Apple predstavil iCloud

apple.jpg Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la iC­loud, sku­pi­nu bez­plat­ných no­vých slu­žieb ty­pu cloud, kto­ré ply­nu­lo spo­lup­ra­cu­jú s ap­li­ká­cia­mi za­ria­de­ní iP­ho­ne, iPad a iPod touch, po­čí­ta­čov Mac a osob­ných po­čí­ta­čov a za­bez­pe­ču­jú auto­ma­tic­ké a bez­drô­to­vé uc­ho­vá­va­nie ob­sa­hu v služ­bách iC­loud a auto­ma­tic­ký a bez­drô­to­vý pre­nos toh­to ob­sa­hu do všet­kých za­ria­de­ní. Ak dôj­de k zme­ne ob­sa­hu v niek­to­rom zo za­ria­de­ní, všet­ky os­tat­né za­ria­de­nia sa prak­tic­ky okam­ži­te bez­drô­to­vo ak­tua­li­zu­jú tak, aby sa v nich tá­to zme­na pre­ja­vi­la.

Bez­plat­né služ­by iC­loud za­hŕňa­jú:
• Sú­čas­ti bý­va­lých slu­žieb Mo­bi­le­Me (Con­tacts, Ca­len­dar a Mail), kto­ré sú úpl­ne pret­vo­re­né a pre­pí­sa­né tak, aby bez prob­lé­mov spo­lup­ra­co­va­li so služ­ba­mi iC­loud. Po­uží­va­te­lia mô­žu zdie­ľať ka­len­dá­re s pria­teľ­mi a prí­buz­ný­mi a hos­ti­te­ľom kon­ta služ­by Mail, kto­rá ne­zahŕňa rek­la­my, je strán­ka me.com. Prie­či­nok do­ru­če­nej po­šty a po­što­vé schrán­ky sa udr­žia­va­jú v ak­tua­li­zo­va­nom sta­ve vo všet­kých va­šich po­čí­ta­čoch a za­ria­de­niach so sys­té­mom iOS. 

• Pre­daj­ne App Sto­re a iBook­sto­re te­raz umož­ňu­jú prev­za­tie na­kú­pe­ných ap­li­ká­cií pre sys­tém iOS a kníh do všet­kých za­ria­de­ní, a nie iba do za­ria­de­nia, kto­ré ste po­uži­li na ná­kup. Pre­daj­ne App Sto­re a iBook­sto­re vám te­raz ok­rem to­ho po­nú­ka­jú preh­ľad his­tó­rie ná­ku­pov a jed­no­duc­hé ťuk­nu­tie na iko­nu iC­loud vám umož­ňu­je prev­ziať ľu­bo­voľ­né ap­li­ká­cie a kni­hy do ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia so sys­té­mom iOS (li­mit pre po­čet za­ria­de­ní je 10) bez do­da­toč­ných po­plat­kov. 

• Služ­ba iC­loud Bac­kup kaž­dý deň auto­ma­tic­ky a bez­peč­ne zá­lo­hu­je ob­sah za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS v služ­bách iC­loud pros­tred­níc­tvom pri­po­je­nia Wi-Fi ale­bo pri na­bí­ja­ní za­ria­de­nia iP­ho­ne, iPad ale­bo iPod touch. Zá­lo­ho­va­ný ob­sah za­hŕňa na­kú­pe­nú hud­bu, ap­li­ká­cie a kni­hy, ob­sah služ­by Ca­me­ra Roll (fo­tog­ra­fie a vi­deá), nas­ta­ve­nia za­ria­de­ní a úda­je ap­li­ká­cií. Ak vy­me­ní­te svo­je za­ria­de­nie so sys­té­mom iOS za no­vé, sta­čí, ak po­čas je­ho nas­ta­vo­va­nia za­dá­te svo­je App­le ID a hes­lo a iC­loud ob­no­ví ob­sah no­vé­ho za­ria­de­nia. 

• iC­loud Sto­ra­ge ply­nu­lo uc­ho­vá­va všet­ky do­ku­men­ty vy­tvo­re­né po­mo­cou roz­hra­ní API služ­by iC­loud Sto­ra­ge a auto­ma­tic­ky ich od­osie­la do všet­kých va­šich za­ria­de­ní. Ak zme­ní­te ur­či­tý do­ku­ment v niek­to­rom zo svo­jich za­ria­de­ní, iC­loud auto­ma­tic­ky od­oš­le tie­to zme­ny do všet­kých os­tat­ných za­ria­de­ní. Ap­li­ká­cie Pa­ges, Num­bers a Key­no­te spo­loč­nos­ti App­le už vy­uží­va­jú iC­loud Sto­ra­ge. Po­uží­va­te­lia zís­ka­va­jú až 5 GB voľ­né­ho uk­la­da­cie­ho pries­to­ru na svo­ju po­štu, do­ku­men­ty a zá­lož­né kó­pie, pri­čom uk­la­da­cí pries­tor na hud­bu, ap­li­ká­cie a kni­hy na­kú­pe­né od spo­loč­nos­ti App­le a uk­la­da­cí pries­tor pre služ­bu Pho­to Stream sa do ka­pa­ci­ty 5 GB ne­za­po­čí­ta­va­jú. Po­uží­va­te­lia si bu­dú môcť kú­piť eš­te viac uk­la­da­cie­ho pries­to­ru (po­drob­nos­ti bu­dú ozná­me­né pri uve­de­ní slu­žieb iC­loud tú­to je­seň). 

• Služ­ba iC­loud Pho­to Stream auto­ma­tic­ky od­ov­zdá­va fo­tog­ra­fie, kto­ré nas­ní­ma­te ale­bo im­por­tu­je­te z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia, a pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia ich od­osie­la do všet­kých va­šich za­ria­de­ní a po­čí­ta­čov. To vám nap­rík­lad umož­ňu­je po­užiť iP­ho­ne na nas­ní­ma­nie fo­tog­ra­fií pria­te­ľov po­čas po­obed­ňaj­šie­ho bas­ket­ba­lu, a keď sa vrá­ti­te do­mov, fo­tog­ra­fie bu­dú prip­ra­ve­né na zdie­ľa­nie s ce­lou sku­pi­nou vo va­šom za­ria­de­ní iPad (ale­bo aj na App­le TV). Služ­ba Pho­to Stream je za­čle­ne­ná do fo­tog­ra­fic­kých ap­li­ká­cií vo všet­kých za­ria­de­niach so sys­té­mom iOS a v ap­li­ká­cii iP­ho­to v po­čí­ta­čoch Mac a v osob­nom po­čí­ta­či je ulo­že­ná v prie­čin­ku Ob­ráz­ky. V kaž­dom za­ria­de­ní sa uc­ho­vá­va po­sled­ných 1000 fo­tog­ra­fií, aby sa ušet­ri­lo mies­to a aby ste tie­to fo­tog­ra­fie moh­li pre­ze­rať ale­bo pre­mies­tniť do al­bu­mu a nav­ždy ulo­žiť. V po­čí­ta­čoch Mac a v osob­ných po­čí­ta­čoch sa uk­la­da­jú všet­ky fo­tog­ra­fie zo služ­by Pho­to Stream, pre­to­že po­čí­ta­če ma­jú väč­ší uk­la­da­cí pries­tor. iC­loud uc­ho­vá kaž­dú fo­tog­ra­fiu na 30 dní, čo je dos­ta­tok ča­su na pri­po­je­nie za­ria­de­ní k služ­bám iC­loud a auto­ma­tic­ké prev­za­tie naj­nov­ších fo­tog­ra­fií zo služ­by Pho­to Stream pros­tred­níc­tvom sie­te Wi-Fi. 

• Pre­daj­ňa iTu­nes v služ­bách Cloud umož­ňu­je prev­ziať pred­tým na­kú­pe­nú hud­bu z pre­daj­ne iTu­nes do všet­kých va­šich za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS bez do­da­toč­ných po­plat­kov a no­vú hud­bu, kto­rú si kú­pi­te, mô­že­te auto­ma­tic­ky prev­ziať do všet­kých va­šich za­ria­de­ní. Ak po­uži­je­te služ­bu iTu­nes Match, má­te k dis­po­zí­cii tie is­té mož­nos­ti aj pre sklad­by, kto­ré ste ne­na­kú­pi­li v pre­daj­ni iTu­nes. Služ­ba iTu­nes nah­rád­za tie­to sklad­by, ak ich do­ká­že pri­ra­diť k niek­to­rým z viac ako 18 mi­lió­nov skla­dieb v pre­daj­ni iTu­nes Sto­re, ver­ziou 256 kb/s AAC, kto­rú mô­že­te po­čú­vať vo via­ce­rých za­ria­de­niach. Pri­ra­de­nú hud­bu sprís­tup­ní v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút a na­mies­to ča­ka­nia ce­lé týž­dne na od­ov­zda­nie ce­lej kniž­ni­ce hud­by od­ov­zdá iba ma­lé per­cen­to, kto­ré zod­po­ve­dá nep­ri­ra­de­nej hud­be. iTu­nes Match bu­de k dis­po­zí­cii tú­to je­seň za roč­ný po­pla­tok 24,99 USD. App­le dnes sprís­tup­ňu­je bez­plat­nú ver­ziu be­ta pre­daj­ne iTu­nes v služ­bách Cloud bez služ­by iTu­nes Match pre po­uží­va­te­ľov za­ria­de­ní iP­ho­ne, iPad a iPod touch so sys­té­mom iOS 4.3. Pre­daj­ňa iTu­nes v služ­be Cloud bu­de po­dpo­ro­vať všet­ky te­le­fó­ny iP­ho­ne, kto­ré po­dpo­ru­je sys­tém iOS 5, tú­to je­seň.

Spo­loč­nosť App­le je prip­ra­ve­ná po­dpo­ro­vať svo­je služ­by iC­loud pros­tred­níc­tvom svo­jich troch dá­to­vých cen­tier vrá­ta­ne ne­dáv­no do­kon­če­né­ho cen­tra v Mai­de­ne. Spo­loč­nosť App­le prein­ves­to­va­la vo svo­jom dá­to­vom stre­dis­ku v Mai­de­ne viac ako 500 mi­lió­nov USD, aby moh­la po­sky­to­vať účin­nú po­dpo­ru pri oča­ká­va­nom ná­po­re zá­kaz­ní­kov za­ují­ma­jú­cich sa o bez­plat­né služ­by iC­loud.

Ce­na a dos­tup­nosť
Ver­zia be­ta slu­žieb iC­loud a roz­hra­nia API služ­by Cloud Sto­ra­ge sú okam­ži­te k dis­po­zí­cii pre účas­tní­kov za­po­je­ných do prog­ra­mu iOS and Mac De­ve­lo­per Prog­ram na strán­ke de­ve­lo­per.app­le.com. Služ­ba iC­loud bu­de k dis­po­zí­cii tú­to je­seň spo­lu so sys­té­mom iOS 5. Po­uží­va­te­lia sa mô­žu za­re­gis­tro­vať na bez­plat­né zís­ka­nie služ­by iC­loud v te­le­fó­ne iP­ho­ne a za­ria­de­ní iPad ale­bo iPod touch so sys­té­mom iOS 5 ale­bo v po­čí­ta­či Mac so sys­té­mom Mac OS X Lion s plat­ným App­le ID. iC­loud za­hŕňa 5 GB bez­plat­né­ho uk­la­da­cie­ho pries­to­ru v služ­be ty­pu cloud pre služ­by Mail, Do­cu­ment Sto­ra­ge a Bac­kup. Na­kú­pe­ná hud­ba, ap­li­ká­cie, kni­hy a ob­sah služ­by Pho­to Stream sa ne­za­po­čí­ta­va­jú do toh­to li­mi­tu. Služ­ba iTu­nes Match bu­de k dis­po­zí­cii za roč­ný po­pla­tok 24,99 USD (len v USA). Uve­de­né ce­ny pla­tia len pre USA, in­for­má­cie o ce­nách pre ďal­šie kra­ji­ny bu­dú ozná­me­né nes­kôr.

Pre­daj­ňa iTu­nes v služ­bách Cloud je k dis­po­zí­cii v USA už dnes a vy­ža­du­je ap­li­ká­ciu iTu­nes 10.3 a ope­rač­ný sys­tém iOS 4.3.3. Auto­ma­tic­ké pre­be­ra­nie ap­li­ká­cií a kníh je k dis­po­zí­cii už dnes. Na po­uží­va­nie slu­žieb iC­loud v osob­nom po­čí­ta­či je po­treb­ný sys­tém Win­dows Vista ale­bo Win­dows 7. Na prís­tup ku kon­tak­tom a ka­len­dá­rom sa od­po­rú­ča po­uží­vať prog­ram Out­look 2010 ale­bo Out­look 2007.

Zdroj: AppleOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter