Tablet HP TouchPad v predaji, ale bez veľkých ovácií

HP-TouchPad.jpg Spo­loč­nosť HP 1. jú­la za­ča­la v USA pre­dá­vať svoj tab­let Touch­Pad, kto­rý mô­že byť al­ter­na­tí­vou k nie príl­iš od­liš­ným za­ria­de­niam s An­droi­dom.

Touch­Pad bol uve­de­ný po­mer­ne v ti­chos­ti bez veľ­kých fan­fár. Tab­let mie­ri na trh ov­lá­da­ný iPa­dom, kto­rý sa za­tiaľ zdá ne­po­ra­zi­teľ­ný a 74 % zo 6 mi­lió­nov tab­le­tov pre­da­ných v pr­vom štvrťro­ku 2011 bo­lo pod­ľa štú­die spo­loč­nos­ti Ca­na­lys Re­search prá­ve od spo­loč­nos­ti App­le. Zvy­šok tvo­ri­li väč­ši­nou prís­tro­je s An­droi­dom. Ke­dy bu­de Touch­Pad po­nú­ka­ný aj v Euró­pe ne­bo­lo eš­te pres­ne špe­ci­fi­ko­va­né.

HP chce s touch­pa­dom vy­pl­niť me­dze­ru me­dzi tab­let­mi s An­droi­dom, kto­ré ma­jú väč­ši­nou veľ­mi po­dob­né a uni­fi­ko­va­né fun­kcie, tvr­dí ana­ly­tič­ka Sa­har Rot­man­no­vá Ep­pso­vá zo spo­loč­nos­ti Forres­ter Re­search. Tab­le­ty s An­droi­dom sa pod­ľa nej nep­re­dá­va­jú tak, ako sa pô­vod­ne oča­ká­va­lo a Touch­Pad s WebOS by pre­to mo­hol byť ro­zum­nou al­ter­na­tí­vou, do­dá­va.

Touch­pad dis­po­nu­je 9,7"do­ty­ko­vým dis­ple­jom, dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1,2 GHz a Wi-Fi ko­nek­ti­vi­tou. 16 GB mo­del sa po­tom v USA pre­dá­va za 499 do­lá­rov a 32 GB za 599 do­lá­rov. Vy­uži­tý je v ňom WebOS ver­zia 3.0, kto­rý HP zís­ka­lo ak­vi­zí­ciou Pal­mu v mi­nu­lom ro­ku. V bu­dúc­nos­ti by HP ma­lo po­núk­nuť Touch­Pad aj s 3G mo­du­lom.

HP vy­zdvi­hu­je naj­mä nie­koľ­ko fun­kcií, kto­rý­mi sa chce od­lí­šiť od kon­ku­ren­tov, me­dzi kto­ré pat­rí bez­drô­to­vé na­pá­ja­nie, prep­ra­co­va­né zdie­ľa­nie do­ku­men­tov a tiež úz­ka in­teg­rá­cia so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi Fa­ce­book a Twit­ter. Pod­po­ro­va­ný je na roz­diel od iPa­du z App­le tiež Ado­be Flash.

Ep­pso­vá ho­vo­rí, že sa dá ťaž­ko po­čí­tať s tým, že by pre­da­je za­ria­de­nia Touch­Pad moh­li doh­nať iPad a je otáz­kou, akú veľ­kú sku­pi­nu os­lo­ví. Svo­jou vý­ba­vou je pod­ľa nej po­rov­na­teľ­ný skôr s pr­vou ge­ne­rá­ciou mo­de­lu iPad ako s dru­hou, kto­rú App­le uvie­dol ten­to rok, ale na to, že ide o pr­vý tab­let HP, má šan­cu vy­vo­lať na tr­hu ur­či­tú dis­ku­siu a zá­ujem. Tiež eko­sys­tém ope­rač­né­ho sys­té­mu WebOS sa bu­de stá­le roz­ras­tať, pre­to­že HP s ním po­čí­ta aj v sto­lo­vých po­čí­ta­čoch a tla­čiar­ňach. Za­tiaľ ale pre Touch­Pad exis­tu­je zhru­ba len 300 na­tív­nych ap­li­ká­cií, čo je po­mer­ne ma­lé množ­stvo op­ro­ti 100 000 pre za­ria­de­nie iPad. HP sa tiež bu­de sna­žiť s touch­pa­dom pre­ra­ziť v kor­po­rát­nej sfé­re, kde má po­mer­ne bo­ha­té kon­tak­ty.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter