Asus Eee Pad Transformer je hitom tohto roka, ďalšia generácia tabletu sa pripravuje

Už je to ofi­ciál­ne – Asus Eee Pad Tran­sfor­mer bol hi­tom vo sve­te an­droi­do­vých tab­le­tov. Po­dľa Di­gi­ti­mes sa spo­loč­nos­ti v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2011 po­da­ri­lo pre­dať viac ako 400 000 týc­hto za­ria­de­ní. To ro­bí z Asu­su jed­né­ho z naj­ús­peš­nej­ších spo­loč­nos­tí v tom­to seg­men­te (ne­rá­ta­me App­le), a to všet­ko vďa­ka an­droi­do­vé­mu tab­le­tu Eee Pad Tran­sfor­mer.

Asu­su sa da­ri­lo tak dob­re, že už te­raz prip­ra­vu­je dru­hú ge­ne­rá­ciu toh­to skve­lé­ho za­ria­de­nia s no­vým štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom Teg­ra 3 (Kal-El), ako aj prip­ra­vo­va­ným An­droi­dom Ice Cream Sandwich. Na trh by sa mo­hol dos­tať mož­no nie­ke­dy v ok­tób­ri. Asus sa sta­ne aj čís­lom je­den v ob­jed­náv­kach pro­ce­so­rov Teg­ra 2/3 v spo­loč­nos­ti NVI­DIA – do­ved­na plá­nu­je na­kú­piť 2,5 mi­lió­na ku­sov (časť je ur­če­ná pre Chro­me­boo­ky).

Za­ují­ma­vé je aj to, že spo­loč­nosť na tab­le­te ne­za­rá­ba až tak ve­ľa. Pri ce­ne iba 400 USD za tab­let Asus pro­fi­tu­je naj­mä z pre­da­ja do­ko­va­cej klá­ves­ni­ce, kto­rá čas­to bý­va hlav­ným dô­vo­dom kú­py tab­le­tu.

Rok 2011 vy­ze­rá pre Asus veľ­mi ús­peš­ný. Pri prip­ra­vo­va­ných pro­duk­toch Asus Pad­fon, Eee Pad Me­Mo 3D a no­vom za­ria­de­ní Eee Pad Tran­sfor­mer sa tak má­me na čo te­šiť.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter