Samsung Smart TV ako na dlani vďaka novej aplikácii Smart View

samsung_ilus.JPG Te­le­víz­ne vy­sie­la­nie a ďal­šie mul­ti­me­diál­ne ob­sa­hy sa pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Sam­sung Smart View pre­sú­va­jú na dis­plej in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S II, tak­že bu­de­te mať Smart TV jed­no­du­cho na dla­ni. 

Do­má­ce sle­do­va­nie te­le­ví­zie tak zís­ka­va priam neob­me­dze­nú voľ­nosť.

Sam­sung Elec­tro­nics Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, pred­sta­vil no­vú ap­li­ká­ciu Sam­sung Smart View. Vďa­ka nej mô­žu ma­ji­te­lia in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S II sle­do­vať na dis­ple­ji svoj­ho smar­tpho­nu nap­rík­lad prá­ve vy­sie­la­ný prog­ram, film či fo­tog­ra­fie zob­ra­ze­né na te­le­ví­zo­re Sam­sung Smart TV. Bez obáv, že by priš­li nap­rík­lad o dej svoj­ho ob­ľú­be­né­ho se­riá­lu, tak mô­žu od­ísť z obý­vač­ky a uva­riť si v ku­chy­ni ká­vu či sle­do­vať ce­lý se­riál pod pe­ri­nou. Ok­rem to­ho, ap­li­ká­cia zme­ní mo­bil­ný te­le­fón na di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, po­mo­cou kto­ré­ho mô­žu pou­ží­va­te­lia, na roz­diel od kla­sic­ké­ho te­le­víz­ne­ho ov­lá­da­ča, nap­rík­lad jed­no­du­cho za­dá­vať tex­ty vďa­ka vir­tuál­nej QWER­TY klá­ves­ni­ci ale­bo ov­lá­dať hry joys­tic­kom.

Pros­tred­níc­tvom no­vej ap­li­ká­cie Sam­sung Smart View je mož­né sle­do­vať na dis­ple­ji smar­tpho­nu mul­ti­me­diál­ne ob­sa­hy, kto­ré sú sú­čas­ne vy­sie­la­né na ob­ra­zov­ke te­le­ví­zo­ra. Rov­na­ký film, kto­rý sle­du­je ro­dič v obý­va­cej iz­be na Smart TV, mô­že sle­do­vať aj di­eťa vo svo­jej iz­be na dis­ple­ji te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S II. Mož­nos­ti mo­ni­to­ro­va­nia idú však eš­te o nie­čo ďa­lej a di­eťa sa vo svo­jej iz­be mô­že do­kon­ca po­ze­rať na ob­ľú­be­ný film spus­te­ný z Blu-ray preh­rá­va­ča pri­po­je­né­ho k Sam­sung Smart TV, aj keď ro­dič v obý­vač­ke prá­ve sle­du­je na ob­ra­zov­ke te­le­víz­ne no­vi­ny.

„Sam­sung Smart View je re­vo­luč­né rie­še­nie, kto­ré pri­ná­ša do do­mác­nos­tí úpl­ne no­vé mož­nos­ti, ako si užiť všet­ky mul­ti­me­diál­ne ob­sa­hy. V pre­po­je­ní s uni­kát­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi smar­tpho­nu Sam­sung Ga­laxy S II umož­ňu­je fun­kcio­na­li­ta te­le­ví­zo­rov Sam­sung Smart TV svo­jim ma­ji­te­ľom uží­vať si sku­toč­ne in­te­li­gen­tnej­ší ži­vot bez tech­no­lo­gic­kých ob­me­dze­ní," uvie­dol Jan Va­ní­ček, Con­tent Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Sam­sung sa vždy sna­žil o to, aby si fil­my, te­le­víz­ne prog­ra­my, hud­bu a ďal­šie po­ža­do­va­né ob­sa­hy ulo­že­né na DN­LA za­ria­de­niach ako je po­čí­tač, mo­bil­ný te­le­fón či fo­toa­pa­rát, moh­li zá­kaz­ní­ci zob­ra­ziť na veľ­kých ob­ra­zov­kách svo­jich te­le­ví­zo­rov. Te­raz tú­to sna­hu roz­ši­ru­je a za­me­ria­va sa na opač­ný ko­niec pre­po­je­nia – na mo­bil­né za­ria­de­nie.

Aké­koľ­vek mul­ti­me­diál­ne ob­sa­hy zob­ra­zi­teľ­né na te­le­ví­zo­re Smart TV, te­da te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, fil­my z Blu-ray preh­rá­va­ča, zá­zna­my z vi­deo­ka­me­ry atď., sú na dis­plej in­te­li­gen­tné­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S II pre­ná­ša­né bez­drô­to­vo cez Et­her­net.

Pre­po­je­nie Smart TV a smar­tpho­nu Sam­sung Ga­laxy S II ide eš­te ďa­lej, keď umož­ňu­je ma­ji­te­ľom spus­tiť cez svoj in­te­li­gent­ný te­le­fón inú nain­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu te­le­ví­zo­ra Sam­sung Smart, a tým ho tak vzdia­le­ne ov­lá­dať a vy­uží­vať fun­kcie Smart TV. „Te­le­ví­zo­ry Sam­sung Smart do­mi­nu­jú sú­čas­nej „smart re­vo­lú­cii“ nie­len sa­mot­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi Smart TV, aký­mi sú bo­ha­tý ob­sah, 2D a 3D zob­ra­ze­nie, in­te­li­gen­tné fun­kcie či di­zajn, ale aj vďa­ka pre­po­ji­teľ­nos­ti s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi. Na­ši zá­kaz­ní­ci tak mô­žu vy­uží­vať nap­rík­lad Qwer­ty Smart di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, ap­li­ká­ciu Smart Re­mo­te, kto­rú sme pred­sta­vi­li vla­ni v ap­rí­li a te­raz ap­li­ká­ciu Smart View," uvie­dol On­drej Lu­káč, Mar­ke­ting Ma­na­ger AV di­ví­zie Sam­sung.

Sam­sung bu­de ap­li­ká­ciu Sam­sung Smart View ďa­lej ak­tua­li­zo­vať o ďal­šie fun­kcie vzdia­le­né­ho ov­lá­da­nia vy­tvo­re­né pre Smart TV, aby pod­po­ril zá­kaz­ní­kov v pou­ží­va­ní uni­kát­nych vlas­tnos­tí in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Smart mno­hý­mi roz­ma­ni­tý­mi spô­sob­mi. V naj­bliž­šej do­be bu­de ap­li­ká­cia Smart View roz­ší­re­ná o fun­kciu Te­le­víz­ny prog­ram, vďa­ka kto­rej bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie o te­le­víz­nych prog­ra­moch po­mo­cou dis­ple­ja svoj­ho in­te­li­gen­tné­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

S no­vou ap­li­ká­ciou Sam­sung Smart View, kto­rá je te­raz dos­tup­ná za­dar­mo v ob­cho­de An­droid Mar­ket, je mož­né v sú­čas­nos­ti pre­po­jiť in­te­li­gent­ný te­le­fón Sam­sung Ga­laxy S II a te­le­ví­zo­ry Sam­sung Smart TV od ra­du D7000 vy­ššie. V jú­li bu­de mož­né ap­li­ká­ciou pre­po­jiť aj preh­rá­vač Ga­laxy player (YP-GB70) a nes­kôr v tom­to ro­ku ju bu­dú môcť vy­uží­vať aj ma­ji­te­lia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov Sam­sung Ga­laxy S a tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy Tab, kto­rí ap­li­ká­ciu náj­du vo fi­rem­nom ob­cho­de Sam­sun­gApps.

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter