Nokia Siemens Networks uskutočnila prvý svetový hovor v režime Dual Full Rate za pomoci najnovšieho softvéru

nokia-siemens-networks-logo6.jpg No­kia Sie­mens Networks uro­bi­la pr­vý krok vpred vo vý­vo­ji sie­tí GSM. Spo­loč­nosť us­ku­toč­ni­la pr­vý pred­ko­merč­ný ho­vor na sve­te s vy­uži­tím vlas­tnej sof­tvé­ro­vej fun­kcie Or­tho­go­nal Sub-Chan­nel Dual Full Ra­te (OSC-DFR) pre sie­te GSM. Vďa­ka tej­to fun­kcii mô­žu ope­rá­to­ri sie­tí GSM vy­uží­vať dvoj­ná­sob­nú vý­ho­du, a to až 100% na­vý­še­nie ka­pa­ci­ty sie­te pre hla­so­vé služ­by a znač­né zlep­še­nie kva­li­ty hla­so­vé­ho pre­no­su. GSM je ďa­le­ko naj­roz­ší­re­nej­šia mo­bil­ná tec­hno­ló­gia s viac ako 4 mi­liar­da­mi účas­tní­kov na ce­lom sve­te.

„Tá­to no­vá fun­kcia sta­via na na­šej ino­vá­cii OSC z ro­ku 2009 a roz­ši­ru­je jej mož­nos­ti tým, že po­sky­tu­je lep­šiu kva­li­tu hla­so­vé­ho pre­no­su, spo­lu zo sú­čas­ným zvý­še­ním ka­pa­ci­ty sie­te na pre­nos hla­so­vých slu­žieb,“ uvie­dol Kim­mo Vir­kki, ve­dú­ci ma­naž­men­tu pro­duk­tov GSM v spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks. „OSC-DFR mô­že ope­rá­to­rom zní­žiť vý­dav­ky na ka­pi­tál a ope­rá­cie, pre­to­že vy­ža­du­je me­nej pre­no­so­vých jed­no­tiek a pries­to­ru na zá­klad­ňo­vé sta­ni­ce, ako aj men­šie tran­spor­tné ka­pa­ci­ty. Fun­kcia OSC-DFR ok­rem to­ho umož­ňu­je ope­rá­to­rom vy­ba­viť viac hla­so­vých a dá­to­vých pre­no­sov v exis­tu­jú­com spek­tre, čím umož­ňu­je opa­ko­va­né vy­uží­va­nie ale­bo pre­ra­de­nie slu­žieb 3G/LTE do frek­ven­čných pá­siem GSM.“

Ope­rá­to­ri, kto­rí do svo­jich sie­tí za­vied­li bež­ne po­uží­va­ný sys­tém Adap­ti­ve Mul­ti Ra­te-Full Ra­te (AMR FR) mô­žu fun­kciu OSC-DFR vy­užiť na do­siah­nu­tie bez­kon­ku­ren­čnej kva­li­ty hla­so­vé­ho pre­no­su a sú­čas­ne tak­mer zdvoj­ná­so­biť ka­pa­ci­tu svo­jich sie­tí na hla­so­vé pre­no­sy. No­vá fun­kcia pre sie­te GSM od spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks sa za­čne po­uží­vať v pi­lot­nej zá­kaz­níc­kej pre­vád­zke od kon­ca jú­na 2011.

Zdroj: Nokia Siemens NetworksOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter