ČR: ASUS rozširuje rad ekologicky šetrných notebookov

Asus.jpg Spo­leč­nost ASUS roz­šíři­la řadu svých eko­lo­gic­ky šetr­ných pro­duktů. Dal­ších šest mo­delů no­te­booků to­ho­to vý­rob­ce se může po­chlu­bit Ekoz­nač­kou EU a čes­kou ekoz­nač­kou Eko­lo­gic­ky šetr­ný vý­ro­bek.

Fir­ma ASUS opa­ko­vaně zís­ká­vá Ekoz­nač­ku Ev­rop­ské unie a ekoz­nač­ku Eko­lo­gic­ky šetr­ný vý­ro­bek. Ty­to cer­ti­fi­ká­ty si vy­slou­ži­lo již 20 sé­rií no­te­booků a dvě sé­rie osob­ních po­čí­tačů Eee Box. Nej­čerstvější­mi přírůstky je šest no­te­boo­ko­vých mo­delů - fi­rem­ní no­te­boo­ky B43, B53, P42, P52, dá­le de­sig­no­vý mo­del U43 s po­vr­cho­vou úp­ra­vou z bam­bu­su a mul­ti­me­diál­ní no­te­book N43 se zvu­kem Bang & Oluf­sen.

Pro zís­ká­ní prá­va pro­pa­go­vat ty­to vý­rob­ky po­mo­cí ekoz­na­ček ja­ko šetrnější k ži­vot­ní­mu prostředí mu­sel vý­rob­ce u kaž­dé­ho z nich věro­hodně - tj. pro­to­ko­ly z ak­re­di­to­va­ných zku­še­ben - do­lo­žit splnění přís­ných tech­nic­kých po­ža­davků. Ty zoh­led­ňu­jí ce­lý ži­vot­ní cyk­lus vý­rob­ku a tý­ka­jí se spotřeby ener­gie, konstruk­ce umož­ňu­jí­cí snad­no vy­měnit jed­not­li­vé kom­po­nen­ty, hluč­nos­ti, elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho zá­ření (tzv. elek­tros­mog), snad­né ro­ze­bí­ra­tel­nos­ti pro­duk­tu po­té, co dos­lou­ží, ob­sa­hu těžkých kovů, zpo­ma­lo­vačů hoření atd. Ne­za­po­mí­ná se ani na oba­ly. Např. kar­tó­no­vé kra­bi­ce, jsou-li po­uži­ty, mu­sí být ales­poň z 80 % z re­cyk­lo­va­né­ho pa­pí­ru.

Uděle­ní ekoz­nač­ky Eko­lo­gic­ky šetr­ný vý­ro­bek i Ekoz­nač­ky EU zprostřed­ku­je CE­NIA, čes­ká in­for­mač­ní agen­tu­ra ži­vot­ní­ho prostředí. Je­jich věro­hod­nost je za­ru­če­na Mi­nis­ter­stvem ži­vot­ní­ho prostředí. Po­ža­dav­ky pro zís­ká­ní obou ekoz­na­ček jsou shod­né a veřejně přís­tup­né.

„Cer­ti­fi­ko­va­né mo­de­ly patří me­zi vý­kon­né stro­je dr­ží­cí krok s po­sled­ní­mi tec­hno­lo­gic­ký­mi a de­sig­no­vý­mi tren­dy. Spotřebi­te­lé tak mo­hou při ná­ku­pu no­vé­ho po­čí­ta­če snad­no sklou­bit ná­ro­ky na fun­kčnost a vý­kon s po­ža­dav­kem maximál­ní šetr­nos­ti k ži­vot­ní­mu prostředí. Sta­čí při vý­běru hle­dat vý­še uve­de­né ekoz­nač­ky“, říká Pa­vel Hru­bý z CE­NIA. Po­drobnější in­for­ma­ce o obou cer­ti­fi­ká­tech jsou k dis­po­zi­ci na inter­ne­to­vých strán­kách www.ekoz­nac­ka.cz a www.eco­la­bel.eu. Pra­vi­delně ak­tua­li­zo­va­ný sez­nam všech vý­robků s ekoz­nač­kou je na strán­ce www.ekoz­nac­ka.cz/sez­nam [2]. Dal­ší mož­nos­tí je přeh­led­ná da­ta­bá­ze vý­robků s Ekoz­nač­kou EU, kte­rou v češ­tině na­lez­ne­te na strán­kách www.eco-la­bel.com/Czech.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter