GIGABYTE uvádza exkluzívnu utilitu EZ Smart Response

Gigabyte_Smart_Response.JPG Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co., Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek, gra­fic­kých ka­riet a vý­poč­to­vých har­dvé­ro­vých rie­še­ní oh­lá­si­la svo­ju naj­nov­šiu uti­li­tu EZ Smart Res­pon­se, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom nain­šta­lo­vať tech­no­ló­giu In­tel Smart Res­pon­se klik­nu­tím my­ši, do­kon­ca aj keď je ich sys­tém nas­ta­ve­ný do re­ži­mu IDE, bez pot­re­by rein­šta­lo­vať svoj ope­rač­ný sys­tém Win­dows.

“Jed­ným z kľú­čo­vých prí­no­sov no­vých zá­klad­ných do­siek Z68 spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE so sprís­tup­ne­nou či­po­vou sa­dou Express je pod­po­ra tech­no­ló­gie Smart Res­pon­se od spo­loč­nos­ti In­tel, kto­rá na­šim zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša vý­ni­moč­ný ná­rast vý­kon­nos­ti,” po­ve­dal Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent ce­los­ve­to­vé­ho pre­da­ja a mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. “Dú­fa­me, že väč­ši­na na­šich zá­kaz­ní­kov si tú­to tech­no­ló­giu ak­ti­vu­je, a pre­to sme vy­vi­nu­li na­šu vlas­tnú je­di­neč­nú uti­li­tu EZ Smart Res­pon­se, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom bez ná­ma­hy nas­ta­viť tech­no­ló­giu In­tel Smart Res­pon­se, aby tak moh­li čo naj­rý­chlej­šie za­žiť všet­ky prí­no­sy pre vý­kon­nosť, kto­ré tá­to tech­no­ló­gia do­ká­že po­núk­nuť.”

Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE je opäť raz na če­le od­vet­via vďa­ka svo­jej pod­po­re tech­no­ló­gie In­tel Smart Res­pon­se, vy­jad­re­nej ak­tuál­nym oh­lá­se­ním na sve­te pr­vé­ho ra­du zá­klad­ných do­siek Z68 so sprís­tup­ne­nou zber­ni­cou mSA­TA (mSA­TA enab­led mot­her­boards), ako aj čos­ko­ro dos­tup­nej zá­klad­nej dos­ky GI­GA­BY­TE Z68XP-UD3-iSSD, kto­rá pri­chá­dza v ba­lí­ku s 20GB SSD dis­kom In­tel sé­rie 311. Uve­de­ním uti­li­ty EZ Smart Res­pon­se sa GI­GA­BY­TE stá­va je­di­ným vý­rob­com zá­klad­ných do­siek, kto­rý pos­ky­tu­je svo­jim zá­kaz­ní­kom, či už pou­ží­va­jú štan­dard­ný SSD ale­bo na dos­ke in­teg­ro­va­nú mSA­TA, mož­nosť rých­le nas­ta­viť a nain­šta­lo­vať tech­no­ló­giu In­tel Smart Res­pon­se jed­no­du­chým klik­nu­tím my­ši.

O uti­li­te GI­GA­BY­TE EZ Smart Res­pon­se
Uti­li­ta GI­GA­BY­TE EZ Smart Res­pon­se je a jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom rých­lo a jed­no­du­cho na­kon­fi­gu­ro­vať svoj sys­tém pre tech­no­ló­giu In­tel Smart Res­pon­se. V mi­nu­los­ti ak­ti­vá­cia In­tel Smart Res­pon­se zna­me­na­la, že pou­ží­va­te­lia mu­se­li vstú­piť do sys­té­mu BIOS, aby moh­li na­kon­fi­gu­ro­vať svoj sys­tém pre re­žim RAID, kto­rý si po­tom vy­ža­do­val úpl­nú rein­šta­lá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu. Po do­kon­če­ní toh­to pro­ce­su pou­ží­va­te­lia mu­se­li nain­šta­lo­vať uti­li­tu In­tel Ra­pid Sto­ra­ge a tiež na­kon­fi­gu­ro­vať tech­no­ló­giu Smart Res­pon­se od spo­loč­nos­ti In­tel. GI­GA­BY­TE EZ Smart Res­pon­se vy­ko­ná­va to­to všet­ko auto­ma­tic­ky, bez to­ho, aby pou­ží­va­te­lia mu­se­li prejsť kom­pli­ko­va­ným in­šta­lač­ným pro­ce­som.
To im umož­ňu­je vy­chut­nať si, rých­lo a bez ná­ma­hy, vý­raz­ný ná­rast vý­kon­nos­ti sys­té­mu.

Tech­no­ló­gia In­tel Smart Res­pon­se
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie Z68 sú vy­ba­ve­né netr­pez­li­vo oča­ká­va­nou tech­no­ló­giou In­tel Smart Res­pon­se, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom za­žiť vý­kon­nosť sys­té­mu, po­dob­nú sys­té­mom vy­ba­ve­ným len dis­kmi SSD. Tech­no­ló­gia In­tel Smart Res­pon­se pra­cu­je na zá­kla­de pou­ží­va­nia in­te­li­gen­tné­ho, na blo­koch za­lo­že­né­ho uk­la­da­nia čas­to pou­ží­va­ných ap­li­ká­cií do me­dzi­pa­mä­te (ca­ching) s cie­ľom zvý­šiť vý­kon­nosť a schop­nosť od­oz­vy sys­té­mu. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Z68 s tech­no­ló­giou In­tel Smart Res­pon­se sú v sku­toč­nos­ti schop­né pre­ko­nať sys­té­my s hyb­rid­ný­mi jed­not­ka­mi o viac ako 2x (test HDD PC Mark Van­ta­ge) a sys­té­my za­lo­že­né vý­hrad­ne na HDD o viac ako 4x (test HDD PC Mark Van­ta­ge) a pos­ky­to­vať 60%-né zvý­še­nie vý­kon­nos­ti op­ro­ti sys­té­mom za­lo­že­ným vý­hrad­ne na HDD v sa­de prog­ra­mov PC Mark Van­ta­ge.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter