Windows 8: Séria funkcií nebude na starších PC podporovaná

Windows_8_wallpaper_51.jpg Mic­ro­soft pod­ľa oča­ká­va­ní pred­sta­vil na veľtr­hu Com­pu­tex pr­vú ver­ziu svoj­ho prip­ra­vo­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, pre kto­rý sa vži­lo ozna­če­nie Win­dows 8. Zme­ny sú zrej­mé na pr­vý poh­ľad.

Mic­ro­soft sí­ce potvr­dil, že pou­ží­va­te­lia si pre Win­dows 8 ne­bu­dú mu­sieť ku­po­vať no­vé PC, ale sú­čas­ne do­dá­va, že nie všet­ky fun­kcie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu bu­dú na star­šom (t.j. dneš­nom) har­dvé­ri fun­go­vať.

Mi­chael An­gui­lo, zá­stup­ca Mic­ro­sof­tu, kto­rý pred­vá­dzal Win­dows 8, potvr­dil, že je­ho spo­loč­nosť pok­ra­ču­je v tren­de nas­to­le­nom pri Win­dows 7, keď sa sna­ží dr­žať po­žia­dav­ky na har­dvér na čo naj­niž­šej úrov­ni. Ná­ro­ky Win­dows 8 by to­tiž ma­li byť rov­na­ké ale­bo do­kon­ca niž­šie ako u Win­dows 7, tak­že ho bu­de mož­né pre­vádz­ko­vať na ce­lom spek­tre za­ria­de­ní. No­vý Win­dows 8 bu­de pod­po­ro­vať aj pro­ce­so­ry s ar­chi­tek­tú­rou ARM a bu­de vhod­ný aj pre tab­le­ty, pre­to­že v tom­to seg­men­te prís­tro­jov sa za­tiaľ ope­rač­né­mu sys­té­mu Win­dows príl­iš ne­da­rí.

Win­dows 8 sa na­vy­še bu­de adap­to­vať na har­dvér, aký má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii, tak­že na no­vých ale­bo up­gra­do­va­ných stro­joch po­núk­nu fun­kcio­na­li­tu zod­po­ve­da­jú­cu ich vý­ba­ve. Hlav­nou no­vin­kou je navr­hnu­tie no­vé­ho OS tak, aby bol ľah­ko ov­lá­da­ný do­ty­kom, tak­že pou­ží­va­te­lia bez­do­ty­ko­vých dis­ple­jov ne­bu­dú schop­ní tie­to be­ne­fi­ty vy­užiť. Win­dows 8 bu­de ďa­lej spo­lup­ra­co­vať s ra­dom sen­zo­rov pre de­tek­ciu po­hy­bov a vzdia­le­nos­ti, čo je tiež vý­ba­va, kto­rou väč­ši­na dneš­ných po­čí­ta­čov ne­dis­po­nu­je.

No­vé roz­hra­nie, kto­ré je asi naj­vý­raz­nej­ším zme­ne­ným pr­vkom no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, vy­uží­va veľ­ké fa­reb­né iko­ny. Ok­rem do­ty­kov ho bu­de mož­né rov­na­ko dob­re ov­lá­dať aj my­šou ale­bo klá­ves­ni­cou. To­to roz­hra­nie pô­so­bí doj­mom dlaž­díc, kto­ré už ne­sym­bo­li­zu­jú len kon­krét­nu ap­li­ká­ciu, ale ma­jú mož­nosť pria­mo i zob­ra­zo­vať ak­tuál­ne in­for­má­cie. Op­ti­mál­ne roz­lí­še­nie dis­ple­ja pre Win­dows 8 by ma­lo zod­po­ve­dať po­me­ru strán 16:9 a ma­lo by mať mi­ni­mál­ne 1 366 × 768 bo­dov. Na star­ších ob­ra­zov­kách s roz­lí­še­ním 1 024 × 768 bo­dov sí­ce bu­de tiež no­vé roz­hra­nie fun­go­vať, ale nap­rík­lad net­boo­ky s niž­ším roz­lí­še­nia­mi bu­dú mu­sieť pod­ľa Mic­ro­sof­tu vy­uží­vať štan­dar­dné roz­hra­nie. Zdá sa te­da, že pou­ží­va­te­lia bu­dú mať vo Win­dows 8 na vý­ber me­dzi tra­dič­ným a no­vým roz­hra­ním, tak­že kto ne­bu­de chcieť vy­uží­vať veľ­ké dlaž­di­co­vé iko­ny, mô­že si sys­tém pris­pô­so­biť.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter