TOP 10 najsťahovanejších aplikácií Android (15. týždeň 2011)

Android1.jpg Pri­ná­ša­me vám ďal­ších top 10 naj­sťa­ho­va¬nej­ších ap­li­ká­cií An­droid za mi­nu­lý týž­deň. Do pr­vej de­siat­ky sa dos­ta­li uži­toč­né ap­li­ká­cie ako Re­gi­na 3D Laun­cher, Bat­te­ry Ca­lib­ra­tion a ve­ľa her­ných no­vi­niek, ako sú Drag Ra­cing, Don­key Jump ale­bo Crash Mu­tant Is­land.

Re­gi­na 3D Laun­cher
No­vý laun­cher pre An­droid s čis­to 3D gra­fic­kým roz­hra­ním. Re­gi­na 3D laun­cher po­núk­ne na va­še po­te­še­nie vzru­šu­jú­ce a dy­na­mic­ké 3D pros­tre­die, kto­ré po­sky­tu­je po­dob­né fun­kcie, na aké ste zvyk­nu­tí z na­tív­ne­ho laun­che­ra, a pri­dá­va aj nie­čo na­vy­še. Jej fun­kcie ča­ka­jú len na va­še vy­skú­ša­nie.

Regina_3D_1.jpg Regina_3D_2.jpg

QR kód

Regina_3D_QR.jpg

Bat­te­ry Ca­lib­ra­tion (ROOT)
Ak pat­rí­te med­zi tých, kto­rí čas­to me­nia ROM vo svo­jom smar­tfó­ne, po­tom by ste ma­li ve­dieť, že po flas­ho­va­ní sa od­po­rú­ča na­no­vo ka­lib­ro­vať ba­té­riu. Po­užiť ju mô­že­te aj v prí­pa­de, ak má­te po­cit, že An­droid neu­ka­zu­je správ­nu hod­no­tu ka­pa­ci­ty ba­té­rie. Po­mo­cou ap­li­ká­cie Bat­te­ry Ca­lib­ra­tion je to te­raz veľ­mi jed­no­duc­hé.

Battery_Calibration_1.jpg Battery_Calibration_2.jpg

QR kód

Battery_Calibration_QR.jpg

An­droick
Pre všet­kých fut­ba­lo­vých fa­nú­ši­kov je tu an­droi­do­vá ap­li­ká­cia An­droick, kto­rá vám pri­ne­sie ak­tuál­ne sprá­vy z vy­bra­ných zá­pa­sov spo­lu s po­drob­ný­mi in­for­má­cia­mi o tí­moch, hrá­čoch a iných.

Androick_1.jpg Androick_2.jpg

QR kód

Androick_QR.png

Drag Ra­cing
No­vá pre­te­kár­ska hra s náz­vom Drag Ra­cing je na An­droid Mar­ke­te. Ten­to­raz si vy­skú­ša­te svo­ju schop­nosť pre­rad­zo­vať rých­los­ti na drá­he v šprin­toch.

Drag_Racing_1.jpg

QR kód

Drag_Racing_QR.jpg

Pa­ra­di­se Is­land
Hra je ur­če­ná všet­kým mi­lov­ní­kom sl­nka a mo­ra. Od­rea­guj­te sa od prá­ce a po­stav­te si svoj vlast­ný sl­neč­ný os­trov.

Paradise_Island.jpg

QR kód

Paradise_Island_QR.jpg

Ultra Voi­ce Chan­ger
Zá­bav­ná ap­li­ká­cia na zme­nu hla­su s rôz­ny­mi efek­tmi – he­lium, vče­la, ro­bot, po­sad­nu­tý a ďal­šie.

Ultra_Voice_Changer_1.jpg Ultra_Voice_Changer_2.jpg

QR kód

Ultra_Voice_Changer_QR.jpg

ClockQ – di­gi­tal clock wid­get
Jed­no­duc­hé di­gi­tál­ne ho­di­ny v po­do­be wid­ge­tu na va­šu ploc­hu. Ho­di­nám mô­že­te nas­ta­viť far­bu, font, prieh­ľad­nosť, tieň a iné.

ClockQ_1.jpg ClockQ_2.jpg

QR kód

ClockQ_QR.jpg

Don­key Jump
Do­ká­že so­már ská­kať? V no­vej hre Don­key Jump áno, do­kon­ca do­ká­že aj lie­tať. Vy­skoč­te naj­vyš­šie, ako to len ide, a zís­kaj­te naj­vyš­šie skó­re!

Donkey_Jump_1.jpg Donkey_Jump_2.jpg

QR kód

Donkey_Jump_QR.jpg

HA­LO: Mo­bi­le Edi­tion MMORPG
Vy­tré­nuj si vlast­ný cha­rak­ter v on-li­ne hre HA­LO: Mo­bi­le Edi­tion MMORPG a vy­bu­duj ar­má­du ka­ma­rá­tov na po­ra­ze­nie nep­ria­teľ­ských síl. Pri­poj sa k ďal­ším ti­sí­com hrá­čov úpl­ne za­dar­mo.

HALO_1.jpg HALO_2.jpg

QR kód

HALO_QR.png

Crash Mu­tant Is­land
Dob­rod­ruž­ná hra so zná­mou po­sta­vič­kou z hry Crash Ban­di­coot.

Crash_Mutant_Island_1.jpg Crash_Mutant_Island_2.jpg

QR kód

Crash_Mutant_Island_QR.jpg

Zdroj: mo­jan­droid.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter