Chrome 11 prichádza, prináša 3700 zmien

Google-Chrome-Logo-Wallpaper.jpg Goog­le op­ra­vil vo svo­jom preh­lia­da­či Chro­me 27 zra­ni­teľ­nos­tí a vy­dal fi­nál­nu ver­ziu 11 pre Win­dows, Mac a Li­nux. Aj nap­riek dek­la­ro­va­né­mu po­čtu 3700 zmien však ni­ja­ké fan­tas­tic­ké no­vin­ky ne­ča­kaj­te.

Spo­loč­nosť ten­to­raz vy­pla­ti­la za náj­de­né chy­by re­kor­dných 16 500 do­lá­rov. Z týc­hto op­ráv je ich ce­lých 18 kla­si­fi­ko­va­ných ako vy­so­ko ne­bez­peč­ných, čo je dru­hý naj­vyš­ší stu­peň, ďal­ších 6 ako stred­ne ne­bez­peč­ných a tri sú níz­ko ne­bez­peč­né. Kri­tic­ká ne­bo­la ten­to­raz ani jed­na zra­ni­teľ­nosť, do tej­to ka­te­gó­rie spa­da­jú chy­by, keď útoč­ník mô­že pre­ko­nať tec­hno­ló­giu san­dbox a exploi­to­vať preh­lia­dač. V tom­to ro­ku Goog­le op­ra­vil za­tiaľ len tri kri­tic­ké chy­by.

Sergey Gla­zu­nov, kto­rý už pat­rí med­zi tra­dič­ných prí­jem­cov od­mien od Goog­lu za ob­ja­ve­né zra­ni­teľ­nos­ti, si ten­to­raz od­nie­sol do­mov 4000 do­lá­rov, rov­na­ko aj ďal­ší vý­skum­ník vy­stu­pu­jú­ci pod pre­zýv­kou "kuzzcc". Do­ved­na Goog­le od­me­nil 11 vý­skum­ní­kov a za ten­to rok už vy­pla­te­né od­me­ny do­siah­li su­mu 77 000 do­lá­rov. Ok­rem Goog­lu vy­plá­ca od­me­ny za náj­de­nie chýb aj Mo­zil­la, kto­rá sa však vý­ška­mi súm príl­iš nec­hvá­li.

Čo sa tý­ka no­vej ver­zie Chro­me 11, kto­rá bo­la ta­kis­to vy­pus­te­ná do pro­duk­čné­ho na­sa­de­nia, tá sa ob­ja­vi­la tra­dič­ne šesť týž­dňov po ver­zii 10. Aj keď Goog­le tvr­dí, že vy­ko­nal spo­lu 3700 zmien, nej­de o žiad­ne pre­lo­mo­vé no­vin­ky a vy­zdvi­ho­va­ná je prak­tic­ky len je­di­ná – po­dpo­ra hla­so­vé­ho vstu­pu (HTML5 voi­ce in­put). Tá mô­že byť po­dľa Jos­ha Es­tel­la, sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nie­ra Goog­lu, vy­uži­tá v ra­de webo­vých tec­hno­ló­gií, ako sú nap­rík­lad služ­by na prek­lad. Po­mo­cou služ­by Goog­le Tran­sla­te je to­tiž na­ho­vo­re­ný text pria­mo prek­la­da­ný do iné­ho ja­zy­ka, aj keď, sa­moz­rej­me, ten­to prek­lad nie je do­ko­na­lý a na­ši ame­ric­kí ko­le­go­via už vy­skú­ša­li, že ob­čas doc­hád­za ku sko­mo­le­niu vý­zna­mu. Služ­ba na­vy­še za­tiaľ po­dpo­ru­je hla­so­vý vstup len v an­glič­ti­ne. No­vá ver­zia Chro­me má už no­vú iko­nu, kto­rá je me­nej plas­tic­ká (po­zri ob­rá­zok vpra­vo), a pri­da­né bo­lo har­dvé­ro­vé urýc­hľo­va­nie 3D tran­sfor­má­ciou CSS.

Chro­me 11 je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie z webu Goog­lu pre Win­dows, Mac OS X a Li­nux. Po­uží­va­te­ľom, kto­rí ma­jú nain­šta­lo­va­nú star­šiu ver­ziu, sa preh­lia­dač ak­tua­li­zu­je auto­ma­tic­ky.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter