Vynálezca vytvoril počítač s cenou 17 EUR

Computer-Stick.jpg Vy­ná­lez­ca Da­vid Bra­ben vy­vi­nul mi­nia­túr­ny po­čí­tač s náz­vom Ras­pberry Pi, kto­rý je ur­če­ný na na­sa­de­nie v di­dak­tic­kom pro­ce­se v ško­lách. Má tvar kľú­ča USB, pri­čom sa pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra HDMI pri­pá­ja k te­le­víz­ne­mu pri­jí­ma­ču, slú­žia­ce­mu ako mo­ni­tor. Al­ter­na­tív­ne ho mož­no pou­žiť s do­ty­ko­vým dis­ple­jom a vy­tvo­riť tak tab­let. Pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra USB mož­no pri­po­jiť klá­ves­ni­cu. Vzhľa­dom na to, že k dis­po­zí­cii je iba je­den port USB, ne­mož­no sú­čas­ne s klá­ves­ni­cou k po­čí­ta­ču pri­po­jiť aj po­čí­ta­čo­vú myš ale­bo ďal­šie za­ria­de­nia USB.

Po­čí­tač dis­po­nu­je 700 MHz pro­ce­so­rom ARM11, ope­rač­ná pa­mäť SDRAM má ka­pa­ci­tu 128 MB. Ok­rem ko­nek­to­ra HDMI a USB dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi k dis­po­zí­cii aj slot na pa­mä­ťo­vé kar­ty SD/MMC/SDIO. Prip­ra­ve­ná je aj ver­zia po­čí­ta­ča dis­po­nu­jú­ca 12-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom, kto­rá je, sa­moz­rej­me, op­ro­ti tej zá­klad­nej drah­šia. Po­čí­tač pod­po­ru­je Open GL ES 2.0 a HD 1080p H.264. Do je­ho vý­ba­vy pat­rí open sour­ce sof­tvér, zá­kla­dom je Ubun­tu, dis­tri­bú­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux, Iceweasel, KOf­fi­ce a Pyt­hon. Vý­rob­ná ce­na pro­to­ty­pu dos­tup­né­ho v sú­čas­nos­ti sa po­hy­bu­je na úrov­ni 11,50 EUR až 17 EUR a je ta­ká níz­ka, že za­ria­de­nie by sa s pod­po­rou spon­zo­rov moh­lo de­ťom v ško­lách roz­dá­vať za­dar­mo. Fi­nál­na ver­zia po­čí­ta­ča by ma­la byť dos­tup­ná do ro­ka.

Video:


Zdroj: The InquirerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter