iPhone 5 príde pravdepodobne v novembri

Apple-iPhone-5.jpg V pos­led­ných dňoch unik­lo nie­koľ­ko za­ují­ma­vých in­for­má­cií oh­ľa­dom nás­tup­cu smar­tfó­nu iP­ho­ne 4, kto­ré­ho uve­de­nie sa prek­va­pi­vo ones­ko­ri­lo.

iP­ho­ne 5 sa má to­tiž údaj­ne vy­rá­bať až v tre­ťom kvar­tá­li 2011 a na trh by sa mal dos­tať až ku kon­cu toh­to ro­ka. Spo­loč­nosť Pho­ne­4U ho­vo­rí kon­krét­ne o ter­mí­ne 21. no­vem­bra, čo je eš­te nes­kôr, než sa pô­vod­ne po­čí­ta­lo. App­le ofi­ciál­ne žiad­ne in­for­má­cie o no­vom smar­tfó­ne nez­ve­rej­nil, len sa špe­ku­lu­je, že ho vy­ví­ja pod kó­do­vým ozna­če­ním N94. Príl­iš ra­di­kál­ne zme­ny op­ro­ti sú­čas­né­mu mo­de­lu iP­ho­ne 4 však ne­mož­no oča­ká­vať.

Me­dzi hlav­né no­vin­ky, kto­ré by App­le mal v smar­tfó­ne iP­ho­ne 5 pred­sta­viť, pa­tria pod­ľa ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti FBR Ca­pi­tal Mar­kets 8 Mpix fo­toa­pa­rát a aj je­di­ný hyb­rid­ný čip, kto­rý bu­de schop­ný ko­mu­ni­ko­vať v sie­ťach GSM aj CDMA. Ďal­ším zlep­še­ním má byť dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor A5, kto­rý je pou­ži­tý i v tab­le­te iPad 2, ale ako niek­to­rí exper­ti na­mie­ta­jú, pôj­de o zlep­še­nia, kto­ré väč­ši­na ap­li­ká­cií aj tak ne­vyu­ži­je.

Sú­čas­né mo­de­ly iP­ho­ne 4 dis­po­nu­jú dvo­ma rôz­ny­mi čip­mi, ver­zia GSM pou­ží­va na ko­mu­ni­ká­ciu so sie­ťou čip od spo­loč­nos­ti In­fi­neon, vo ver­ziách CDMA iP­ho­nu je po­tom čip od Qual­com­mu. Je­di­ný čip schop­ný pra­co­vať v oboch štan­dar­doch zjed­no­tí tie­to dve lí­nie prís­tro­jov a ušet­rí App­lu sta­ros­ti s vý­ro­bou. No­vý duál­ny čip by mal byť ta­kis­to od spo­loč­nos­ti Qual­comm, tak­že App­le tým zre­du­ku­je do­dáv­ky či­pov od In­te­lu, kto­ré­ho di­ví­ziou je In­fi­neon. Ana­lý­za FBR po­čí­ta s tým, že po­čas tre­tie­ho kvar­tá­lu 2011 App­le vy­ro­bí 20 mi­lió­nov iP­ho­nov, z to­ho 8 mi­lió­nov by ma­lo byť prá­ve mo­de­lov iP­ho­ne 5. Čo sa tý­ka spo­mí­na­né­ho 8-me­ga­pixelo­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu, App­le bu­de v iP­ho­ne 5 pod­ľa FBR pou­ží­vať sen­zor CMOS od spo­loč­nos­ti Om­ni­Vi­sion. Pô­vod­ne sa špe­ku­lo­va­lo o či­poch CMOS od So­ny, ale pod­ľa všet­ké­ho bu­de So­ny prav­de­po­dob­ne len zá­lož­ným do­dá­va­te­ľom či­pov CMOS pre App­le na bu­dú­ci rok.

Pre po­mer­ne ma­lé množ­stvo oča­ká­va­ných zmien ho­vo­ria ko­men­tá­to­ri o tom, že iP­ho­ne 5 bu­de mož­no pre­dá­va­ný len ako ak­tua­li­zá­cia mo­de­lu 4, nap­rík­lad pod ozna­če­ním iP­ho­ne 4S. Ne­istá je stá­le aj pod­po­ra mo­bil­ných pla­tieb po­mo­cou tech­no­ló­gie NFC, kto­ré by umož­ni­li te­le­fón pou­ží­vať ako mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku. Čo sa tý­ka chys­ta­né­ho iOS 5, kto­rý bu­de prav­de­po­dob­ne od­ha­le­ný na jú­no­vej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii App­lu, ten by mal ta­kis­to fun­go­vať aj na star­ších mo­de­loch smar­tfó­nu iP­ho­ne.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter