GIGABYTE uvádza sériu základných dosiek Super4

GIGABYTE_Super4.JPG Tá­to sé­ria pri­ná­ša sú­čas­ti špič­ko­vej kva­li­ty na plat­for­my In­tel H61

GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, uvied­la svo­ju sé­riu zá­klad­ných do­siek Su­per4, kto­rá je naj­nov­ším ra­dom zá­klad­ných do­siek no­vej ge­ne­rá­cie pre po­čí­ta­če ty­pu des­ktop, za­lo­že­ných na či­po­vej sa­de In­tel H61 Express s pod­po­rou pre jed­not­ky CPU 2. ge­ne­rá­cie ‘San­dy Brid­ge’ In­tel Co­re. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4 sú vy­ba­ve­né tý­mi naj­lep­ší­mi sú­čias­tka­mi a kom­plexným roz­sa­hom je­di­neč­ných fun­kcií, kto­ré zvy­šu­jú úro­veň mainstrea­mo­vých po­čí­ta­čov ty­pu des­ktop.

GI­GA­BY­TE bo­la pr­vým vý­rob­com v tom­to prie­my­sel­nom od­vet­ví, kto­rá ako prie­kop­ník pre­sa­di­la pou­ží­va­nie sú­čias­tok vy­ššej kva­li­ty, ako všet­ky kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kom, s cie­ľom pos­kyt­núť na­šim zá­kaz­ní­kom vy­šší štan­dard kva­li­ty zá­klad­nej dos­ky,” po­ve­dal Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent pre ce­los­ve­to­vý servis a mar­ke­ting u spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. “U no­vej sé­rie GI­GA­BY­TE Su­per4 spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE dú­fa, že ľu­ďom pre­dos­trie vý­zvu pred­sta­viť si, ako by ma­la vy­ze­rať mainstrea­mo­vá zá­klad­ná dos­ka, tým, že im bu­dú pos­kyt­nu­té roz­ší­re­né fun­kcie a sú­čias­tky tej naj­vyš­šej kva­li­ty, kto­ré by ste ob­vyk­le oča­ká­va­li len na drah­ších zá­klad­ných dos­kách.”

Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4
V kom­bi­ná­cii sú­čias­tok naj­vyš­šej kva­li­ty so ši­ro­kou a bo­ha­tou kva­li­tou fun­kcií za­ru­ču­jú zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4 bez­prob­lé­mo­vú sta­bi­li­tu sys­té­mu a predĺže­nú ži­vot­nosť pro­duk­tu bez zľa­ve­nia vý­kon­nos­ti, fun­kcií a ko­nek­ti­vi­ty za­ria­de­nia.

Vý­ni­moč­ná bez­peč­nosť
• Pod­po­ra sys­té­mu Dual­BIOS 3TB+ HDD (hyb­rid­ná tech­no­ló­gia EFI)
• Jed­na pois­tka na kaž­dý port USB
• 50 000 ho­dín ži­vot­nos­ti – ja­pon­ské kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kom

Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4 sa mô­žu prá­vom hr­diť špe­ci­fic­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré za­bra­ňu­jú zly­ha­niu sys­té­mu a za­bez­pe­ču­jú predĺže­nú ži­vot­nosť sys­té­mu, vrá­ta­ne sys­té­mu GI­GA­BY­TE Dual­BIOS, kto­rý za­bez­pe­ču­je, že už nik­dy ne­za­ži­je­te zly­ha­nie sys­té­mu z dô­vo­du poš­ko­de­nia sys­té­mu BIOS. Na­vy­še kaž­dý port USB má svo­ju vlas­tnú vy­hra­de­nú vý­ko­no­vú pois­tku, kto­rá za­bra­ňu­je ne­žia­du­ce­mu zly­ha­niu por­tu USB, čo po­má­ha chrá­niť za­ria­de­nia pri­po­je­né cez USB pred zly­ha­ním a za­bez­pe­čiť dô­le­ži­té úda­je po­čas pre­no­su. Všet­ky zá­klad­né dos­ky Su­per4 sú tiež vy­ba­ve­né kon­den­zá­tor­mi vy­ro­be­ný­mi v Ja­pon­sku, kto­ré za­ru­ču­jú dl­ho­do­bú ži­vot­nosť sys­té­mu s mi­ni­mom 50 000 ho­dín.

Vý­ni­moč­ná rých­losť
• Pre­tak­to­va­cí in­teg­ro­va­ný ob­vod
• Ultra Du­rab­le 2
• 3 x USB Power Boost + On/Off Char­ge (na­bí­ja­nie)

GI­GA­BY­TE Su­per Speed za­bez­pe­ču­je, že ke­dy­koľ­vek bu­de­te na vr­cho­le vý­kon­nos­ti Váš­ho PC, rých­los­ti pre­no­su dát a na­bí­ja­nia za­ria­de­ní. In­teg­ro­va­ný pre­tak­to­va­cí čip v spo­je­ní s uni­kát­nou tech­no­ló­giou na­pá­ja­nia GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 2 za­bez­pe­ču­je, že Váš pro­ce­sor In­tel Co­re bu­de pra­co­vať na op­ti­mál­nej vý­kon­nos­tnej úrov­ni. Na­vy­še na­pá­ja­nie GI­GA­BY­TE 3x USB umož­ňu­je lep­šiu kom­pa­ti­bi­li­tu za­ria­de­ní a rých­lej­šie na­bí­ja­nie za­ria­de­ní pri­po­je­ných na USB, ako sú pre­nos­né za­ria­de­nia na uk­la­da­nie dát, bez pot­re­by pou­ži­tia dvoch por­tov USB. Do­da­toč­ný na­pá­ja­cí vý­kon, pos­kyt­nu­tý sys­té­mom 3x USB umož­ňu­je za­ria­de­niam iPad, iP­ho­ne a iPod na­bí­ja­nie o 40% rých­lej­šie v po­rov­na­ní so štan­dar­dný­mi im­ple­men­tá­cia­mi USB, pri­čom fun­kcia On/Off char­ge umož­ňu­je rých­le na­bí­ja­nie za­ria­de­ní aj v ča­se, keď je Váš po­čí­tač v po­ho­to­vos­tnom (stan­dby) re­ži­me či vy­pnu­tý.

Vý­ni­moč­né ús­po­ry
• Tran­zis­to­ry MOS­FET s niž­ším RDS(on)
• Ciev­ky s fe­ri­to­vým jad­rom
• Niž­šia tep­lo­ta ob­las­ti CPU
• Vy­so­ká účin­nosť na­pá­ja­nia

Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4 sú vy­ba­ve­né sú­čias­tka­mi naj­lep­šej kva­li­ty, kto­ré za­bez­pe­ču­jú, že Va­še PC bu­de pra­co­vať pri maximál­nej účin­nos­ti na­pá­ja­nia. Tran­zis­to­ry MOS­FET s niž­ším RDS(on) zni­žu­jú stra­ty ener­gie, spô­so­be­né ne­pot­reb­nou dis­ipá­ciou re­zi­duál­ne­ho tep­la, pri­čom fe­ri­to­vé ciev­ky zni­žu­jú cel­ko­vé stra­ty ener­gie ja­dier pri lep­šom za­cho­va­ní a re­gu­lá­cii ener­gie. Cel­ko­vým vý­sled­kom je ci­teľ­ná ús­po­ra ener­gie, kto­rá pred­sta­vu­je ús­po­ru ako pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov, tak aj pre ži­vot­né pros­tre­die, bez do­pa­du na vý­kon­nosť sys­té­mu.

Vý­ni­moč­ný zvuk
• Špič­ko­vé 108dB HD Audio (až 3,5x lep­šia kva­li­ta audia)

Keď­že re­vo­lú­cia HD mul­ti­mé­dií na­be­rá na ob­rát­kach, mu­sia sa zvy­šo­vať aj har­dvé­ro­vé štan­dar­dy v kva­li­te audia. Všet­ky zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Su­per4 pos­ky­tu­jú vy­ni­ka­jú­ci zvuk 7.1 surround, s pod­po­rou špe­ciál­ne­ho pre­vod­ní­ka, kto­rý do­ká­že do­siah­nuť po­mer sig­ná­lu k šu­mu 108dB pri preh­rá­va­ní. To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia si bu­dú môcť vy­chut­nať lep­ší zá­ži­tok z audia pri niž­šej úrov­ni šu­mu pri uží­va­ní si naj­nov­šie­ho ob­sa­hu HD.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter