GIGABYTE ako prví prinášajú podporu AM3+ CPU pre základné dosky vstupnej úrovne

Gigabyte_AM3+.JPG GI­GA­BY­TE Tech­no­lo­gy Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, dnes uvie­dol no­vú re­ví­ziu 3.1 zá­klad­ných do­siek GA-M52L-D3P, GA-M68M-D3P a GA-M68M-S2P, kto­ré te­raz no­vo po­nú­ka­jú pod­po­ru pro­ce­so­rov AMD FX so všet­ký­mi ich vý­ho­da­mi aj pre uží­va­te­ľa en­try seg­men­tu.

"Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE na­ďa­lej pos­ky­tu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom mož­nos­ti tý­ka­jú­ce sa zá­klad­ných do­siek vrá­ta­ne kom­pa­ti­bi­li­ty high-end pro­ce­so­rov so zá­klad­ný­mi dos­ka­mi en­try-le­ve­lu, pre­to­že na zá­kla­de na­šich skú­se­nos­tí má­me zá­kaz­ní­kov, kto­rí ta­kú­to kom­bi­ná­ciu pot­re­bu­jú," vy­hlá­sil vice­pre­zi­dent ce­los­ve­to­vých slu­žieb a mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE Hen­ry Kao. "Ok­rem to­ho spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE pri­dá­va do en­try a mainstream seg­men­tu vlas­tné tech­no­ló­gie ako napr. Ultra Du­rab­le 2 Clas­sic, 4 +1 fá­zo­vé VRM, On / Off Char­ge a 3x USB Power, tak­že si zá­kaz­ní­ci te­raz mô­žu byť is­tí, že ich zá­klad­ná dos­ka bu­de schop­ná pl­ne vy­užiť vý­ho­dy pri­chá­dza­jú­cich pro­ce­so­rov AMD AM3+."

Pod­po­ra pro­ce­so­rov AMD FX
Sé­ria zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE 900 je vy­ba­ve­ná no­vou pä­ti­cou AM3+, pod­po­ru­jú­cou nas­le­du­jú­ci­mi vy­so­ko vý­kon­ný­mi pro­ce­sor­mi sé­rie AMD FX, v his­tó­rii pr­vý­mi pro­ce­sor­mi orien­to­va­ný­mi na pou­ží­va­te­ľa, kto­rý vy­uží­va až 8 na­tiív­nych spra­co­va­cích ja­dier, čo umož­ňu­je mi­mo­riad­ny vý­kon v pro­ce­soch in­ten­zív­nych pre pro­ce­sor, ako je edi­tá­cia vi­dea a ren­de­ro­va­nie 3D mo­de­lov s nep­re­ko­na­teľ­ným mul­ti­tas­kin­gom ap­li­ká­cií.

Čer­ná pa­ti­ce AM3+
Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie 900 sú vy­ba­ve­né no­vou 'Čier­nu pä­ti­cou' AM3 +, čo zna­me­ná, že všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie 900 sú tiež spät­ne kom­pa­ti­bil­né s AMD AM3 za­lo­že­nú na pro­ce­so­roch Phe­nom II a At­hlon II. 'Čier­na pä­ti­ce' AM3+ pri­ná­ša účin­nej­šie na­pá­ja­nie a vy­lep­še­nou mon­táž chla­di­ča.

Ultra Du­rab­le 2 Clas­sic
Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE bo­la pr­vým vý­rob­com zá­klad­ných do­siek, kto­rý si uve­do­mil dô­le­ži­tosť vý­luč­né­ho vy­uží­va­nia kom­po­nen­tov naj­vyš­šej kva­li­ty v ob­las­ti VRM CPU zá­klad­nej dos­ky s vy­so­kou zá­važ­nos­ťou zod­po­ved­ných za sta­bil­nú do­dáv­ku elek­tri­ny do CPU. Tech­no­ló­gia Ultra Du­rab­le 2 Clas­sic spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE vy­uží­va pev­né kon­den­zá­to­ry ja­pon­skej vý­ro­by s pro­jek­to­va­nou tr­van­li­vos­ťou mi­ni­mál­ne 50.000 ho­dín pre­vádz­ky ako aj tran­zis­to­ry Lower RDS(on) MOS­FET, kto­ré vy­ka­zu­jú niž­ší od­por, t.j. niž­šiu spot­re­bu elek­tri­ny a niž­šiu pro­duk­ciu tep­la.

4+1 Pha­se VRM
Tie­to naj­nov­šie zá­klad­né dos­ky AM3+ pred­sta­vu­jú tech­no­ló­giu Split Power Pla­ne so 4+1-fá­zo­vým VRM. Tým je za­bez­pe­če­né sta­bil­nej­šie na­pá­ja­nie pre CPU ako aj po­moc pri vy­rov­ná­va­ní vý­pad­kov elek­tri­ny a šu­mu, čo je dô­le­ži­té z hľa­dis­ka do­dáv­ky čis­tej elek­tri­ny pre CPU.

Tech­no­ló­gia On/Off Char­ge
Tech­no­ló­gia On/Off Char­ge spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE vám umož­ňu­je na­bí­jať váš iP­ho­ne, iPad a iPod Touch bez oh­ľa­du na to, či je va­še PC za­pnu­té, v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me ale­bo ne­bo­daj vy­pnu­té. Ob­me­na vy­so­ko uz­ná­va­nej fun­kcie 3x USB Power spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, On/Off Char­ge, umož­ňu­je za­ria­de­niam od­obe­rať z USB por­tov zá­klad­nej dos­ky GI­GA­BY­TE viac prú­du, než umož­ňu­jú bež­né USB por­ty, tak­že na­bí­ja­nie z váš­ho PC mô­že byť rov­na­ko rých­le ako s na­bí­jač­kou.

GI­GA­BY­TE 3X USB Power
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE pred­sta­vu­jú fun­kciu 3x USB power boost za­bez­pe­ču­jú­cu vy­ššiu kom­pa­ti­bi­li­tu a extra na­pá­ja­nie pre USB za­ria­de­nia. Uni­kát­na tech­no­ló­gia USB power spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE je ok­rem to­ho schop­ná účin­ne re­gu­lo­vať vý­kon v ce­lom roz­sa­hu na­pä­tia, čo vý­raz­ne zvy­šu­je kom­pa­ti­bi­li­tu USB za­ria­de­ní. Ur­če­né pois­tky s níz­kym od­po­rom na­vy­še za­bez­pe­ču­jú níz­ke pok­le­sy na­pä­tia a sta­bil­nej­šiu a vý­dat­nú do­dáv­ku elek­tri­ny.

Zdroj: GIGABYTE TechnologyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter