Nový ADSL router ZyXEL P-660HN-T3A

ZyXEL pred­sta­vu­je no­vý ADSL2+ rou­ter vy­ba­ve­ný 802.11n WiFi a fi­rewallom pre bez­peč­né sur­fo­va­nie, tra­dič­ne v špič­ko­vej kva­li­te za priaz­ni­vú ce­nu.

ZyXEL je naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com xDSL mo­de­mov a rou­te­rov, v ob­las­ti ADSL má te­da veľ­ké skú­se­nos­ti. Aj je­ho no­vý rou­ter P-660HN-T3A z týc­hto skú­se­nos­tí vy­chád­za. Mo­dem po­dpo­ru­je rých­losť až 24 Mb/s na downloa­de, čo s re­zer­vou sta­čí pre všet­ky po­nu­ky ope­rá­to­rov. Ten­to rou­ter nah­rád­za le­gen­dár­ny mo­del P-660HW, kto­rý dod­nes po­uží­va­jú sto­ti­sí­ce do­mác­nos­tí.

ZyXEL P-660HN-T3A je vy­ba­ve­ný naj­mo­der­nej­šou Wi-Fi štan­dar­du 802.11n (150Mbps), štyr­mi Et­her­net po­rta­mi, pl­ným pa­ke­to­vým fi­rewallom a po­kro­či­lým QoS (Quali­ty of Servic­e), kto­ré sa sta­rá o ur­čo­va­nie prio­ri­ty cit­li­vých ap­li­ká­cií (on­li­ne ga­ming, Sky­pe,..).

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter