Zoner Photo Studio 13: Trinástka by chcela dospieť

Fir­ma Zo­ner už pra­vi­del­ne kon­com ro­ka pric­hád­za na trh s no­vou ver­ziou svoj­ho sof­tvé­ru Zo­ner Pho­to Stu­dio, ten­to­raz s po­ra­do­vým čís­lom 13. K Zo­ne­ru som sa dos­tal pr­výk­rát pred pár rok­mi. Skúš­ka úp­ra­vy fo­tog­ra­fie a nas­le­do­va­lo rých­lo tr­pké od­in­šta­lo­va­nie. Čo mi pre­ká­ža­lo na pr­vom mies­te, bo­la níz­ka rých­losť reak­cií. Te­raz po dl­hšom ča­se vý­vo­ja toh­to pro­duk­tu som netr­pez­li­vo oča­ká­val, ako ob­sto­jí tri­nás­tka v mo­jich ná­ro­koch fo­tog­ra­fa a zá­ro­veň gra­fic­ké­ho fo­to­ma­ni­pu­lá­to­ra.

Stiah­nu­tie trial ver­zie s www.zo­ner.cz bo­lo bez­prob­lé­mo­vé a rých­le po­dob­ne ako in­šta­lá­cia. Nas­le­do­va­lo vlo­že­nie ak­ti­vač­né­ho kľú­ča a moh­lo sa za­čať tes­to­va­nie. In­šta­lá­cia bo­la reali­zo­va­ná na PC AMD At­hlon 64 X2 Dual Co­re 5600+, ATI Ra­deon HD 4600, RAM 3 GB, 32-bi­to­vým Win­dows 7 a s pri­po­je­ným tab­le­tom Wacom In­tous 4M.

foto1.jpg

Čo je no­vé?
O no­vých fun­kciách prog­ra­mu sme už in­for­mo­va­li v tla­čo­vej sprá­ve. Tak len v rých­los­ti pri­po­me­niem. V pr­vom ra­de je to na­tív­na po­dpo­ra 64-bi­to­vých sys­té­mov a po­dpo­ra viac­jad­ro­vých pro­ce­so­rov. Spo­lu s op­ti­ma­li­zá­ciou pa­mä­te a ze­fek­tív­ne­ním niek­to­rých al­go­rit­mov by tie­to no­vin­ky ma­li urýc­hliť prá­cu s prog­ra­mom. Mar­ke­ting spo­loč­nos­ti uve­rej­nil a roz­ší­ril aj ta­buľ­ko­vé vý­sled­ky zrýc­hle­nia spra­co­va­nia for­má­tu RAW. Ta­ké­to ta­buľ­ky oby­čaj­ne pre mňa nep­red­sta­vu­jú sme­ro­daj­nú hod­no­tu. Ako sa ďa­lej do­čí­ta­te, aj v tom­to prí­pa­de sú to jed­noú­čel­ne prip­ra­ve­né in­for­má­cie.

Ma­ji­te­lia kva­lit­nej­ších mo­ni­to­rov sa po­te­šia po­dpo­re zob­ra­zo­va­nia v 10-bi­to­vej fa­reb­nej hĺbke v Edi­to­re a RAW kon­ver­to­re. Ak má­te dva mo­ni­to­ry, mô­že­te zob­ra­ziť vy­bra­ný sú­bor z Pries­kum­ní­ka na dru­hom mo­ni­to­re.

Z no­vých fun­kcií po­te­šia bo­ha­té mož­nos­ti trie­de­nia, nap­rík­lad za­ují­ma­vá je voľ­ba trie­de­nia po­dľa sú­rad­níc GPS.

Pri­bu­dol re­tu­šo­va­cí šte­tec, kto­rý do­ká­že po­dob­ne ako klo­no­va­cia pe­čiat­ka od­strá­niť ob­jekt s tým, že ok­ra­jo­vé ob­las­ti pris­pô­so­bí oko­liu.

Mo­dul Správ­ca po­skyt­ne fo­tog­ra­fo­vi všet­ko, na čo si len pri ma­na­žo­va­ní fo­tog­ra­fií spo­me­nie
Po spus­te­ní prog­ra­mu, kto­ré je veľ­mi sviž­né, sa zob­ra­zí mo­dul Správ­ca. Do­ved­na má­me k dis­po­zí­cii 4 mo­du­ly: Správ­ca, Preh­lia­dač, Edi­tor, RAW. Správ­ca po­nú­ka nao­zaj kom­for­tné mož­nos­ti na prá­cu s ar­chí­vom fo­tog­ra­fií. Zo­rien­to­val som sa v ňom veľ­mi rých­lo, keď­že pros­tre­die ako­by z oka vy­pad­lo iné­mu, mnou po­uží­va­né­mu správ­co­vi fo­tog­ra­fií, a to AC­DSee.

Na­vi­gá­tor má tri mó­dy – Prie­čin­ky, Ka­ta­lóg, Ob­ľú­be­né. V pr­vom mó­de vi­dí­me kla­sic­kú stro­mo­vú štruk­tú­ru prie­čin­kov, v dru­hom mó­de sa fo­tog­ra­fie auto­ma­tic­ky roz­triedia na zá­kla­de in­for­má­cií z EXIF-u. Po­sled­ný mód po­nú­ka rých­ly prís­tup k naj­čas­tej­šie po­uží­va­ným fo­tog­ra­fiám. Na­čí­ta­nie náh­ľa­dov fo­tog­ra­fií vo for­má­te JPG je rých­le. Na mo­je prí­jem­né prek­va­pe­nie prog­ram ne­mal prob­lé­my rých­lo na­čí­tať aj prie­či­nok s náh­ľad­mi fo­tog­ra­fií vo for­má­te RAW.

Mož­nos­ti us­po­ria­da­nia ale­bo filtro­va­nia fo­tog­ra­fií sú nad­mie­ru bo­ha­té a in­tui­tív­ne. Ak vlas­tní­te fo­toa­pa­rát, kto­rý do­ká­že uk­la­dať sú­rad­ni­ce GPS do fo­tog­ra­fií, v prog­ra­me si mô­že­te trie­diť sním­ky na zá­kla­de toh­to kri­té­ria ale­bo vy­hľa­dať fo­tog­ra­fie zho­to­ve­né v oko­lí ur­či­tej lo­ka­li­ty. Sú­rad­ni­ce GPS mô­že­te vkla­dať do fo­tog­ra­fie aj ma­nuál­ne cez Goog­le­Maps ale­bo Ma­py.cz.

foto2.jpg

Od ma­na­žé­ra fo­tog­ra­fií oča­ká­vam z ča­su na čas, aby do­ká­zal rých­lo prip­ra­viť ga­lé­riu fo­tog­ra­fií – al­bum HTML. Fo­tog­ra­fie z rôz­nych ro­din­ných ak­cií pri veľ­kom po­čte ne­má zmy­sel zmen­šo­vať a doos­tro­vať kaž­dú oso­bit­ne, pre­to oča­ká­vam, že s tý­mi­to fun­kcia­mi si auto­ma­ti­ka prog­ra­mu po­ra­dí us­po­ko­ji­vo. Pre­ve­ril som si te­da tú­to fun­kcio­na­li­tu. Zo­ner po­nú­ka via­ce­ro šab­lón pre al­bu­my HTML, a to tak vlas­tné, ako aj zná­me ga­lé­rie dru­hých strán Sim­ple­Viewer, Po­stCar­dViewer atď. Vy­ge­ne­ro­va­né al­bu­my vy­ze­ra­li at­rak­tív­ne a fo­tog­ra­fie po zmen­še­ní prog­ram doos­tril na mo­ju spo­koj­nosť. V tom­to oh­ľa­de som bol nad­mie­ru spo­koj­ný. Ok­rem spo­mí­na­ných fun­kcií má­me k dis­po­zí­cii eš­te mno­hé ďal­šie uži­toč­né po­môc­ky. Ak ra­di vy­tvá­ra­te fo­tog­ra­fie HDR, skla­dá­te pa­no­rá­my ale­bo vy­tvá­ra­te mo­der­né 3D fo­tog­ra­fie, Zo­ner vy­chád­za v ús­tre­ty aj ta­kým­to po­uží­va­te­ľom.

foto3.jpg

Špe­cia­li­tou a no­vin­kou je mul­tiexpo­zí­cia, kto­rá sa mô­že po­užiť na od­strá­ne­nie ob­jek­tov z fo­tog­ra­fie, čo vy­uži­je­te nap­rík­lad pri od­strá­ne­ní ľu­dí z oko­lia ne­ja­kej bu­do­vy na zá­kla­de roz­die­lov vo fo­tog­ra­fiách, ale­bo ak chce­te vy­tvo­riť efek­tnú mul­tiexpo­zí­ciu, kde je je­den člo­vek vo fo­tog­ra­fii na rôz­nych mies­tach a v rôz­nych pó­zach. Tou­to me­tó­dou sa dá eli­mi­no­vať aj šum, ak na­fo­tí­te v rých­lom sle­de nie­koľ­ko fo­tog­ra­fií za se­bou a prog­ram na zá­kla­de roz­die­lo­vých al­go­rit­mov do­ká­že vy­hod­no­tiť, čo do fo­tog­ra­fie ne­pat­rí.

V ne­pos­led­nom ra­de tu je po­pu­lár­na mož­nosť pub­li­ko­vať svo­je vý­tvo­ry na Fa­ce­boo­ku, Flic­kri a Pi­ca­se.

Mo­dul Správ­ca nao­zaj po­skyt­ne fo­tog­ra­fo­vi všet­ko, na čo si len pri ma­na­žo­va­ní fo­tog­ra­fií spo­me­nie, a to s vy­so­kým kom­for­tom.

Mož­nosť pri­de­ľo­va­nia hod­no­te­nia k fo­tog­ra­fiám je po­hodl­ná
V dru­hom mo­du­le Preh­lia­dač si fo­tog­ra­fie mô­že­me pre­ze­rať na ce­lej ob­ra­zov­ke. Te­da op­ra­vu­jem – sko­ro na ce­lej. Len čo som bol v pre­ze­ra­com mó­de, chcel som si fo­tog­ra­fiu zob­ra­ziť na ce­lej ob­ra­zov­ke. Ikon­ka, kto­rá v bub­lin­ko­vej po­mo­ci uka­zu­je, že sa mô­že­me prep­núť do „ce­lej ob­ra­zov­ky“, však len skry­la hor­ný pás ok­na, v kto­rom sa nac­hád­za­jú štan­dar­dné ov­lá­da­cie pr­vky, ako mi­ni­ma­li­zo­vať , za­vrieť ok­no, a roz­tiah­la prog­ram cez spod­nú liš­tu hlav­né­ho pa­ne­la. No, zrej­me kaž­dý má­me inú pred­sta­vu o tom, čo je ce­loob­ra­zov­ko­vý re­žim. Je­di­ná mož­nosť je spus­tiť pre­mie­ta­nie klá­ve­som F3. Naš­ťas­tie aj v tom­to re­ži­me pre­mie­ta­nia mô­že­me na klik­nu­tie pra­vým tla­čid­lom my­ši pri­ra­diť fo­tog­ra­fii hod­no­te­nie.

To je len je­di­ná drob­ná vý­čit­ka v tom­to mo­du­le. Pri­de­ľo­va­nie hod­no­te­nia fo­tog­ra­fií je inak po­hodl­ne dos­tup­né na pra­vej hor­nej čas­ti, po­dob­ne aj mož­nosť pri­de­ľo­va­nia fa­reb­ných zna­čiek fo­tog­ra­fiám. Tá­to voľ­ba pri­ra­de­nia fa­reb­ných zna­čiek je pre mňa no­vin­ka. Za­tiaľ som si vy­sta­čil s hod­no­te­ním fo­tog­ra­fií pri pre­ze­ra­ní sys­té­mom od 1 do 5. Ta­kým­to spô­so­bom si po fo­te­ní ľah­ko ozna­čím naj­lep­šie fo­tog­ra­fie a po­tom z nich vy­be­rám fi­nál­ne sním­ky do spra­co­va­nia.

foto4.jpg

Zo­ner ani v tri­nás­tej ver­zii pria­mo ne­pod­po­ru­je vrstvy
Dos­tá­va­me sa k dô­le­ži­té­mu mo­du­lu, a to k edi­to­ru fo­tog­ra­fií. K no­vin­kám pat­rí nás­troj gu­ma a re­tu­šo­va­cí šte­tec. Kým fun­kcia nás­tro­ja gu­ma je jas­ná, re­tu­šo­va­cí šte­tec slú­ži na od­strá­ne­nie drob­ných ar­te­fak­tov a pra­cu­je po­dob­ne ako klo­no­va­cia pe­čiat­ka, ale ok­ra­je re­tu­šo­va­nia pris­pô­so­bí cie­ľo­vej ob­las­ti. Pri po­rtrét­nej fo­tog­ra­fii je to na od­stra­ňo­va­nie drob­ných ne­do­ko­na­los­tí ple­ti veľ­mi uži­toč­ný nás­troj a ču­du­jem sa, že pri­šiel na svet až v tej­to tri­nás­tej ver­zii.

Pri­bu­dol aj vý­be­ro­vý šte­tec, čo je vlas­tne rých­la mas­ka. Ta­kým­to spô­so­bom vlas­tne mô­že­te pra­co­vať ako­by s dvo­ma vrstva­mi. Zo­ner ani v tri­nás­tej ver­zii pria­mo ne­pod­po­ru­je vrstvy. To je pre mňa veľ­ké skla­ma­nie. Na po­kro­či­lú fo­to­ma­ni­pu­lá­ciu za­bud­ni­te. Aj nap­riek to­mu­to fak­tu dr­vi­vá časť fo­tog­ra­fic­kej ko­mu­ni­ty si vy­sta­čí s úp­ra­va­mi do jed­nej vrstvy v kom­bi­ná­cii s po­uži­tím akej­si pseu­dop­ra­cov­nej vrstvy.

foto5.jpg

Tab­let som si mu­sel pri prá­ci v edi­to­re v nas­ta­ve­niach troc­hu pris­pô­so­biť, aby sa sprá­val tak, ako som zvyk­nu­tý. Kon­krét­ne fun­kciu Zoom – zväč­še­nie a zmen­še­nie fo­tog­ra­fie. V Zo­ne­ri je im­pli­cit­ne nas­ta­ve­né, aby pri po­uži­tí ko­lies­ka tab­le­tu aj my­ši sa vy­ko­nal prec­hod med­zi ob­ráz­ka­mi. To ne­bol prob­lém, ne­pá­či­lo sa mi však, že pri nás­tro­joch, v kto­rých sa vy­sky­tu­je šte­tec (šte­tec, efek­to­vý šte­tec, žeh­lič­ka, gu­ma…), som ne­mo­hol vy­vo­lať po­hodl­ne tla­čid­lom na pe­re tab­le­tu (ale­bo pra­vým kli­kom my­ši) kon­texto­vú ta­buľ­ku s pa­ra­met­ra­mi, ako je prie­mer štet­ca, prieh­ľad­nosť atď. Mu­sel som sa pre­sú­vať k hor­nej čas­ti pa­ne­la nas­ta­ve­ní nás­tro­ja a tam reali­zo­vať zme­nu.

Na reak­cie si v mo­du­le RAW po­čká­te aj nie­koľ­ko se­kúnd
Ot­vá­ram fo­tog­ra­fiu vo for­má­te RAW. Hneď ma pri­ví­ta upo­zor­ne­nie, že ob­rá­zok je iba v náh­ľa­do­vej kva­li­te a od­po­rú­ča­jú mi nain­šta­lo­vať ko­dek od vý­rob­cu, te­da pre­po­je­nie s ap­li­ká­ciou Ado­be DNG Con­ver­ter, kto­rá sa po­sky­tu­je za­dar­mo. Od­kli­ká­vam OK na dô­kaz, že be­riem na ve­do­mie. Hneď sia­ham po nás­tro­ji Kriv­ky. Skú­šam sa hrať s kriv­ka­mi. Reak­cie na zme­nu kriv­ky sú ones­ko­re­né. No nič. Aj tak ne­mám zá­ujem up­ra­vo­vať náh­ľa­do­vú kva­li­tu. Mu­sím stiah­nuť od­po­rú­ča­nú ap­li­ká­ciu, az­da to bu­de lep­šie. Po nain­šta­lo­va­ní kon­ver­to­ra sa mi zdá, že ope­rá­cie s RAW sú o nie­čo rých­lej­šie, ale aj tak je to všet­ko aké­si tr­ha­né. Po kaž­dom preh­nu­tí kriv­ky nas­tá­va pres­toj na spra­co­va­nie. Je­di­ná mož­nosť, čo mi ako-tak po­mô­že, je pra­co­vať bez náh­ľa­du v pl­nom roz­lí­še­ní. Za­čí­nam byť pek­ne mr­zu­tý. Ne­viem si pred­sta­viť zlo­ži­tej­šie edi­tá­cie, kde by som mu­sel ča­kať na reak­ciu po kaž­dej mo­jej ak­cii. Ako zis­ťu­jem ďa­lej, po­dob­né ones­ko­re­nia sa vy­sky­tu­jú v ce­lom mo­du­le RAW. Či už ide o po­su­nu­tie fa­reb­né­ho od­tie­ňa, doos­tre­nia, expo­zí­cie, ale­bo do­kon­ca vy­vá­že­nia bi­elej, kde som pri zme­ne ča­kal na reak­ciu v roz­med­zí 4-7 se­kúnd! Tak to­to nie, pá­ni zo Zo­ne­ru. S tým­to sa ne­dá se­rióz­ne pra­co­vať. Ne­mám po­ru­ke 64-bi­to­vý ope­rač­ný sys­tém, ale pev­ne dú­fam, že tam je rých­losť spra­co­va­nia RAW om­no­ho vy­ššia.

Video:


Ak zvá­žim všet­ky mož­nos­ti, kto­ré Zo­ner Pho­to Stu­dio 13 po­nú­ka, a po­rov­nám s je­ho ce­nou, dos­tá­va­me po­zo­ru­hod­ný nás­troj na sprá­vu a edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií. Ne­ču­du­jem sa, že ten­to čes­ký pro­dukt si na­šiel ne­ma­lé množ­stvo po­uží­va­te­ľov. Na­ši či­ta­te­lia sa mô­žu te­šiť na no­vý se­riál vi­deo­tu­to­riálov z pros­tre­dia toh­to prog­ra­mu. Už čos­ko­ro!

Zdroj: ep­ho­to.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter