HD streaming cez 220V - Powerline ZyXEL PLA-401 v4

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions pred­sta­vu­je naj­nov­šiu ver­ziu po­werli­ne adap­té­ra, kto­rý je ur­če­ný pre vy­tvo­re­nie do­má­cej sie­te za po­mo­ci elek­tric­ké­ho ve­de­nia. PLA-401 v4 sa vďa­ka svo­jim schop­nos­tiam a fun­kciám ho­dí aj pre tak ná­roč­né ap­li­ká­cie akým je nap­rík­lad HD strea­ming.

200 Mb/s na fy­zic­kej vrstve
Prin­cíp po­werli­ne je jed­no­duc­hý: elek­tric­ké káb­le po­slú­žia ako dá­to­vý no­sič. No­vá ver­zia po­werli­ne PLA-401 v4 pat­rí k naj­rýc­hlej­ším za­ria­de­niam toh­to dru­hu. Na fy­zic­kej vrstve má prie­pus­tnosť až 200 Mb/s. Prak­tic­ká rých­losť, kto­rú do­sa­hu­je uží­va­teľ sa po­tom po­hy­bu­je oko­lo 80 Mb/s, čo je pl­ne po­rov­na­teľ­né s hod­no­ta­mi bež­né­ho et­her­ne­tu, či naj­mo­der­nej­šie­ho WiFi štan­dar­du 802.11n.

QoS pre HD strea­ming
Je jed­no, či pri pre­no­se cez elek­tric­kú sieť bu­de­te pre­ná­šať VoIP ho­vor, e-mai­ly ale­bo vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. Vďa­ka na­sa­de­niu QoS je mož­né v jed­nom okam­ži­ku pre­ná­šať aj viac ča­so­vo a dá­to­vo cit­li­vých slu­žieb. PLA-401 v4 je prip­ra­ve­ný na trip­le-play, pre­to ne­dôj­de k žiad­ne­mu vý­pad­ku.

Jed­no­duc­ho a bez­peč­ne
Ob­slu­ha už ani ne­mô­že byť jed­no­duc­hšia. Za­ria­de­nie sta­čí pri­po­jiť do elek­tric­kej zá­suv­ky, pri­po­jiť k nim et­her­ne­to­vé káb­le a sieť je ho­to­vá. Stla­če­ním tla­čid­la EN­CRYPT na­vy­še dôj­de k za­šif­ro­va­niu pre­no­su po­mo­cou 128 bi­to­vé­ho kľú­ča, tak­že ko­mu­ni­ká­cia med­zi po­werli­na­mi je šif­ro­va­ná.

Ener­ge­tic­ky ús­por­ný
Po­werli­ne za­ria­de­nie beží 24 ho­dín den­ne po ce­lý rok. Je pre­to dô­le­ži­té, aby ma­lo níz­ku spot­re­bu ener­gie. No­vý PLA-401 v4 je vy­ba­ve­ný uni­kát­nou fun­kciou hi­ber­ná­cie. Po­kiaľ po­werli­ne zis­tí, že k ne­mu pri­po­je­ný et­her­ne­to­vý ká­bel je od­po­je­ný, prej­de do stan­dby mó­du, čím ušet­rí až 70 % elek­tric­kej ener­gie.

Zdroj: ZyXEL Communications


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter