Dizajnový smartfón LG Optimus Black s revolučným displejom je na Slovensku

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics CZ (LG), kto­rý je sve­to­vým líd­rom a tec­hno­lo­gic­kým ino­vá­to­rom v mo­bil­ných ko­mu­ni­ká­ciách, uvied­la na čes­ký a slo­ven­ský trh no­vý smar­tfón LG P970 Op­ti­mus Black. Chyt­rý te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid po­nú­ka špič­ko­vý 4" NO­VA dis­plej. Aj vďa­ka to­mu­to dis­ple­ju je te­le­fón jed­ným z naj­štíh­lej­ších smar­tfo­nov na sve­te - má len 9,2 mm.

Dis­plej no­vé­ho smar­tfó­nu LG P970 Op­ti­mus Black bol navr­ho­va­ný tak, aby bol dob­re či­ta­teľ­ný za všet­kých okol­nos­tí. Dis­plej NO­VA do­sa­hu­je jas o hod­no­te 700 ni­tov, vďa­ka to­mu po­nú­ka dos­ta­toč­nú úro­veň ja­su aj pre čí­ta­nie na pria­mom sl­nku. No­vý dis­plej je zá­ro­veň ener­ge­tic­ký ne­ná­roč­ný. Úro­veň ja­su sa auto­ma­tic­ky me­ní v zá­vis­los­ti na oko­li­tom os­vet­le­ní, vo vnú­tor­ných pries­to­roch tak spot­re­bu­vá­va len po­lo­vi­cu ener­gie op­ro­ti kon­ven­čným LCD. Ak je na dis­ple­ji zob­ra­ze­ná pre­dov­šet­kým bi­ela far­ba, čo zod­po­ve­dá di­zaj­nu webo­vých strá­nok, e-mai­lo­vé­mu klien­to­vi a pí­sa­niu SMS správ, aj AMO­LED dis­plej spot­re­bu­je dvak­rát viac ener­gie ako NO­VA. LG P970 Op­ti­mus Black je na­viac vy­ba­ve­ný jed­nou z naj­vý­kon­nej­ších ba­té­rií med­zi smar­tfó­na­mi (1500 mAh), čo mu dá­va dos­ta­tok ener­gie pre ce­lo­den­né in­ten­zív­ne po­uží­va­nie s maximál­nym ja­som dis­ple­ja.

LG P970 Op­ti­mus Black má tak­tiež sil­né vi­zuál­ne hod­no­ty. Te­le­fón je štíh­ly len 9,2 mm, na­vy­še vá­ži len 109g, čo je jed­na z naj­niž­ších hod­nôt med­zi smar­tfó­na­mi. Hlad­ké hra­ny nad­vä­zu­jú na ele­gan­tné lí­nie, na­vy­še sa te­le­fón sme­rom na­dol zoš­tíh­ľu­je až na neu­ve­ri­teľ­ných 6,0 mm. Vďa­ka návr­hu ob­lú­kov vy­ze­rá eš­te štíh­lej­šie. V ro­hoch te­le­fó­nu sú po­tom ne­vi­di­teľ­ne umies­tne­né an­té­ny.

"Z no­vé­ho smar­tfó­nu LG P970 Op­ti­mus Black sme sku­toč­ne nad­še­ní. Smar­tfon po­nú­ka re­vo­luč­ný NO­VA dis­plej s fa­móz­ny­mi pa­ra­met­ra­mi, mo­der­ný ope­rač­ný sys­tém a všet­ko je za­ba­le­né v ultraš­tíh­lom di­zaj­ne," po­ve­dal Ondřej Oub­recht, tec­hnic­ký ma­na­žér di­ví­zie Mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

"Vý­drž te­le­fó­nu je pre mno­hých zá­kaz­ní­kov hlav­ný uka­zo­va­teľ pri vý­be­re te­le­fó­nu, pre­to sme ako pre­daj­co­via veľ­mi ra­di, že mô­že­me zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť tak­to vý­kon­ný a špič­ko­vo vy­ba­ve­ný mo­del, kto­rý pri­ná­ša nie­len ele­gant­ný štíh­ly di­zajn, ale aj špič­ko­vý dis­plej s veľ­mi níz­kou spot­re­bou, na­vy­še za veľ­mi at­rak­tív­nu ce­nu," do­dal Ma­rio Pet­rus, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Sun­ny­soft s.r.o.

LG Op­ti­mus Black je vy­ba­ve­ný úpl­ne no­vou nad­stav­bou pre jed­no­duc­hšie ov­lá­da­nie te­le­fó­nu. Op­ti­mus UI 2.0 po­nú­ka okam­ži­tý prís­tup k sprá­vam, e-mai­lom aj zmeš­ka­ným ho­vo­rom pros­tred­níc­tvom stla­če­nia špe­ciál­ne­ho tla­čid­la "G" umies­tne­nom na bo­ku te­le­fó­nu, a to aj zo za­mknu­tej ob­ra­zov­ky. Ges­tu­re UI pri­ná­ša zjed­no­du­še­né ov­lá­da­nie nie­len kres­le­ním gest po ob­ra­zov­ke, ale aj za­tra­se­ním ale­bo po­kle­pa­ním. Pri­ja­tie ho­vo­ru, spus­te­ní fo­toa­pa­rá­tu ale­bo po­čú­va­nie hud­by tak bu­de otáz­kou oka­mi­hu. Smar­tfón je ako pr­vý na sve­te vy­ba­ve­ný tec­hno­ló­giou Wi-Fi Di­rect, kto­rá po­má­ha rých­lo zdie­ľať dá­ta med­zi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. V naj­bliž­šej do­be tec­hno­ló­gia nah­ra­dí Blue­tooth. Fo­toa­pa­rát na pred­nej stra­ne te­le­fó­nu, ur­če­ný pri­már­ne pre vi­deo­ho­vo­ry, má ne­ví­da­né roz­lí­še­nie 2 Mpix.

Te­le­fón je vy­ba­ve­ný ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 2.2 Froyo, no po­čí­ta sa s ak­tua­li­zá­ciou na An­droid 2.3 Gin­gerbread. LG P970 Op­ti­mus Black je na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od dneš­né­ho dňa za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 429 Eur vr. DPH.

Zdroj: LG Electronics CZ


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter