ČR: Základné dosky ASUS pre procesory AMD Llano

ASUS před­sta­vil zá­klad­ní des­ky řady F1A75 ur­če­né pro či­po­vou sa­du AMD A75. Mo­de­ly řady F1A75 by­ly navr­že­ny tak, aby op­ti­ma­li­zo­va­ly vý­kon jed­no­tek APU pro­ce­sorů AMD Lla­no. Des­ky na­bí­ze­jí mož­nos­ti přetak­to­vá­ní uni­ver­zál­ní jed­not­ky APU a řadu gra­fic­kých řeše­ní in­teg­ro­va­ných přímo do stej­né­ho či­pu. Řada F1A75 je ta­ké vy­ba­ve­na fun­kce­mi a tech­no­lo­gie­mi od spo­leč­nos­ti ASUS, včetně tech­no­lo­gie Dual In­telli­gent Pro­ces­sors 2 (DI­P2) se sys­té­mem DI­GI+ VRM pro přes­né říze­ní na­pá­je­ní, gra­fic­ké­ho sys­té­mu UEFI BIOS ov­lá­da­né­ho po­mo­cí my­ši a auto­ma­tic­ké­ho ladění, kte­ré zvy­šu­je vý­kon.

PR ASUS MB_F1A75-V EVO.jpg

Des­ky řady ASUS F1A75 dis­po­nu­jí spe­ciál­ním sys­té­mem na­pá­je­ní DI­GI+ VRM a in­tui­tiv­ním sys­té­mem UEFI BIOS. Mo­del F1A75-V EVO je pr­vní zá­klad­ní des­kou na světě s pa­ti­cí FM1 se dvěma por­ty x8/x8 PCI-Express pro pod­po­ru tech­no­lo­gie AMD Cros­sFi­reX. Všech­ny mo­de­ly zá­klad­ních de­sek řady ASUS F1A75 ob­sa­hu­jí na­tiv­ní pod­po­ru nej­novějších stan­dardů USB 3.0 a SA­TA 6 Gb/s.

No­vin­ky z řady F1A75 fun­gu­jí na nej­novější či­po­vé sadě AMD A75 a pa­ti­ci FM1, přičemž pod­po­ru­jí no­vé jed­not­ky APU od spo­leč­nos­ti AMD, kte­ré ob­sa­hu­jí gra­fic­ký pro­ce­sor řady AMD Ra­deon HD 6000 s pod­po­rou tech­no­lo­gie AMD Dual Grap­hics. S dal­ším gra­fic­kým pro­ce­so­rem Ra­deon za­po­je­ným přes roz­hra­ní PCI-Express je mož­né ak­ti­vo­vat re­žim Ra­deon Dual Grap­hics a na­vý­šit tak vý­kon až o 128 pro­cent.

PR ASUS MB_F1A75-M PRO.jpg

Gra­fic­ké pro­ce­so­ry Ra­deon jed­no­tek APU na­bí­ze­jí tech­no­lo­gie Di­rectX 11, OpenCL Di­rect Com­pu­te a vy­so­ký vý­kon s níz­kou spotřebou, tak­že jsou ideál­ním řeše­ním pro do­má­cí mul­ti­me­diál­ní zá­ba­vu a hra­ní, aniž by by­lo potřeba pořizo­vat dal­ší gra­fic­kou kar­tu připo­je­nou přes roz­hra­ní PCI-Express.

In­teg­ro­va­ná tech­no­lo­gie ASUS Dual In­telli­gent Pro­ces­sors 2 se sys­té­mem DI­GI+ VRM
Zá­klad­ní des­ky řady F1A75 ma­jí ve vý­bavě tech­no­lo­gii DI­P2, kte­rá kromě jed­no­tek TPU a EPU ob­sa­hu­je i tech­no­lo­gii DI­GI+ VRM. Sys­tém na­pá­je­ní DI­GI+ VRM uži­va­te­li umož­ňu­je přesně di­gi­tálně up­ra­vo­vat a řídit nas­ta­ve­ní na­pá­je­ní. Di­gi­tál­ní říze­ní se od ana­lo­go­vé­ho li­ší tím, že od­pa­dá zpoždění způso­be­né převo­dem di­gi­tál­ní­ho sig­ná­lu na ana­lo­go­vý, což zlep­šu­je mož­nos­ti přetak­to­vá­ní. To za­ru­ču­je mož­nost přes­né úp­ra­vy a sprá­vy to­ku ener­gie, stejně ja­ko snad­né ladění, na­víc včetně říze­ní na­pá­je­ní DRAM pro plat­for­mu AMD. Zá­slu­hou fun­kce re­gu­la­ce tep­la, kte­rá ob­sa­hu­je fá­zo­va­né říze­ní tep­lo­ty, je za­ru­če­na rovněž vy­šší sta­bi­li­ta sys­té­mu. Uži­va­te­lé mo­hou mít kon­tro­lu nad ce­lým sys­té­mem, ne­boť všech­ny fun­kce jsou dos­tup­né prostřed­nic­tvím sys­té­mu UEFI BIOS ne­bo ap­li­ka­ce AI Sui­te II. Ten­to mul­ti­fun­kční software na­bí­zí různé fun­kce, tak­že ne­ní nut­né přepí­nat me­zi různý­mi uti­li­ta­mi v sys­té­mu Win­dows.

PR ASUS MB_F1A75-V PRO.jpg

Sys­tém UEFI BIOS
Všech­ny zá­klad­ní des­ky řady F1A75 ob­sa­hu­jí roz­hra­ní UEFI BIOS. Ten­to sys­tém uži­va­te­li umož­ňu­je řídit a up­ra­vo­vat nas­ta­ve­ní sys­té­mu BIOS prostřed­nic­tvím po­čí­ta­čo­vé my­ši. In­teg­ro­va­ná vol­ba EZ Mo­de umož­ňu­je ur­čo­vat prio­ri­tu při za­vádění sys­té­mu po­mo­cí přeta­ho­vá­ní my­ši, tak­že spra­vo­vat za­váděcí za­říze­ní je snadnější. V re­ži­mu Ad­van­ced Mo­de mo­hou zku­še­ní uži­va­te­lé la­dit pok­ro­či­lej­ší sys­té­mo­vá nas­ta­ve­ní ne­bo stis­kem klá­ve­sy F12 ulo­žit sní­mek svých nas­ta­ve­ní na USB flash disk.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter