Môže byť darček za vysvedčenie užitočný?

Už o pár dní sa kon­čí škol­ský rok. Štu­den­ti dos­ta­nú vy­sved­če­nia a za­čnú sa práz­dni­ny. Vie­te už čím od­me­ní­te svo­je ra­to­les­ti za dob­ré vy­sved­če­nie? Ne­chaj­te sa in­špi­ro­vať na­ši­mi prí­beh­mi ľu­dí, kto­rým tech­nic­ký dar­ček za vy­sved­če­nie do­ká­zal zme­niť ich ži­vot.

Pe­ter sní­va o tom, že raz vy­hrá zá­vo­dy For­mu­le 1. Uve­do­mu­je si však, že má pred se­bou eš­te ne­ľah­kú ces­tu a tak je rád, že mô­že byť sve­to­vým šam­pió­nom as­poň na po­čí­ta­či. Za dob­ré vy­sved­če­nie mu otec kú­pil ten naj­lep­ší vo­lant na tr­hu - Lo­gi­tech G27, kto­rý má ok­rem mo­tor­če­kov pre realis­tic­ký po­cit z jaz­dy aj rých­los­tnú pá­ku (ra­de­nie rých­los­tí je ako v aute) a tri pe­dá­le (spoj­ka, br­zda, plyn). Naj­viac po­chyb­nos­tí o tom­to prí­ras­tku do do­mác­nos­ti ma­la po­cho­pi­teľ­ne Pet­ro­va ma­mič­ka. Svoj ná­zor však čos­ko­ro zme­ni­la. Roz­hod­la sa to­tiž, že si spra­ví vo­dič­ský kurz a vo­lant, so svo­ji­mi realis­tic­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi, jej po­mo­hol v šo­fér­skych za­čiat­koch ako dob­rý do­má­ci tre­na­žér.

Logitech_G27.JPG

Zu­za­na ús­peš­ne skon­či­la stred­nú ško­lu a zís­ka­la šti­pen­dium na za­hra­nič­nej uni­ver­zi­te. Po práz­dni­nách od­chá­dza z do­mo­va, čo po­cho­pi­teľ­ne veľ­mi ťaž­ko ne­sie naj­mä jej ma­ma. Zuz­ka sa te­ší na no­vých pria­te­ľov a no­vé zá­žit­ky, no zá­ro­veň má aj má strach. Obom bu­dú naj­viac chý­bať čas­té roz­ho­vo­ry. Ko­le­gy­ňa vnuk­la ma­me za­ují­ma­vý tip - webo­vú ka­me­ru. Ma­mič­ka ne­vá­ha­la a kú­pi­la Zuz­ke za dob­ré znám­ky web­ka­me­ru Lo­gi­tech C615. Už ich pr­vý po­kus­ný ho­vor od­ha­lil čo­si úžas­né. HD roz­lí­še­nie svo­jou kva­li­tou prek­va­pi­lo obe stra­ny. S in­teg­ro­va­ným mik­ro­fó­nom bol zvuk čis­tý a jas­ne zro­zu­mi­teľ­ný a ob­raz vo vy­so­kom roz­lí­še­ní pre­nie­sol kaž­dý de­tail. Obe tak veľ­mi rých­lo zís­ka­li po­cit ako­by se­de­li jed­na op­ro­ti dru­hej, ho­ci ma­mič­ka bo­la do­ma a Zuz­ka u pria­teľ­ky. Otec­ko im ve­čer uká­zal, že vi­deo ko­mu­ni­ká­ciu cez Sky­pe zvlád­ne aj ich in­te­li­gent­ný te­le­ví­zor v obý­vač­ke, vďa­ka čo­mu sa mô­žu vi­dieť na veľ­kej ob­ra­zov­ke. Te­raz už všet­ci ve­dia, že keď im bu­de smut­no mô­žu si ke­dy­koľ­vek za­vo­lať cez po­čí­tač ale­bo te­le­ví­zor. Aj ke­by bo­li na opač­nom kon­ci sve­ta, vďa­ka HD roz­lí­še­niu vi­deo ho­vo­ru a čis­té­mu zvu­ku, mô­žu byť spo­lu „vždy v jed­nej mies­tnos­ti“.

Logitech_C615.JPG

Jan­ko tú­žil po no­vom iP­ho­ne a je­ho ba­bič­ka mu ho za dob­ré vy­sved­če­nie pris­ľú­bi­la kú­piť. Keď však priš­la do ob­cho­du zis­ti­la, že je to tro­chu nad jej fi­nan­čné mož­nos­ti. Pre­da­vač jej ochot­ne po­ra­dil náh­rad­né rie­še­nie – mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač App­le iPod touch. Ne­dá sa s ním sí­ce te­le­fo­no­vať, no je o kus lac­nej­ší a má všet­ky vy­mo­že­nos­ti, kto­ré má iP­ho­ne. Ok­rem mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov sa na ňom da­jú pre­ze­rať webo­vé strán­ky, hrať skve­lé hry a spúš­ťať naj­rôz­nej­šie ap­li­ká­cie. Ich pros­tred­níc­tvom sa dá ten­to naj­pok­ro­či­lej­ší preh­rá­vač na sve­te pre­me­niť na čo­koľ­vek. Do­kon­ca aj na čí­tač­ku kníh, kde sa dá napl­no vy­užiť špič­ko­vý dis­plej Re­ti­na. Je­ho vy­so­ké roz­lí­še­nie os­tro zob­ra­zí aj ma­lý text. Fo­toa­pa­rát s in­teg­ro­va­nou HD vi­deo­ka­me­rou ve­dia ver­ne za­chy­tiť kaž­dú spo­mien­ku a zá­ro­veň sa da­jú vy­užiť na ko­mu­ni­ká­ciu s pria­teľ­mi cez Fa­ce Ti­me. In­teg­ro­va­ný mik­ro­fón vie spo­ľah­li­vo uro­biť zá­znam pred­náš­ky v ško­le, no da­jú sa ním nah­rá­vať aj vlas­tné pod­cas­ty. Ba­bič­ku však naj­viac po­te­ši­la služ­ba iTu­nes U, vďa­ka kto­rej bu­de môcť jej vnuk Jan­ko za­dar­mo a aj z do­mo­va štu­do­vať na veľ­kých sve­to­vých uni­ver­zi­tách ako sú nap­rík­lad Stan­ford, Ya­le, MIT, Oxford ale­bo Ber­ke­ley. Z ne­ná­pad­nej mul­ti­me­diál­nej „hrač­ky“ sa ra­zom stá­va učeb­ná po­môc­ka, pri kto­rej mož­nos­tiach mô­že­me zá­vi­dieť, že sme už dáv­no opus­ti­li škol­ské la­vi­ce. Poč­kať! Prog­ram iTu­nes U je pred­sa ot­vo­re­ný pre kaž­dé­ho bez roz­die­lu ve­ku, tak pre­čo to nes­kú­siť?!

Apple_ipod_touch.JPG

Prak­tic­kým dar­če­kom, kto­rý po­te­ší is­te kaž­dé­ho štu­den­ta za dob­ré vy­sved­če­nie mô­že byť aj ta­ký USB kľú­čik. Mla­dí ra­di me­dzi se­bou zdie­ľa­jú veľ­ké dá­ta – hu­dob­né sú­bo­ry, fot­ky, fil­my a se­riá­ly, prog­ra­my a hry, ale­bo mož­no aj za­da­nia pre do­má­ce úlo­hy. No­vý flash disk Kin­gston Da­taT­ra­ve­ler 108 je priam ideál­nou voľ­bou, pre­to­že je ma­lý, ľah­ko pre­nos­ný, má mo­der­ný di­zajn a je mož­né ho prip­núť na kľú­če ale­bo šnúr­ku. Flas­hka je k dis­po­zí­cii v ka­pa­ci­tách 4, 8 a 16 GB, čo po­nú­ka dos­ta­toč­ný pries­tor pre naj­rôz­nej­šie dá­ta. Da­taT­ra­ve­ler 108 je do­dá­va­ný s pre­din­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom urDri­ve , kto­rý pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom no­vé a vzru­šu­jú­ce spô­so­by, ako za­chá­dzať so svo­ji­mi dá­ta­mi. Disk sa do­dá­va s päť­roč­nou zá­ru­kou, má nep­retr­ži­tú tech­nic­kú pod­po­ru a pres­lá­ve­nú spo­ľah­li­vosť znač­ky Kin­gston. Ne­za­bú­daj­te ani na to, že dô­le­ži­té dá­ta, ako je nap­rík­lad roz­pra­co­va­ná do­má­ca úlo­ha, je vhod­né prie­bež­ne zá­lo­ho­vať aj na iné mé­dium ako je nes­po­ľah­li­vý pev­ný disk v po­čí­ta­či. Ka­tas­tro­fa prí­de vte­dy, keď ju naj­me­nej ča­ká­te...

Kingston_DataTraveler108.JPG

Ďal­šie za­ují­ma­vé ti­py náj­de­te aj na na­šom webe www.da­ta­con­sult.cz

Zdroj: DataconsultOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter