Hackerský kit pre Mac OS X

bigstockphoto_Internet_Security_990866.jpg Exper­ti z dán­skej bez­peč­nos­tnej IT fir­my CSIS Se­cu­ri­ty Group ob­ja­vi­li na un­dergroun­do­vých fó­rach no­vý nás­troj pre vy­ko­ná­va­nie úto­kov pro­ti sys­té­mom Mac OS X. Kit sa skla­dá z čas­ti ge­ne­ru­jú­cej sú­bo­ry (ap­li­ká­cia bež­iaca pod Win­dows) ur­če­né na útok a ad­mi­nis­trač­né­ho roz­hra­nia s po­dpo­rou šif­ro­va­nia. Na fó­rach je dos­tup­ný pod náz­vom Weyland-Yuta­ni BOT a je pr­vým svoj­ho dru­hu, kto­rý umož­ňu­je úto­čiť na ten­to ope­rač­ný sys­tém od App­le. Spo­loč­nosť na blo­gu uvád­za, že hac­ke­ri prav­de­po­dob­ne vy­da­jú aj ver­zie pre iPad a Li­nux a webo­vé preh­lia­da­če Chro­me a Sa­fa­ri. Za­tiaľ do­ká­že ten­to malware zís­ka­vať úda­je a mo­di­fi­ko­vať ob­sah webo­vých strá­nok zob­ra­ze­ných len v preh­lia­da­či Fi­re­fox.

No­vý hac­ker­ský kit zdie­ľa aj niek­to­ré iden­tic­ké pr­vky s tro­jan­mi Zeus a Spyeye. Ce­na za ten­to sof­tvér sa po­hy­bu­je na úrov­ni 1 000 do­lá­rov.

Video:


Zdroj: csis.dkOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter