Microsoft hlási pokračujúcu ofenzívu Windows 7

win7-xp.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft v pia­tok in­for­mo­va­la, že za 18 me­sia­cov pre­da­la už viac ako 350 mi­lió­nov kó­pií ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7.

Už mi­nu­lý rok v jú­ni pri­tom Mic­ro­soft po­tvr­dil pre­da­nie 150 mi­lió­nov kó­pií za pr­vých 9 me­sia­cov, vďa­ka čo­mu sa Win­dows 7 sta­li údaj­ne naj­rýc­hlej­šie pre­dá­va­ným OS v je­ho his­tó­rii. Ako vi­dieť, tem­po pre­da­ja sa za ďal­ších 9 me­sia­cov eš­te zvý­ši­lo a vý­znam­nú úlo­hu v tom­to prí­pa­de hra­jú naj­mä fir­my, kto­ré sa za­ča­li chys­tať na prec­hod na no­vý OS.

Bran­don LeB­lanc z Mic­ro­sof­tu sa od­vo­lá­va na úda­je ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC, kto­rá vraj od­ha­du­je, že už zhru­ba v 90 % fi­riem pre­bie­ha mig­rá­cia na Win­dows 7. Mic­ro­soft s mig­rá­ciou spá­ja aj náv­rat­nosť in­ves­tí­cie do no­vé­ho OS vo vý­ške 131 % za je­den rok. To sa má do­cie­liť ús­po­rou vo vý­ške 140 do­lá­rov roč­ne na je­den mig­ro­va­ný po­čí­tač.

Ná­rast po­die­lu Win­dows 7 je však do veľ­kej mie­ry spô­so­be­ný naj­mä mig­rá­ciou z Vis­ty a po­uží­va­te­lia Win­dows XP sa svoj­ho „ob­ľú­be­né­ho“ ope­rač­né­ho sys­té­mu vzdá­va­jú len veľ­mi ne­ra­di. Po­dľa me­ra­ní spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tions ma­jú Win­dows XP na glo­bál­nom tr­hu stá­le nad­po­lo­vič­ný po­diel (54,39 %), nas­le­du­je Win­dows 7 (24,17 %) a Vista (10,56 %). Ďal­šie ope­rač­né sys­té­my, ako Mac OS a Li­nux, do­ved­na ma­jú má­lo nad 6 %. Od­liš­né úda­je uvád­za Stat­Cou­ter, po­dľa kto­ré­ho sa už prie­pasť med­zi Win­dows XP a Win­dows 7 rých­lo zmen­šu­je. Win­dows XP to­tiž po­dľa ne­ho ma­jú po­diel len 47,32 %, za­tiaľ čo sed­mič­ky údaj­ne už 30,6 %. V USA do­kon­ca už po­diel Win­dows 7 pre­ko­nal Win­dows XP, ale vo zvyš­ku sve­ta väč­ši­nou stá­le kra­ľu­jú „XP-čka“.

Mic­ro­soft sa pri­tom sna­ží po­uží­va­te­ľov od Win­dows XP od­pú­tať. Spo­lu so svo­jou kam­pa­ňou na lik­vi­dá­ciu Inter­net Explo­re­ra 6 za­čal po­nú­kať aj gad­get, kto­rý mož­no nain­šta­lo­vať na ploc­hu a kto­rý od­po­čí­ta­va zos­tá­va­jú­ci čas do ukon­če­nia po­dpo­ry Win­dows XP v ro­ku 2014 (na stiah­nu­tie je tu). Iró­niou však je, že ten­to gad­get fun­gu­je len pod Vis­tou a Win­dows 7, tak­že ho mô­žu po­uží­vať len tí, kto­rí už z Win­dows XP mig­ro­va­li, a te­da kon­ca po­dpo­ry sa ne­mu­sia obá­vať. Ďal­šia stra­té­gia Mic­ro­sof­tu je po­nu­ka ap­li­ká­cií, kto­ré už Win­dows XP ne­pod­po­ru­jú, ako je nap­rík­lad Inter­net Explo­rer 9. Ana­ly­ti­ci Gar­tne­ru pred­po­ve­da­jú, že po­čet ap­li­ká­cií, kto­ré sta­rý OS ne­ma­jú po­dpo­ro­vať, bu­de rých­lo rásť.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter