­sof­tu za rov­na­ký čas spa­dol z 59 % na 44 % a Fi­re­fox od Mo­zil­ly si po­hor­šil z 30 % na 28 %.

Eš­te vla­ni v augus­te mal Chro­me po­diel 10 %, tak­že po­čas 10 me­sia­cov sa mu po­da­ri­lo zdvoj­ná­so­biť svo­ju pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu. Nap­rík­lad spo­loč­nosť Ne­tAp­pli­ca­tions však pre­zen­tu­je triez­vej­šie hod­no­ty a pod­ľa nej má Chro­me po­diel za­tiaľ len 13 %, za­tiaľ čo Fi­re­fox 22 % a Inter­net Explo­rer 54 %. Roz­diel v me­to­do­ló­gii je da­ný prav­de­po­dob­ne tým, že Stat­Coun­ter sa za­me­ria­va naj­mä na pou­ží­va­te­ľov, kto­rí pa­tria me­dzi skú­se­nej­ších a lo­gic­ky sa tak neus­po­ko­ja so sof­tvé­rom nain­šta­lo­va­ným na ich PC od vý­ro­by. Ne­tAp­pli­ca­tion to­tiž me­ria po­čet uni­kát­nych pou­ží­va­te­ľov, za­tiaľ čo Stat­Coun­ter sa za­me­ria­va na poč­ty klik­nu­tí, tak­že pou­ží­va­te­lia Chro­mu, kto­rí sur­fu­jú čas­tej­šie a dlh­šie než tí s Inter­net Explo­re­rom, ma­jú väč­šiu vá­hu v hod­no­te­ní Stat­Coun­te­ra. No aj ten­to prís­tup má svo­je od­ôvod­ne­nie, pre­to­že vy­po­ve­dá o cel­ko­vej ak­ti­vi­te na inter­ne­te a pre tvor­cov webov sú dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie o ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľoch ako ab­so­lút­ne hod­no­ty, kto­ré však ne­ma­jú zá­klad v reál­nej si­tuá­cii.

CEO Stat­Coun­te­ra Aod­han Cullen k si­tuá­cii ho­vo­rí, že pre Goog­le ide o neu­ve­ri­teľ­ný skok a uka­zu­je to, že bol neu­ve­ri­teľ­ne efek­tív­ny v je­ho dis­tri­bú­cii pou­ží­va­te­ľom. Chro­me je veľ­mi po­pu­lár­ny aj v Juž­nej Ame­ri­ke, kde sa stal už dru­hým naj­pou­ží­va­nej­ším pre­hlia­da­čom. Da­rí sa mu aj v li­nuxových dis­tri­bú­ciách a nap­rík­lad v Ubun­tu sa mu už po­da­ri­lo tak­mer kom­plet­ne nah­ra­diť Fi­re­fox. Po­zor­nosť pú­ta aj rých­le vy­dá­va­nie no­vých ver­zií, pri­čom v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by ma­la vy­jsť už ver­zia 13, kto­rá po­núk­ne nap­rík­lad fun­kciu skrý­va­nia ad­res­né­ho riad­ka na zväč­še­nie pries­to­ru na webo­vé strán­ky. Me­dzi ďal­šie no­vin­ky má pat­riť pred­čí­ta­nie strá­nok pri vy­hľa­dá­va­ní po­mo­cou Goog­lu.

Za­ují­ma­vý po­sun je aj rast prís­tu­pu z mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­rý už pod­ľa Ne­tAp­pli­ca­tions do­sia­hol 5 % ce­lej inter­ne­to­vej pre­vádz­ky. Nap­rík­lad v USA však či­ní už 8,2 %, pri­čom sú tu naj­ak­tív­nej­ší pou­ží­va­te­lia iP­ho­nu (2,9 %) a až na dru­hom mies­te po­tom ma­ji­te­lia prís­tro­jov s An­droi­dom (2,6 %).

Alar­mu­jú­ca je stra­ta po­zí­cie Mic­ro­sof­tu, a to aj na­priek uve­de­niu no­vej ver­zie Inter­net Explo­re­ra 9. Ten sa sí­ce už stal dru­hým naj­pou­ží­va­nej­ším pre­hlia­da­čom pod Win­dows 7 a pre­ko­nal IE8 a pou­ží­va ho už 15,6 % pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te, ale je­ho ús­pech li­mi­tu­je sku­toč­nosť, že ne­pod­po­ru­je naj­roz­ší­re­nej­ší Win­dows XP. Mic­ro­soft na­priek to­mu je­ho ús­pech glo­ri­fi­ku­je a už pra­cu­je na je­ho nás­tup­co­vi, Inter­net Explo­re­ri 10.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter