Chrome OS je na ceste, vrelého prijatia sa však asi nedočká

netbook_with_google_chrome.jpg Goog­le si na na­sa­de­nie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu vy­bral zlú do­bu. Net­boo­ky, je­ho kľú­čo­vá plat­for­ma, to­tiž strá­ca­jú na si­le a tab­le­ty si za­se vy­sta­čia s An­droi­dom.

Vy­da­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Chro­me OS je vraj na spad­nu­tie. Od mi­nu­lé­ho týž­dňa má to­tiž Goog­le k dis­po­zí­cii sta­bil­nú ver­ziu sys­té­mu. Okam­ži­te sa ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie, že by spo­loč­nosť na má­jo­vej kon­fe­ren­cii I/O moh­la pred­sta­viť pr­vé za­ria­de­nia po­sta­ve­né na Chro­me OS. K ich uve­de­nie na trh by po­tom moh­lo dôjsť nie­ke­dy v le­te, ako Goog­le už pred­tým sľu­bo­val.

K ofi­ciál­ne­mu od­ha­le­niu vý­vo­ja ope­rač­né­ho sys­té­mu (po­me­no­va­né­ho po čo­raz po­pu­lár­nej­šom webo­vom preh­lia­da­či) doš­lo tak­mer pred dvo­ma rok­mi. Goog­le vte­dy po­čí­tal s je­ho pri­már­nym vy­uži­tím pre net­boo­ky, kto­rých pre­da­je v tom ča­se eš­te rást­li. To sa však zme­ni­lo po príc­ho­de tab­le­tu iPad. Od­vte­dy do­pyt po men­ších lap­to­poch s dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie kle­sá. Aj nap­riek to­mu však Goog­le po nie­koľ­kých od­kla­doch na­po­kon sľú­bil, že sa pr­vých net­boo­kov s Chro­me OS doč­ká­me v po­lo­vi­ci toh­to ro­ka a vy­da­nie sta­bil­nej ver­zie to­mu nao­zaj nas­ved­ču­je.

V po­sled­ných nie­koľ­kých me­sia­coch Goog­le tes­to­val Chro­me OS na vlas­tnom net­boo­ku CR48 Chro­me s 12,1-pal­co­vým dis­ple­jom, štan­dar­dnou klá­ves­ni­cou, väč­ším touc­hpa­dom, 3G, Wi-Fi štan­dar­dom 802.11, webo­vou ka­me­rou a ba­té­riou s osem­ho­di­no­vou vý­dr­žou. Tí, kto­rí ma­li mož­nosť vy­skú­šať si CR48 s OS Chro­me, bo­li z je­ho vlas­tnos­tí skôr roz­pa­či­tí. Goog­le má však jas­no. Ve­rí, že vý­rob­co­via bu­dú mať o sys­tém s 15-se­kun­do­vým spúš­ťa­ním, dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie a jed­no­duc­hým roz­hra­ním zá­ujem.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter