Skype bude aj naďalej multiplatformný, sľubuje Microsoft

skype.png Po­dľa Ste­va Ballme­ra, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­teľ Mic­ro­sof­tu, plá­nu­je spo­loč­nosť za­cho­vať služ­bu Sky­pe dos­tup­nú aj pre po­uží­va­te­ľov kon­ku­ren­čných plat­fo­riem vrá­ta­ne App­le Mac, App­le iP­ho­ne či An­droid.

"Bu­de­me aj na­ďa­lej in­ves­to­vať do vý­vo­ja prog­ra­mu Sky­pe pre plat­for­my tre­tích strán," po­ve­dal Ste­ve Ballmer po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie, na kto­rej Mic­ro­soft ozná­mil, že plá­nu­je kú­piť ko­mu­ni­kač­nú služ­bu Sky­pe za 8,5 mi­liar­dy do­lá­rov.

Sky­pe v sú­čas­nej do­be po­nú­ka ver­zie svoj­ho sof­tvé­ru pre des­kto­po­vé ope­rač­né sys­té­my Win­dows, Mac OS X a Li­nux a pre An­droid, IOS, Blac­kBerry a Sym­bian na mo­bil­ných prís­tro­joch. To sa po­dľa Ballme­ra ur­či­te nez­me­ní. "Ako som to po­ve­dal, tak som to aj mys­lel," od­bil Ballmer re­por­té­ra, kto­rý od ne­ho po­ža­do­val ne­ja­ké zá­ru­ky, že Mic­ro­soft svoj sľub sku­toč­ne dodr­ží. To, že s kon­ku­ren­čný­mi plat­for­ma­mi ne­má prob­lém, do­ká­zal po­dľa Ballme­ra Mic­ro­soft už v mi­nu­los­ti. Kon­krét­ne mal na mys­li Mac OS X, pre kto­rý Mic­ro­soft vy­rá­ba vlas­tnú ver­ziu Of­fi­ce.

Ana­ly­ti­ci Ballme­ro­vým sľu­bom ve­ria. Aapo Mar­kka­nen, se­nior ana­ly­tik ABI Re­search, si mys­lí, že Mic­ro­soft sa inak ani sprá­vať ne­mô­že, pre­to­že by prí­pad­nou ig­no­rá­ciou cud­zích plat­fo­riem veľ­mi zní­žil hod­no­tu Sky­pu. So 170 mi­lión­mi po­uží­va­te­ľov je to­tiž Sky­pe naj­väč­šou ak­vi­zí­ciou v his­tó­rii Mic­ro­sof­tu. "Hlav­ná je po­uží­va­teľ­ská zá­klad­ňa, až po­tom sa­mot­ná znač­ka," ho­vo­rí Mar­kka­nen.

Mic­ro­soft chce zoz­nam po­dpo­ro­va­ných plat­fo­riem nao­pak eš­te roz­ší­riť. Po­dľa CEO Sky­pu, To­ny­ho Ba­te­sa, kto­rý bu­de po ak­vi­zí­cii pria­mo spa­dať pod Ballme­ra, sa ok­rem Win­dows Mo­bi­le / Pho­ne do bu­dúc­nos­ti po­čí­ta i s po­dpo­rou her­ných za­ria­de­ní Xbox a Ki­nect. Služ­bu chce na­vy­še Mic­ro­soft pre­po­jiť aj s e-mai­lo­vým klien­tom Out­look a služ­ba­mi Lync a Xbox Li­ve.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter