Samsung Central Station C23A750X: dokovacia stanica a monitor v jednom

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, Sam­sung Elec­tro­nics, pred­sta­vi­la no­vý bez­drô­to­vý mo­ni­tor Sam­sung Cen­tral Sta­tion C23A750X. Sam­sung tak pri­chá­dza s uni­kát­nym rie­še­ním nie­len pre va­šu kan­ce­lá­riu, kto­ré umož­ňu­je jed­no­du­chú in­teg­rá­ciu väč­šie­ho poč­tu za­ria­de­ní a prá­cu s ni­mi v pros­tre­dí op­ti­ma­li­zo­va­nom pre pou­ži­tie s no­te­boo­kom. V praxi to zna­me­ná, že keď prí­de­te s no­te­boo­kom k mo­ni­to­ru, ne­mu­sí­te sa už o nič sta­rať – no­vý mo­ni­tor Sam­sung C23A750X fun­gu­je ako cen­trál­ny mo­ni­tor, kto­rý sa auto­ma­tic­ky de­te­ku­je s os­tat­ný­mi bez­drô­to­vý­mi za­ria­de­nia­mi na va­šom sto­le.

Cen­trál­ny mo­ni­tor a do­ko­va­cia sta­ni­ca pre váš no­te­book
Na mo­ni­to­re mô­že­te vy­uží­vať ce­lý rad ďal­ších fun­kcií, ok­rem spo­mí­na­nej auto­ma­tic­kej bez­drô­to­vej de­tek­cie je to vsta­va­ný port USB 3.0 s de­sať­krát rých­lej­ším pre­no­som dát a er­go­no­mic­ký di­zajn s dvo­ma kĺbmi, vďa­ka kto­rým mô­že­te op­ti­ma­li­zo­vať uhol poh­ľa­du váš­ho dis­ple­ja.

Na­mies­to pre­pá­ja­nia za­ria­de­ní s no­te­boo­kom sa­mos­tat­ný­mi káb­la­mi vám te­raz sta­čí iba je­di­ný USB ká­bel. Cen­trál­ny mo­ni­tor Sam­sung C23A750X je vy­ba­ve­ný via­ce­rý­mi typ­mi vstu­pov ako HDMI, USB, Et­her­net/LAN, RGB a audio, vďa­ka kto­rým mô­že­te jed­no­du­cho pre­po­jiť všet­ky za­ria­de­nia prá­ve pros­tred­níc­tvom mo­ni­to­ra.

Mo­ni­tor, kto­rý udr­žu­je po­ria­dok na va­šom pra­cov­nom sto­le
Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj bez­drô­to­vý adap­tér, kto­rý umož­ní auto­ma­tic­ké pre­po­je­nie no­te­boo­ku a mo­ni­to­ra, pri­čom mo­ni­tor sta­čí umies­tniť do vzdia­le­nos­ti jed­né­ho met­ra od no­te­boo­ku. Žiad­na ďal­šia ka­be­láž nie je pot­reb­ná – cen­trál­ny mo­ni­tor tak po­mô­že udr­žať po­ria­dok na va­šom pra­cov­nom sto­le a pri­tom vám pos­kyt­ne ob­raz v pl­nom HD roz­lí­še­ní 1080p.
„Mo­ni­to­ry Sam­sung Cen­tral Sta­tion sú vy­ni­ka­jú­cim nás­tro­jom nie­len pre ma­na­žé­rov čas­to opúš­ťa­jú­cich svo­ju kan­ce­lá­riu, ale uľah­ču­jú pri­pá­ja­nie mo­ni­to­ra a pe­ri­fé­rii aj bež­ným pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pot­re­bu­jú čas­to od­pá­jať a pri­pá­jať svoj no­te­book. Svo­jím ino­va­tív­nym rie­še­ním pos­ky­tu­jú mo­ni­to­ry Sam­sung Cen­tral Sta­tion pou­ží­va­te­ľom úpl­nú slo­bo­du a voľ­nosť,“ uvie­dol Sta­nis­lav Cou­fal, pro­duk­to­vý ma­na­žér IT di­ví­zie.

Neu­ve­ri­teľ­ne rých­ly pre­nos dát a na­bí­ja­nie
Na mo­ni­to­re Sam­sung C23A750X oce­ní­te vsta­va­ný USB hub s pod­po­rou USB 3.0, kto­rý umož­ňu­je de­sať­krát rých­lej­ší pre­nos dát op­ro­ti USB 2.0 a dvak­rát rých­lej­šie na­bí­ja­nie, než kla­sic­ké na­bí­ja­nie z elek­tric­kej zá­suv­ky.

Cen­trál­ny mo­ni­tor Sam­sung C23A750X sa vy­zna­ču­je ce­lým ra­dom ďal­ších fun­kcií, ku kto­rým pat­rí auto­ma­tic­ká kon­fi­gu­rá­cia, kto­rá nas­ta­ví op­ti­mál­ne roz­lí­še­nie mo­ni­to­ra, ale­bo fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho vy­pnu­tia, kto­rá okam­ži­te po od­po­je­ní USB zní­ži spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie.
Rad cen­trál­nych mo­ni­to­rov znač­ky Sam­sung si svo­jim špič­ko­vým pre­ve­de­ním sti­hol vy­slú­žiť poch­val­né vy­jad­re­nia pres­tíž­nych sve­to­vých mé­dií, a je tak v cen­tre po­zor­nos­ti spot­re­bi­te­ľov na ce­lom sve­te.

Den­ník New York Ti­mes ozna­čil cen­trál­ny mo­ni­tor za „úch­vat­ný“ a na­pí­sal: „Ne­pod­ce­ňuj­me ten skve­lý po­cit po­ho­dy, po­ho­dlia a us­po­ko­je­nia, kto­rý vás ov­lád­ne pri poh­ľa­de na váš no­te­book, kto­rý si pri va­šom prí­cho­de a od­cho­de od­ov­zdá­va sig­nál s cen­trál­nym mo­ni­to­rom. Bez­drô­to­vé rie­še­nie vás oča­rí.“

Mo­ni­tor Sam­sung C23A750X sa na slo­ven­skom tr­hu za­čne pre­dá­vať v jú­li toh­to ro­ka za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 379 € vrá­ta­ne DPH a ver­zia s 27-pal­co­vou ob­ra­zov­kou za 499 € vrá­ta­ne DPH.

Galéria k článku:

Zdroj: Samsung Electronics


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter