Nový tablet od Amazonu – je schopný ohroziť neotrasiteľný iPad?

amazon_tablet.JPG Pod­ľa mno­hých in­for­má­cií by sa mal tab­let, kto­rý vy­ví­ja spo­loč­nosť Ama­zon, na tr­hu ob­ja­viť na kon­ci práz­dnin ale­bo v prie­be­hu sep­tem­bra.

O tom, že Ama­zon chys­tá svo­ju vlas­tnú ver­ziu tab­le­tu, sa ho­vo­rí už nie­koľ­ko me­sia­cov. I keď to sám do­dá­va­teľ nech­ce pria­mo potvr­diť (do­kon­ca ani plá­ny v tej­to ob­las­ti), už v má­ji toh­to ro­ka vý­kon­ný ria­di­teľ na pria­mu otáz­ku od­po­ve­dal slo­va­mi „stay tu­ned“, tak­že je tak­mer is­té, že Ama­zon v tej­to ob­las­ti vy­ví­ja in­ten­zív­ne kro­ky.

A in­for­má­cie o no­vom tab­le­te už na­be­ra­jú kon­krét­nej­šie po­do­by. Ako uvie­dol server Di­gi­Ti­mes, kto­rý vy­chá­dza z in­for­má­cií pos­kyt­nu­tých vý­rob­ca­mi kom­po­nen­tov na Taiwane, Ama­zon chys­tá uve­de­nie svoj­ho tab­le­tu v prie­be­hu augus­ta, naj­nes­kôr v sep­tem­bri, aby sti­hol hlav­nú pre­daj­nú se­zó­nu spo­čí­va­jú­cu v pred­via­noč­ných ná­ku­poch.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov by mo­hol byť vstup Ama­zo­nu do seg­men­tu tab­le­tov veľ­mi vý­znam­nou uda­los­ťou, pre­to­že fir­ma má všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby bo­la schop­ná ús­peš­ne kon­ku­ro­vať tab­le­tom iPad od spo­loč­nos­ti App­le.

Ama­zon má to­tiž ob­sah, na kto­ré­ho pre­da­ji mô­že vý­raz­ne pro­fi­to­vať, lac­nej­ší har­dvér, z kto­ré­ho by bol tab­let vy­ro­be­ný, a ta­kis­to veľ­mi sil­nú po­zí­ciu v ob­las­ti pro­pa­gá­cie a pre­da­ja no­vé­ho tab­le­tu, da­nú je­ho po­pu­lár­nou sie­ťou on-li­ne re­tai­lo­vých pre­daj­ní. A mô­že zo­pa­ko­vať aj ús­peš­ný mo­del pre­da­ja, kto­rý už us­ta­no­vil pri svo­jich čí­tač­kách elek­tro­nic­kých kníh Kind­le.

Ama­zon vraj chce pre­dať eš­te ten­to rok prib­liž­ne šty­ri mi­lió­ny tých­to prís­tro­jov a to má na­po­môcť prá­ve re­la­tív­ne včas­né uve­de­nie na trh. Pod­ľa neo­ve­re­ných in­for­má­cií chce Ama­zon uviesť na trh zá­klad­ný tab­let s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a pré­mio­vé za­ria­de­nie, kto­ré bu­de osa­de­né do­kon­ca štvor­jad­ro­vým či­pom.

S vy­so­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bu­dú prís­tro­je po­nú­kať prís­tup k di­gi­tál­nym ar­chí­vom Ama­zo­nu za­hŕňa­jú­cim elek­tro­nic­ké kniž­ky, fil­my, hu­dob­né sú­bo­ry a aj k ap­li­ká­ciám pre plat­for­mu An­droid. Ama­zon mô­že pod­ľa niek­to­rých in­for­má­cií do­kon­ca po­núk­nuť bez­plat­né vi­deos­trea­my.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter