Apple a Deň matiek

apple_mama.jpg Pr­vo­po­čiat­ky toh­to sviat­ku sia­ha­jú až do sta­ro­ve­ké­ho Gréc­ka, kde os­la­vo­va­li že­ny ako „dar­ky­ne ži­vo­ta“. Pô­vod­né sláv­nos­ti bo­li za­svä­te­né bo­hy­ni Rhey a slá­vi­lo sa tri dni (15. až 18. mar­ca). Aj sta­ro­ve­kí Ri­ma­nia ma­li po­dob­ný svia­tok s náz­vom Mat­ro­na­lia, kto­rý bol ve­no­va­ný ich žen­skej bo­hy­ni Ju­no. An­gli­ča­nia v 16. sto­ro­čí ma­li jed­nu ne­de­ľu ve­no­va­nú mat­kám (Mot­he­ring Sun­day), čo bol v pod­sta­te pred­chod­ca dneš­né­ho dňa Ma­tiek. Svia­tok bol sta­no­ve­ný na štvr­tú ne­de­ľu po­čas veľ­ko­noč­né­ho pôs­tu, aby sa aj slu­žob­níc­tvo ži­jú­ce v prí­byt­koch svo­jich pá­nov moh­lo vrá­tiť do­mov a strá­viť ten­to deň so svo­jou mat­kou.

Deň ma­tiek ako ho poz­ná­me dnes, sa dos­tal do po­ve­do­mia až na za­čiat­ku 20. sto­ro­čia vďa­ka Ame­ri­čan­ke An­ne Ma­rie Jar­vi­so­vej. V ro­ku 1907 jej zom­re­la mi­lo­va­ná mat­ka, čo ju mo­ti­vo­va­lo ku kam­pa­ni za ce­lo­ná­rod­ný deň ve­no­va­ný všet­kým mat­kám. O dva ro­ky nes­kôr os­la­vo­va­li Deň ma­tiek už v 45 štá­toch USA a je­ho po­pu­la­ri­ta vy­ús­ti­la 8. má­ja 1914 ku uz­na­niu dru­hej má­jo­vej ne­de­le ame­ric­kým kon­gre­som za Deň ma­tiek. O kú­sok nes­kôr vy­hlá­sil ame­ric­ký pre­zi­dent Wood­row Wil­son svia­tok za ce­lo­ná­rod­ný a spe­ča­til to ofi­ciál­nym do­ku­men­tom.

U nás sa za­čal svia­tok slá­viť v ro­ku 1923 vo vte­daj­šom Čes­kos­lo­ven­sku. Veľ­kú zá­slu­hu na tom ma­la naj­mä dcé­re vte­daj­šie­ho pre­zi­den­ta T. G. Ma­sa­ry­ka, pred­sed­níč­ka Čes­kos­lo­ven­ské­ho čer­ve­né­ho krí­ža Ali­ca Ma­sa­ry­ko­vá. Krát­ko po dru­hej sve­to­vej voj­ne sa ku mo­ci dos­ta­li ko­mu­nis­ti a tí „nah­ra­di­li“ Deň ma­tiek Me­dzi­ná­rod­ným dňom žien, kto­rý sa lep­šie ho­dil k ich ideo­ló­gii (os­la­va pra­cu­jú­cej že­ny). Po než­nej re­vo­lú­cii sa však ob­no­vi­li mno­hé pô­vod­né tra­dí­cie a do ka­len­dá­rov sa tak vrá­til aj Deň ma­tiek. Os­la­vu­je sa vždy dru­hú má­jo­vú ne­de­ľu, čo ten­to rok pri­pa­dá zho­dou okol­nos­tí na 8. má­ja, čo je deň, ke­dy ten­to svia­tok v ro­ku 1914 po pr­vý raz ofi­ciál­ne uz­nal ame­ric­ký kon­gres.
Svo­jej ma­mič­ke is­te uro­bí­te veľ­kú ra­dosť, keď si na ten­to svia­tok spo­me­nie­te a po­te­ší sa aj, keď ju ob­da­ru­je­te pek­nou kve­ti­nou ale­bo slad­kou bon­bo­nié­rou. Po­kiaľ však dá­va­te pred­nosť prak­tic­kej­ším da­rom s dl­hšou tr­vác­nos­ťou a do­po­siaľ ne­má­te vy­ti­po­va­ný žiad­ny vhod­ný dar­ček, pri­ná­ša­me vám nie­koľ­ko ti­pov na tech­no­lo­gic­ké vy­chy­táv­ky, s kto­rý­mi ur­či­te za­bo­du­je­te. Ta­ký­to dar­ček má jed­nu veľ­kú vý­ho­du – Va­šej ma­mič­ke vás pri­po­me­nie vždy, keď ho bu­de pou­ží­vať pri prá­ci ale­bo zá­ba­ve.

Logitech M305.jpg Pre mód­nu ma­mič­ku
Má va­ša ma­ma ra­da pek­né fa­reb­né ve­ci? Far­by mô­žu po­zi­tív­ne ov­plyv­niť na­šu ná­la­du, ba do­kon­ca ve­dia zvý­šiť na­šu vý­kon­nosť a cel­ko­vý po­cit po­ho­dy. Pre­čo by sa Va­ša ma­mič­ka ma­la trá­piť s fád­nou po­čí­ta­čo­vou myš­kou, keď je mô­že­te ako dar­ček ve­no­vať fa­reb­né myš­ky Lo­gi­tech M305 z le­gen­dár­nej Fan­ta­sy Collec­tion. Za pria­teľ­skú ce­nu zís­ka fan­tas­tic­kú myš v úžas­nom fa­reb­nom ka­bá­te v prek­rás­nych vzo­roch a far­bách. Myš­ky sú bez­drô­to­vé a sú do­dá­va­né s mi­nia­túr­nym USB na­no re­cei­ve­rom, kto­rý napr. z no­te­boo­ku net­re­ba vy­be­rať ani pri pre­ná­ša­ní. Je tak ma­lý, že vás ne­bu­de vô­bec ob­me­dzo­vať, no zá­ro­veň po­nú­ka sta­bil­né a vý­kon­né bez­drô­to­vé pri­po­je­nie pre ma­lú myš­ku.
Náš prak­tic­ký TIP: V prí­pa­de, že už má­te do­ma nap­rík­lad klá­ves­ni­cu Lo­gi­tech s uni­fying re­cei­ve­rom, mô­že­te po­mo­cou Lo­gi­tech Uni­fying Software spá­ro­vať aj myš M305 s pri­jí­ma­čom klá­ves­ni­ce. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je na je­den pri­jí­mač pri­po­jiť bez­drô­to­vo na­raz až 6 rôz­nych za­ria­de­ní. Ušet­rí­te tak USB port v no­te­boo­ku ale­bo po­čí­ta­či.

Logitech LS11.jpg Pre hud­bu mi­lu­jú­cu ma­mič­ku
Ak má Va­ša ma­mič­ka ra­da hud­bu, ale jej po­čí­tač ale­bo no­te­book ne­ma­jú vhod­né oz­vu­če­nie, mô­že byť aj Deň ma­tiek vhod­nou príl­eži­tos­ťou ako to nap­ra­viť. Vo fa­reb­ne ko­lek­cii Lo­gi­tech Fan­ta­sy Collec­tion sú to­tiž rep­ro­duk­to­ry s mo­de­lo­vým ozna­če­ním Lo­gi­tech LS11, kto­ré ma­jú jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu, prí­jem­ný di­zajn, kom­pakt­ný roz­mer, dob­rý zvuk a sú pre­to ideál­ne na pri­po­je­nie ku no­te­boo­kom, PC ale­bo hu­dob­ným preh­rá­va­čom MP3. Ma­mič­ka bu­de mať vý­bor­né oz­vu­če­nie pre svo­ju ob­ľú­be­nú di­gi­tál­nu hud­bu, či fil­my. Na­vy­še te­raz pri­chá­dza­jú rep­ro­duk­to­ry aj v krás­nej pá­vo­vo mod­rej (pea­cock blue) a ru­žo­vej far­be (dus­ty ro­se), kto­ré vy­ze­ra­jú skve­lo v kaž­dej do­mác­nos­ti. Za pár ko­rún (Euro) zís­ka­te nao­zaj ve­ľa mu­zi­ky.

ipodsh.jpg Pre hud­bu mi­lu­jú­cu ma­mič­ku v po­hy­be
Mo­der­nú ma­mič­ku is­te po­te­ší hu­dob­ný preh­rá­vač iPod od spo­loč­nos­ti App­le. V na­šich ti­poch vám po­nú­ka­me nap­rík­lad zá­klad­ný mo­del iPod shuff­le s ka­pa­ci­tou 2 GB, kto­rý si mô­že ľah­ko po­mo­cou in­teg­ro­va­nej spo­ny prip­núť na ob­le­če­nie a po­čú­vať hud­bu aj akej­koľ­vek čin­nos­ti, vrá­ta­ne špor­tu a do­má­cich prác. iPod shuff­le je ma­lý ne­ná­pad­ný spo­loč­ník a zá­ro­veň fa­reb­ný štý­lo­vý dopl­nok. Na na­šom tr­hu sú k dis­po­zí­cii va­rian­ty strie­bor­ná, mod­rá, ze­le­ná, oran­žo­vá ale­bo ru­žo­vá, čo je sku­toč­ne bo­ha­tá fa­reb­ná šká­la, kto­rá ne­má kon­ku­ren­ciu. Ba­té­ria vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie až 15 ho­dín a na ov­lá­da­nie je mož­né pou­žiť fun­kciu Voi­ceO­ver, kto­rá nap­rík­lad umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom po­čú­vať ná­zov prá­ve preh­rá­va­nej sklad­by. Voi­ceO­ver ho­vo­rí 25 rôz­ny­mi ja­zyk­mi a do­kon­ca pou­ží­va­te­ľa upo­zor­ní, keď je pot­reb­né zno­vu na­biť ba­té­rie.

ipodn.jpg Pre ak­tív­nu hud­bu mi­lu­jú­cu ma­mič­ku
Pok­ro­či­lej­šie fun­kcie pri­ná­ša aj vďa­ka do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ke iPod na­no. Všet­ko, čo vám pre vý­ber hud­by ale­bo ov­lá­da­nie sta­čí sú va­še prs­ty. Aj tu konštruk­té­ri pri­da­li prak­tic­kú spo­nu, kto­rá umož­ní no­se­nie na od­eve ale­bo po prip­nu­tí na špe­ciál­ny ná­ra­mok pre­me­nu iPo­du na štý­lo­vé ho­din­ky. Ba­té­ria vy­dr­ží až 24 ho­dín preh­rá­va­nia hud­by ale­bo po­čú­va­nia FM rá­dia, pri­čom rá­dio má ta­ké fun­kcie ako Li­ve Pau­se - po­zas­ta­ví­te si rá­dio a po chví­li mô­že­te pok­ra­čo­vať v po­čú­va­ní pres­ne kde ste skon­či­li. Veľ­mi prak­tic­kým dopl­nkom je za­bu­do­va­ný kro­ko­mer. Vďa­ka svo­jej veľ­kos­ti, resp. „ma­los­ti“ a tej­to fun­kcii, sa iPo­du na­no sta­ne spo­loč­ní­kom bež­ec­kých vý­prav Va­šej ma­mič­ky za zdra­vím. Opäť je k dis­po­zí­cii ce­lá pa­le­ta fa­rieb, z kto­rých si is­te vy­be­rie kaž­dý.

ekolog.jpg Pre eko­lo­gic­kú ma­mič­ku
Fan­dí va­ša ma­mič­ka ze­le­nej ener­gii? Tak po­tom pre ňu ne­poz­ná­me lep­ší dar­ček ako je bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K750. Klá­ves­ni­ca vy­uží­va na­mies­to ba­té­rie dvo­ji­cu in­teg­ro­va­ných so­lár­nych pa­ne­lov, kto­ré uk­la­da­jú aku­mu­lo­va­nú ener­giu do špe­ciál­nych zá­sob­ní­kov. Na na­pá­ja­nie so­lár­nej klá­ves­ni­ce sta­čí svet­lo v mies­tnos­ti. V úpl­nej tme do­ká­že klá­ves­ni­ca fun­go­vať tri me­sia­ce po pl­nom na­bi­tí. K750 má hrúb­ku len 7,5 mi­li­met­ra a pre­lia­če­né klá­ve­sy by ma­li sad­núť pod kaž­dý prst. Tá­to štý­lo­vá klá­ves­ni­ca s jem­ný­mi kriv­ka­mi má za­ob­le­né hra­ny a štíh­ly pro­fil a je prí­jem­ná nie­len na do­tyk, ale aj na poh­ľad. Skve­lý dô­kaz to­ho, že aj eko­ló­gia mô­že byť sexi...

Toshiba Camileo P100.jpg Nie­len pre „Spiel­ber­go­vu“ ma­mič­ku
Fo­tog­ra­fo­va­nie a fil­mo­va­nie už dáv­no nie sú vý­sa­dou len pár vy­vo­le­ných. Dnes mô­že byť pro­fe­sio­nál­nym ka­me­ra­ma­nom dos­lo­va kaž­dý, pre­to­že 99% prá­ce zvlád­ne in­te­li­gen­tná auto­ma­ti­ka, tak­že vám sta­čí len sús­tre­diť sa na sní­ma­nú scé­nu a nep­re­pásť dô­le­ži­tý zá­ber. Niek­to­ré ma­mič­ky si ra­di nak­rú­ca­jú svo­je de­tič­ky, ale­bo (tie tro­chu „star­šie“) vnú­ča­tá. Ta­kú­to ma­mič­ku mô­že­te na jej svia­tok ob­da­ro­vať prak­tic­kou mi­nia­túr­nou ka­me­rou napr. Tos­hi­ba Ca­mi­leo P100. Tá­to Full HD vi­deo ka­me­ra s er­go­no­mic­ky tva­ro­va­nou rúč­kou, kom­pak­tným di­zaj­nom a efek­tným op­tic­kým zoo­mom je ideál­nym spo­loč­ní­kom v kaž­dej si­tuá­cii. Ob­slu­ha je až tri­viál­ne jed­no­du­chá, tak­že ju zvlád­ne aj tech­nic­ký anti­ta­lent a jej ce­na pri­tom veľ­mi prí­jem­ne prek­va­pí va­šu pe­ňa­žen­ku.

Zdroj: TS AppleOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter