Prvé základné dosky Z68 so zabudovaným mSATA pre Intel SLC SSDs a technológii Smart Response

Kom­plet­né por­tfó­lio s viac ako 20 mo­de­lov, vrá­ta­ne 4 mSA­TA SKU bu­de pred­sta­ve­ných do 3. kvar­tá­lu toh­to ro­ka

gigabyte.JPG

GI­GA­BY­TE INC., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek a gra­fic­kých ka­riet, uvie­dol netr­pez­li­vo oča­ká­va­nú sé­riu zá­klad­ných do­siek Z68, za­lo­že­nú na či­po­vej sa­de In­tel Z68 Express Chip­set a pod­po­ru­jú­cu pro­ce­so­ry 2. ge­ne­rá­cie In­tel Co­re. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie Z68 pos­ky­tu­jú to naj­lep­šie, čo mô­žu či­po­vé sa­dy In­tel sé­rie 6, vrá­ta­ne 4X zvý­še­nia vý­ko­nu s tech­no­ló­giou In­tel Smart Res­pon­se a s tech­no­ló­giou Touch BIOS, kto­rá je vlas­tníc­tvom GI­GA­BY­TE, čím usa­dzu­jú pou­ží­va­te­ľa do se­dad­la vo­di­ča, čo mu umož­ňu­je prev­ziať úpl­nú kon­tro­lu nad spô­so­bom, ako je­ho sys­tém fun­gu­je a pra­cu­je tak, aby čo naj­lep­šie vy­ho­vel je­ho vý­poč­to­vým pot­re­bám. V sú­čas­nos­ti je dos­tup­ných 11 mo­de­lov, ďal­ších 9 vrá­ta­ne 4 vo ver­zii s mSA­TA bu­de pred­sta­ve­ných v jú­ni 2011.

“GI­GA­BY­TE s ra­dos­ťou uvá­dza úpl­ný sor­ti­ment zá­klad­ných do­siek Z68 s či­po­vou sa­dou Express Chip­set, kto­ré pos­ky­tu­jú vý­ni­moč­ný vý­kon a množ­stvo je­di­neč­ných vlas­tnos­tí, ako je Touch BIOS, kto­ré po­má­ha­jú na­šim zá­klad­ným dos­kám Z68 vy­čnie­vať zo zá­stu­pu,” uvie­dol Ri­chard Chen, vice­pre­zi­dent pre ce­los­ve­to­vý pre­daj a mar­ke­ting spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. “In­tel sku­toč­ne zvý­šil lat­ku s vý­kon­nos­tným po­ten­ciá­lom a bo­ha­tou po­nu­kou fun­kcií či­po­vej sa­dy Z68, a sme pl­ní oča­ká­va­nia, že či­po­vá sa­da Z68 bu­de voľ­bou čís­lo je­den pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si že­la­jú vy­bu­do­vať svoj ďal­ší sys­tém, za­lo­že­ný na sé­rii In­tel 6.”

"Sme veľ­mi po­te­še­ní, vzru­šu­jú­ci no­vou sé­riou zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE za­lo­že­ných na čip­se­te In­tel Z68 Express," po­ve­dal Za­ne Ball, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti In­tel Des­ktop Plat­forms. "Tie­to vy­so­ko kva­lit­né dos­ky umož­ní uží­va­te­ľom, aby sa uvoľ­nil pl­ný vý­kon a vlas­tnos­ti na­šej dru­hej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov In­tel Co­re."

Fun­kcie sé­rie GI­GA­BY­TE Z68
Gigabyte_Touch_BIOS.JPG GI­GA­BY­TE Touch BIOS (pre­ro­kú­va­ná pa­ten­to­vá prih­láš­ka)
Ino­va­tív­ny no­vý spô­sob pre mo­di­fi­ko­va­nie nas­ta­ve­ní sys­té­mu BIOS (k dis­po­zí­cii len na zá­klad­ných dos­kách GI­GA­BY­TE Z68)
Na­vi­gá­cia sys­té­mom BIOS kvô­li zme­ne sys­té­mo­vých nas­ta­ve­ní mô­že byť skľu­ču­jú­cim zá­žit­kom pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí nie sú oboz­ná­me­ní s kon­trol­ný­mi fun­kcia­mi “F” a s na­vi­gá­ciou bez my­ši. Za­tiaľ čo niek­to­ré ver­zie BIOS-u sa sna­žia o rie­še­nie po­mo­cou pros­tre­dia orien­to­va­né­ho na myš, mno­hým im­ple­men­tá­ciám stá­le chý­ba ur­či­tá jed­no­du­chosť pou­ží­va­nia, pot­reb­ná pre väč­ši­nu ľu­dí. Po­mo­cou sys­té­mu Touch BIOS in­ži­nie­ri GI­GA­BY­TE úpl­ne zme­ni­li náh­ľad na to, ako pou­ží­va­te­lia mô­žu inter­ago­vať so svo­jím sys­té­mom BIOS, pri­čom im ten­to sys­tém umož­ňu­je in­tui­tív­nej­ší pou­ží­va­teľ­ský prís­tup, či už pri pou­ži­tí klá­ves­ni­ce, my­ši ale­bo do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky. Pri pou­ži­tí do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky sa GI­GA­BY­TE Touch BIOS ov­lá­da rov­na­ko ľah­ko, ako väč­ši­na ap­li­ká­cií na iP­ho­ne.

BIOS za­lo­že­ný na iko­nách
Spo­loč­nosť GI­GAB­TYE vy­tvo­ri­la ľah­ko roz­poz­na­teľ­né iko­ny, kto­ré pred­sta­vu­jú hlav­né fun­kcie BIOS-u. Pou­ží­va­te­lia mô­žu me­niť po­me­ry na­pä­tia a CPU po­mo­cou iko­ny Overclock (pre­tak­to­va­nie), či mo­ni­to­ro­vať svoj sys­tém po­mo­cou iko­ny PC Sta­tus (Stav PC), aby sme vy­me­no­va­li len niek­to­ré z nich. Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE za­vied­la tiež iko­ny pre rých­ly prís­tup k ap­li­ká­ciám GI­GA­BY­TE, ako sú Quick Boost a @BIOS, čo umož­ňu­je eš­te vy­ššie úrov­ne zá­kaz­níc­ke­ho pris­pô­so­be­nia sys­té­mu.

Jed­no­du­chá na­vi­gá­cia
Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE navrh­la sys­tém Touch BIOS od zá­kla­du tak, aby je­ho na­vi­gá­cia bo­la čo naj­ľah­šia. Veľ­ké iko­ny umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom na­vi­gá­ciu po­mo­cou my­ši či prs­ta na do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke. GI­GA­BY­TE ta­kis­to pri­da­la via­ce­ro fun­kcií pria­teľ­ských na do­tyk, vrá­ta­ne ľah­ko či­ta­teľ­ných zna­ko­vých sád (fon­tov), zväč­še­ných na­vi­gač­ných pa­ne­lov a šir­ších boč­ných po­suv­ných líšt kvô­li ľah­šie­mu mo­di­fi­ko­va­niu nas­ta­ve­ní BIOS-u.

Do­ko­na­lá up­ra­vi­teľ­nosť
Jed­nou z kľú­čo­vých vý­hod sys­té­mu GI­GA­BY­TE Touch BIOS je, že pou­ží­va­te­lia si mô­žu us­pô­so­biť do­mov­skú strán­ku Touch BIOS pod­ľa svo­jich po­trieb. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu jed­no­du­cho pres­ku­piť po­ra­die ikon po­mo­cou my­ši či prs­ta a tiež mô­žu pri­dať čas­to pou­ží­va­né iko­ny či vy­ma­zať tie ne­pou­ží­va­né.

Pre mo­di­fi­ká­ciu nas­ta­ve­ní BIOS-u nie je pot­reb­né doň vstu­po­vať
Na­koľ­ko GI­GA­BY­TE Touch BIOS je za­lo­že­ný na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows, pou­ží­va­te­lia už od­te­raz ne­mu­sia opa­ko­va­ne reš­tar­to­vať do BIOS-u, aby vy­ko­na­li sys­té­mo­vé zme­ny. Nap­rík­lad pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú len zme­niť prio­ri­tu svoj­ho za­vá­dzacie­ho (boo­to­va­cie­ho) za­ria­de­nia, sta­čí len vstú­piť do sys­té­mu GI­GA­BY­TE Touch BIOS a vy­ko­nať prís­luš­né zme­ny. Pri ďal­šom reš­tar­to­va­ní sys­tém auto­ma­tic­ky na­čí­ta ich za­vá­dzacie za­ria­de­nia pod­ľa no­vých nas­ta­ve­ní. To na­po­má­ha šet­re­niu ča­su pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si že­la­jú vy­ko­nať rých­le sys­té­mo­vé zme­ny.

Gigabyte_Intel_Smart.JPG Tech­no­ló­gia In­tel Smart Res­pon­se
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie Z68 sú vy­ba­ve­né veľ­mi oča­ká­va­nou tech­no­ló­giou In­tel Smart Res­pon­se, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom za­žiť vý­kon­nosť sys­té­mu, po­rov­na­teľ­nú len so sys­té­ma­mi SSD. Tech­no­ló­gia In­tel Smart Res­pon­se pra­cu­je na zá­kla­de in­te­li­gen­tné­ho blo­ko­vé­ho ke­šo­va­nia (ca­ching) čas­to pou­ží­va­ných ap­li­ká­cií, ur­če­né­ho na zlep­še­nie vý­kon­nos­ti sys­té­mu a je­ho od­oz­vy. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Z68 s tech­no­ló­giou In­tel Smart Res­pon­se sú v sku­toč­nos­ti schop­né pre­ko­nať hyb­rid­né po­hon­né sys­té­my o viac než 2X (test PC Mark Van­ta­ge) a sys­té­my za­lo­že­né vý­luč­ne na HDD až 4X (test PC Mark Van­ta­ge).

Gigabyte_Intel_Quick.JPG In­tel Quick Sync Vi­deo
In­tel Quick Sync Vi­deo umož­ňu­je rých­le vy­tvá­ra­nie, edi­tá­ciu, syn­chro­ni­zá­ciu a zdie­ľa­nie vi­dea – do­ma a on­li­ne – bez nák­la­dov na do­da­toč­ný har­dvér. In­tel Quick Sync Vi­deo v sku­toč­nos­ti pos­ky­tu­je 2X rých­lej­šie spra­co­va­nie mé­dií než aké­koľ­vek iné rie­še­nie pri úžas­ne rých­lej kon­ver­zii vi­deo sú­bo­rov pre pre­nos­né preh­rá­va­če mé­dií či on­li­ne zdie­ľa­nie. Ak si chce­te pre­zrieť úpl­ný zoz­nam ne­zá­vis­lých pre­daj­cov sof­tvé­ru (ISV), kto­rí za­ča­li s op­ti­ma­li­zá­ciou svo­jich vý­rob­kov pre tú­to no­vú tech­no­ló­giu, nav­štív­te strán­ku: http://www.in­tel.com/tech­no­lo­gy/quic­ksync/in­dex.htm.

Pre­pí­na­teľ­ná gra­fi­ka so sys­té­mom Lu­cid­Lo­gix Vir­tu GPU Vir­tu­li­za­tion
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE Z68 sú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou Lu­cid­Lo­gix Vir­tu GPU Vir­tua­li­za­tion, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je dy­na­mic­ky pre­pí­nať me­dzi ich za­bu­do­va­nou fun­kciou a ich špič­ko­vý­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi s 3D dis­krét­nou gra­fi­kou. Tá­to fun­kcia je ideál­na pre hrá­čov, kto­rí po­ža­du­jú hra­nie hier pri vy­so­kej roz­li­šo­va­cej schop­nos­ti a zá­ro­veň chcú vy­uží­vať in­teg­ro­va­né me­diál­ne fun­kcie 2. ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov In­tel Co­re. Tým pre­pí­na­teľ­ná gra­fi­ka roz­hod­ným spô­so­bom zni­žu­je spot­re­bu na gra­fi­ku PC a zá­ro­veň zvý­šiť vý­kon, keď to je naj­viac pot­reb­né.

Ak sa chce­te doz­ve­dieť viac o zá­klad­ných dos­kách GI­GA­BY­TE sé­rie Z68, poz­ri­te si strán­ku GI­GA­BY­TE Tech Dai­ly blog ale­bo nav­štív­te strán­ky vý­rob­ca GI­GA­BY­TE Z68.

Zdroj: GIGABYTEOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter