Android Market predbehne App Store pravdepodobne v auguste

android_market_1.jpg Server Re­search2gui­dan­ce.com vy­pra­co­val ana­lý­zu, pod­ľa kto­rej by o tri me­sia­ce mal byť v poč­te dos­tup­ných ap­li­ká­cií ví­ťa­zom An­droid. V ap­rí­li bo­lo pod­ľa Re­search2gui­dan­ce.com up­loa­do­va­ných na An­droid Mar­ket 28 000 ap­li­ká­cií, za­tiaľ čo na App Sto­re kon­ku­ren­čnej plat­for­my len 11 000.

App Sto­re mal na za­čiat­ku toh­to me­sia­ca 381 062 ap­li­ká­cií a An­do­rid Mar­ket 294 738. Pod­ľa pred­pok­la­dov Re­search2gui­dan­ce.com bu­de v augus­te An­droid Mar­ket na pr­vom mies­te s poč­tom 425 000 ap­li­ká­cií. V po­rov­na­ní poč­tu ap­li­ká­cií, kto­ré nie sú za­dar­mo, vy­hrá­va plat­for­ma od App­lu, kde je až 60 % za pop­la­tok. Vý­vo­já­ri ap­li­ká­cií pre ope­rač­ný sys­tém od Goog­lu si pý­ta­jú pop­la­tok len za 36 % ap­li­ká­cií.

Pod­stat­ný roz­diel me­dzi tý­mi­to dvo­ma plat­for­ma­mi je v tom, že App­le kon­tro­lu­je kaž­dú ap­li­ká­ciu, kto­rú autor od­os­lal na uve­rej­ne­nie v App Sto­re. Ste­ve Jobs však tvr­dí, že naj­čas­tej­šie dô­vo­dy na od­miet­nu­tie ap­li­ká­cie sú jej nes­ta­bi­li­ta, pou­ží­va­nie ne­ve­rej­ných fun­kcií API, ale­bo ak ne­fun­gu­je tak, ako sa uvá­dza v opi­se. An­droid Mar­ket na dru­hej stra­ne ob­sa­hu­je všet­ky ap­li­ká­cie, kto­ré sa tam pou­ží­va­te­lia roz­hod­li od­os­lať, a od­stra­ňu­jú sa len tie, kto­ré sú Goog­lu z ne­ja­ké­ho dô­vo­du nah­lá­se­né ako ne­vy­ho­vu­jú­ce.

Zdroj: re­search2gui­dan­ce.com
touchre­views.netOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter