Nový 2,5" SSD disk od Verbatimu s rozhraním SATA II

verbatim-logo-red-bl-1.jpg No­vý rad 2,5" SA­TA II SSD dis­kov od Ver­ba­ti­mu je ideál­nou náh­ra­dou za bež­ný pev­ný disk pre no­te­boo­ky i sto­lo­vé PC. Tie­to dis­ky pri­ná­ša­jú mi­mo­riad­ne rých­le dá­to­vé pre­no­sy až 250 MB/s pri čí­ta­ní a 220 MB/s pri zá­pi­se, rých­lej­ší sys­té­mo­vý štart, krat­šie ča­sy od­oz­vy, ale i dlh­šiu vý­drž na ba­té­rie a väč­šiu od­ol­nosť vo­či ná­ra­zom op­ro­ti tra­dič­ným pev­ným dis­kom. Sú­čas­ťou SA­TA II SSD je zá­suv­ka na umies­tne­nie do 3,5" po­zí­cie a na­pá­ja­cí ká­bel na mož­nú in­šta­lá­ciu v sto­lo­vom PC. Disk je mož­né dos­tať v špe­cia­li­zo­va­ných ob­cho­doch a u pre­daj­cov VAR za od­po­rú­ča­né ce­ny 129 € (64 GB), 238 € (128 GB) a 470 € (256 GB).

• Rých­losť čí­ta­nia až 250 MB/s a zá­pi­su až 220 MB/s
• Rých­lej­ší sys­té­mo­vý štart
• Dlh­šia vý­drž na ba­té­rie a krat­šie od­oz­vy
• Od­ol­nej­ší vo­či ná­ra­zom op­ro­ti tra­dič­ným HDD
• Po­kro­či­lá kom­pen­zá­cia opot­re­bo­va­nia a op­ra­va chýb pre dl­ho­do­bý vý­kon a spo­ľah­li­vosť
• Dos­tup­né ka­pa­ci­ty 64 GB, 128 GB a 256 GB

Vý­ho­dy SSD dis­kov sú dob­re zná­me. Na ulo­že­nie dát po­uží­va­jú po­lo­vo­di­čo­vé pa­mä­ťo­vé či­py flash, tak­že na roz­diel od pev­ných dis­kov neob­sa­hu­jú žiad­ne po­hyb­li­vé čas­ti. Vďa­ka to­mu sú mec­ha­nic­ky sta­bil­nej­šie a me­nej nác­hyl­né na chy­by. Na­vy­še ne­vyt­vá­ra­jú žiad­ny hluk a spot­re­bu­jú len ma­lé množ­stvo ener­gie.

SA­TA II SSD disk je od­ol­nej­ší vo­či ná­ra­zom a vib­rá­ciám, tak­že vy­dr­ží dlh­šie v ná­roč­nej­ších po­dmien­kach a pri­tom po­nú­ka om­no­ho väč­ší vý­kon než bež­ný pev­ný disk. „SSD má dlh­šiu vý­drž na ba­té­riu, rých­lej­šiu od­oz­vu, je od­ol­nej­ší a umož­ňu­je rých­lej­ší štart sys­té­mu. Zvý­še­ná od­ol­nosť z ne­ho ro­bí ideál­nu náh­ra­du za tra­dič­né pev­né dis­ky naj­mä v pre­nos­ných po­čí­ta­čoch, kto­ré sú nác­hyl­nej­šie na ná­ra­zy,“ vy­svet­ľu­je Hans-Chris­toph Kai­ser, Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger Flash, Ver­ba­tim EUMEA.

Re­tai­lo­vá ver­zia v pre­da­ji v Q4
Ok­rem pro­duk­to­vé­ho ra­du ur­če­né­ho pre­daj­com VAR bu­de od po­sled­né­ho štvrťro­ka mož­né dos­tať tak­tiež re­tai­lo­vý pro­dukt. Ten ob­sa­hu­je na­vy­še sof­tvér na zá­lo­ho­va­nie ce­lé­ho dis­ku a dá­to­vý ká­bel.

Zdroj: TS VERBATIMOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter