Najlepšie grafické karty - máj 2011

graficke_karty.jpg Po­zri­me sa na to, ako sa zme­nil reb­rí­ček gra­fic­kých ka­riet za po­sled­né me­sia­ce. Ako oby­čaj­ne, po­ra­die zos­ta­vil tom­shardware a nej­de v ňom o vy­bra­tie tej naj­vý­kon­nej­šej gra­fi­ky, ale skôr o ur­če­nie pro­duk­tu s naj­lep­ším po­me­rom aj s oh­ľa­dom na ce­nu.

Do 65 do­lá­rov – Ra­deon HD 5570 (hra­nie v 1680 × 1050, resp. 1920 × 1080 s níz­ky­mi de­tail­mi)
Do 75 do­lá­rov – Ra­deon HD 5670 (vý­bor­né vý­sled­ky v 1680 × 1050)
Do 100 do­lá­rov – žiad­na
Do 115 do­lá­rov – Ra­deon HD 5770 (vý­bor­né vý­sled­ky v 1920 × 1080 vo väč­ši­ne hier)
Do 155 do­lá­rov – žiad­na
Do 175 do­lá­rov – Ra­deon HD 6850 (vý­bor­né vý­sled­ky v 1920 × 1080)
Do 210 do­lá­rov – Ra­deon HD 6870 (už aj 2560 × 1600)
Do 240 do­lá­rov – Ra­deon HD 6950 1 GB (už aj 2560 × 1600)
Do 275 do­lá­rov – Ra­deon HD 6950 2 GB (dob­rý vý­kon v 2560 × 1600 so zní­že­ný­mi de­tail­mi)
Do 330 do­lá­rov – žiad­na
Do 340 do­lá­rov – 2 × Ra­deon HD 6850
Do 420 do­lá­rov – 2 × Ra­deon HD 6870
Do 490 do­lá­rov - žiad­na
Do 550 do­lá­rov - 2 × Ra­deon HD 6950
Do 740 do­lá­rov - žiad­na

Ako je vi­dieť, Nvi­dia ten­tok­rát príl­iš ne­za­bo­do­va­la. Na dru­hú stra­nu tre­ba po­ve­dať, že návr­hy Ge­For­ce do­mi­no­va­li ako "oce­ne­ný kan­di­dát" naj­mä v ka­te­gó­riách, kde si ofi­ciál­ne pr­ven­stvo neod­nies­la žiad­na kar­ta.

Na dru­hú stra­nu ani v AMD-ATI ne­mô­žu byť príl­iš spo­koj­ní. No­vin­ky v po­do­be Ra­deo­nov 6570/6670 sa neuc­hy­ti­li kvô­li ce­ne, 6750/6770 sú za­se, ako vie­me, iba pre­me­no­va­né mo­de­ly a tiež sa do reb­ríč­ka ne­dos­ta­li.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter