Prehľad: Cloud computing zadarmo aj pre domácnosti

vudu.jpg Med­zi služ­by ty­pu cloud com­pu­tin­gu naj­viac vy­uží­va­né bež­ný­mi po­uží­va­teľ­mi v sú­čas­nos­ti pa­tria e-mail (gmail, yahoo! mail), spo­lo­čen­ské sie­te (MyS­pa­ce, Fa­ce­book) ale­bo da­ta­ban­ky ob­ráz­kov (Pi­ca­sa, Flickr). To­to po­rtfó­lio slu­žieb sa po­stup­ne roz­ras­tá o do­ku­men­ty (Goog­le docs, Mic­ro­soft Of­fi­ce Li­ve), vi­deá (YouTu­be, Yahoo vi­deo, Goog­le vi­deo), fil­my (Net­flix, VU­DU) či sú­bo­ry rôz­ne­ho cha­rak­te­ru, ako je služ­ba s náz­vom cloud sto­ra­ge (Mic­ro­soft SkyD­ri­ve, Ama­zon Cloud Dri­ve). Po­uží­va­teľ tak zís­ka­va zdie­ľa­nie hud­by, fo­tog­ra­fií, do­ku­men­tov, vi­deí, fil­mov a hier na „jed­nom“ mies­te za­dar­mo.

Pri­ná­ša­me vý­ber zo­pár me­nej zná­mych clou­do­vých rie­še­ní pre bež­né­ho po­uží­va­te­ľa.

Su­mo Paint 3.3
Ap­li­ká­cia Su­mo Paint je nás­troj na kres­le­nie s bo­ha­tý­mi fun­kcia­mi a nas­ta­ve­nia­mi. Ok­rem rôz­nych tva­rov a štan­dar­dných fun­kcií po­nú­ka aj prá­cu s vrstva­mi a množ­stvom rôz­nych filtrov. Vý­sled­ný ob­rá­zok mož­no ulo­žiť na pev­ný disk ale­bo do clou­du. Ap­li­ká­cia po­dpo­ru­je ulo­že­nie ob­ráz­kov vo for­má­te SU­MO, PNG a JPG. V rám­ci im­por­tu je po­dpo­ro­va­ný aj gra­fic­ký for­mát GIF.
sumo2.jpg     sumo1.jpg

Web: http://www.su­mo­paint.com/ho­me/

Pixlr Edi­tor
Pixlr je ďal­šia ap­li­ká­cia so za­me­ra­ním na kres­le­nie. Rov­na­ko ako Su­mo Paint aj Pixlr po­nú­ka bo­ha­tú pa­le­tu nás­tro­jov vrá­ta­ne množ­stva filtrov a prá­ce s vrstva­mi. Po­dpo­ru­je gra­fic­ké for­má­ty JPG, GIF, PNG, BMP, PSD a PXD. Vy­tvo­re­né ob­ráz­ky sa da­jú uk­la­dať do for­má­tov JPEG, PNG, BMP, TIFF a PXD, čo je na­tív­ny for­mát edi­to­ra. Ok­rem ulo­že­nia tvor­by do po­čí­ta­ča ap­li­ká­cia po­dpo­ru­je aj ulo­že­nie do clou­du, a to v po­do­be via­ce­rých slu­žieb, med­zi kto­ré pa­tria aj Fa­ce­book , Pi­ca­sa či Flickr.

pixlr1.jpg     pixlr2.jpg

Web: http://pixlr.com/

Ado­be Buzzword
Na zá­klad­nú tvor­bu do­ku­men­tov PDF je k dis­po­zí­cii on-li­ne služ­ba spo­loč­nos­ti Ac­ro­bat, kde pros­tred­níc­tvom Ado­be Buzzword mož­no tvo­riť do­ku­men­ty PDF so všet­ký­mi zá­klad­ný­mi pr­vka­mi (ko­men­tá­re, ta­buľ­ky, ob­ráz­ky, zoz­na­my, za­rov­na­nie a iné). K dis­po­zí­cii je aj sprá­va do­ku­men­tov, mož­nosť vy­tvá­ra­nia pra­cov­né­ho pries­to­ru či zdie­ľa­nia do­ku­men­tov. Veľ­mi za­ují­ma­vý pr­vok je mož­nosť vlo­že­nia ob­ráz­ka z po­čí­ta­ča, Flic­kra, Goog­le ale­bo webu, kde nap­rík­lad pri voľ­be Goog­le sta­čí za­dať kľú­čo­vé slo­vo a po­uží­va­teľ má hneď k dis­po­zí­cii množ­stvo ob­ráz­kov (po­zor na autor­ské prá­va).

Buzzword1.jpg     Buzzword2.jpg

Web: https://ac­ro­bat.com/wel­co­me.html

Ever­no­te
Ap­li­ká­cia Ever­no­te slú­ži na tvor­bu po­zná­mok a ich zdie­ľa­nie pros­tred­níc­tvom e-mai­lu ale­bo Fa­ce­boo­ku. Ok­rem zá­klad­né­ho edi­to­ra mož­no do po­zná­mok nah­rá­vať aj sú­bo­ry (nap­rík­lad JPG ale­bo PDF). Sú­čas­ťou Ever­no­te je aj vy­hľa­dá­va­nie v exis­tu­jú­cich po­znám­kach, kde kaž­dý vý­skyt zho­dy je fa­reb­ne zvý­raz­ne­ný. Kaž­dá po­znám­ka ob­sa­hu­je auto­ra, dá­tum vy­tvo­re­nia a dá­tum mo­di­fi­ká­cie.en.jpg

Web: http://www.ever­no­te.com/

On­li­ne Ope­ra­ting sys­tem
Pre ná­roč­nej­ších po­uží­va­te­ľov sú k dis­po­zí­cii aj „kom­plet­né ope­rač­né sys­té­my“, kto­ré pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu po­dpo­ru­jú prá­cu s po­dob­ný­mi vy­mo­že­nos­ťa­mi, na aké sú zvyk­nu­tí z kla­sic­kých po­čí­ta­čov. Prík­la­dom je On­li­ne Ope­ra­ting sys­tem, kto­rý po­sky­tu­je preh­lia­da­če do­ku­men­tov PDF a ob­ráz­kov, preh­rá­vač mul­ti­mé­dií, texto­vý edi­tor, sú­bo­ro­vý ma­na­žér a mno­ho iných ap­li­ká­cií. Med­zi pro­jek­ty po­dob­né­ho za­me­ra­nia pa­tria aj eyeOS, WebX, eDesk On­li­ne ale­bo gli­de. Veľ­mi pek­né rie­še­nie je aj pro­jekt my­GOYA On­li­ne Des­ktop, kto­rý je za­tiaľ v be­ta ver­zii, čo sa od­zr­kad­ľu­je na je­ho fun­kčnos­ti.

oos.jpg    goya.jpg

Web: http://www.oos.cc/lo­gin.html

Drop­box
Ok­rem čis­to clou­do­vých rie­še­ní sú k dis­po­zí­cii aj „hyb­rid­né“ rie­še­nia vy­uží­va­jú­ce syn­chro­ni­zá­ciu s dá­ta­mi na za­ria­de­ní. Ta­ký­to druh vy­uží­va­nia clou­du vy­ža­du­je mať nain­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu na prís­tup na vzdia­le­né úlo­žis­ko. Prík­la­dom je služ­ba Drop­box s ka­pa­ci­tou 2 GB za­dar­mo, orien­tu­jú­ca sa na uk­la­da­nie a zdie­ľa­nie sú­bo­rov s po­dpo­rou re­ži­mu off-li­ne. Drop­box po­nú­ka me­sač­ný preh­ľad čin­nos­tí aj uži­toč­nú mož­nosť un­de­le­te.

dp.jpg

Web: http://www.drop­box.com/

Asus Web­sto­ra­ge
Ako ďal­ší prík­lad „hyb­rid­né­ho“ rie­še­nia mož­no uviesť Asus Web­sto­ra­ge, pô­vod­ne ur­če­ný pre zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Asus s cie­ľom uk­la­dať a zdie­ľať dá­ta na jed­nom mies­te po­nú­ka­jú­com oc­hra­nu pro­ti ví­ru­som, šif­ro­va­nie, ver­zio­va­nie a zá­lo­ho­va­nie. Služ­ba sa za­ča­la pro­pa­go­vať s príc­ho­dom ra­du net­boo­kov Eee, kto­ré ob­sa­ho­va­li úlož­né za­ria­de­nia SSD s veľ­mi ma­lý­mi ka­pa­ci­ta­mi. V sú­čas­nos­ti je dos­tup­ná v ka­pa­ci­te 2 GB pre kaž­dé­ho zá­ujem­cu za­dar­mo.

asus1.jpg

Web: https://www.asusweb­sto­ra­ge.com/na­vi­ga­te/lo­gin.jsp?u=https://www.asusweb­sto­ra­ge.com/na­vi­ga­te/

Mo­zy
Spo­med­zi pla­te­ných slu­žieb ur­če­ných prio­rit­ne pre do­mác­nos­ti mož­no vy­užiť služ­by „hyb­rid­né­ho“ rie­še­nia Mo­zy s mož­nos­ťou bez­plat­né­ho vy­skú­ša­nia. Služ­ba po­nú­ka šif­ro­va­nie dát, ko­mu­ni­ká­ciu SSL, ver­zio­va­nie a zá­lo­ho­va­nie.

mozy.jpg

Web: http://mo­zy.ie/ho­me/

AD­ri­ve
Ďal­šia ko­mer­čná služ­ba je AD­ri­ve, kto­rá na osob­né po­uži­tie po­nú­ka až 50 GB úlož­ný pries­tor za­dar­mo. Preh­ľad­ný ma­na­žér umož­ňu­je po­uží­va­te­ľo­vi jed­no­duc­ho uk­la­dať a zdie­ľať fil­my, do­ku­men­ty, fot­ky a hud­bu.

adrive.jpg

Web: http://www.ad­ri­ve.com/

Box
Ďal­šie za­ují­ma­vé rie­še­nie služ­by ty­pu cloud sto­ra­ge je Box. Po­dpo­ru­je fun­kciu drag and drop a na­vy­še dis­po­nu­je aj mul­ti­me­diál­nym preh­rá­va­čom, vďa­ka čo­mu po­uží­va­teľ nie je od­ká­za­ný na ap­li­ká­cie ope­rač­né­ho sys­té­mu. V rám­ci bez­plat­né­ho ba­lí­ka je k dis­po­zí­cii 5 GB úlož­né­ho pries­to­ru s mož­nos­ťou ulo­že­nia sú­bo­ru do 25 MB. Op­ro­ti ko­mer­čným ba­lí­kom je zá­klad­ná po­nu­ka oc­hu­dob­ne­ná aj o množ­stvo ďal­ších slu­žieb, ako je oc­hra­na zdie­ľa­nia hes­lom, rých­lej­šie nah­rá­va­nie, vy­hľa­dá­va­nie, syn­chro­ni­zá­cia s po­čí­ta­čom, ver­zio­va­nie, in­teg­rá­cia s Goog­le Apps a ďal­šie.

Web: https://www.box.net

Na zá­ver tre­ba po­dot­knúť, že cloud com­pu­ting sa ne­tý­ka len po­čí­ta­čov a mo­bil­ných za­ria­de­ní, ale aj her­ných kon­zol a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kam pa­tria te­le­ví­zo­ry či mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če (DVD, Blu-ray ale­bo za­ria­de­nia ty­pu me­dia cen­ter). Pre­to v bu­dúc­nos­ti už ne­bu­de ne­vyh­nut­né vlas­tniť po­čí­tač, aby člo­vek mo­hol vy­tvá­rať do­ku­men­ty, sur­fo­vať po inter­ne­te, preh­rá­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah ale­bo skla­do­vať dá­ta rôz­ne­ho cha­rak­te­ru.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter