Najnovší InfraStruXure Software Management 6.2 prináša zvýšenie efektivity a zjednodušuje správu infraštruktúry dátových centier

APC.JPG Spo­loč­nosť APC by Schnei­der Elec­tric, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ na­pá­ja­nia a chla­de­nia kri­tic­kých ap­li­ká­cií, ozna­mu­je ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru pre sprá­vu dá­to­vých cen­tier Infra­Struxure Ma­na­ge­ment Software Por­tfo­lio 6.2. Ino­vo­va­né rie­še­nie ob­sa­hu­je ak­tua­li­zá­cie Infra­Struxure Cen­tral Mo­ni­to­ring Sui­te a Infra­Struxure Ope­ra­tions Sui­te, no­vin­kou je aj in­teg­rá­cia s VMware vSphe­re 4.1. No­vá ver­zia sof­tvé­ru pri­ná­ša ot­vo­re­nú plat­for­mu kom­pa­ti­bil­nú s pro­duk­ta­mi rôz­nych do­dá­va­te­ľov, kto­rá kom­plexne pok­rý­va sprá­vu dá­to­vých cen­tier a umož­ňu­je IT pro­fe­sio­ná­lom up­ra­vo­vať, pre­vádz­ko­vať a kon­tro­lo­vať svo­ju fy­zic­kú infra­štruk­tú­ru, pri­čom zá­ro­veň sys­te­ma­tic­ky za­bra­ňu­je zly­ha­niu ľud­ské­ho fak­to­ra.

“Na­šim pri­már­nym cie­ľom je po­môcť spo­loč­nos­tiam navr­ho­vať a čo naj­efek­tív­nej­šie ria­diť infra­štruk­tú­ru svo­jich dá­to­vých cen­tier, ako aj zvý­šiť ús­po­ru ener­gie a maxima­li­zo­vať vy­uži­tie zdro­jov,” ho­vo­rí Soe­ren Jen­sen, vice­pre­zi­dent di­ví­zie Da­ta Cen­ter Software spo­loč­nos­ti APC – člen sku­pi­ny Schnei­der Elec­tric. ”Ak­tua­li­zá­cia rie­še­nia Infra­Struxure Ma­na­ge­ment Software Por­tfo­lio a in­teg­rá­cia so sys­té­mom VMware vSphe­re pri­ná­ša no­vú fun­kcio­na­li­tu – nap­rík­lad pre­po­je­nie fy­zic­kej infra­štruk­tú­ry s vir­tuál­nym pros­tre­dím. No­vá fun­kcio­na­li­ta napĺňa po­žia­dav­ky na­šich zá­kaz­ní­kov na neob­me­dze­né mož­nos­ti ria­de­nia dá­to­vých cen­ter a cel­ko­vé zvy­šo­va­nie ener­ge­tic­kej efek­ti­vi­ty a sú­čas­né zni­žo­va­nie nák­la­dov.

Infra­Struxure Ope­ra­tions Sui­te 6.2 po­nú­ka roz­ší­re­né mož­nos­ti sprá­vy sie­tí a dis­po­nu­je aj no­vým sys­té­mom re­por­to­va­nia, kto­rý pri­ná­ša kom­plex­ný preh­ľad o vy­uži­tých a dos­tup­ných sie­ťo­vých ka­pa­ci­tách. Vďa­ka oboj­smer­nej in­teg­rá­cii s VMware vSphe­re, mô­že zá­kaz­ník lo­ka­li­zo­vať fy­zic­kú po­lo­hu vir­tuál­ne­ho za­ria­de­nia a v prí­pa­de prob­lé­mov s na­pá­ja­ním či chla­de­ním ale­bo pri prob­lé­moch s pros­tre­dím fy­zic­kej infra­štruk­tú­ry, sa vir­tuál­ne za­ria­de­nia pre­su­nú zo za­siah­nu­té­ho hos­ti­teľ­ské­ho server­a do zdra­vých hos­ti­teľ­ských server­ov, aby bo­la za­cho­va­ná ich nep­retr­ži­tá dos­tup­nosť.

Ďal­šou no­vin­kou, ten­to­raz v rám­ci Infra­Struxure Ope­ra­tions Sui­te 6.2 je mož­nosť nas­ta­ve­nia Infra­Struxure rie­še­ní je­di­ným klik­nu­tím vďa­ka nás­tro­ju Infra­Struxure De­sig­ner, kto­rý umož­ňu­je ino­va­tív­ne di­zaj­no­va­nie a kon­fi­gu­rá­ciu dá­to­vých cen­tier. Tá­to no­vá fun­kcia umož­ňu­je auto­ma­tic­ky di­zaj­no­vať mies­tnosť, roz­mies­tne­nie vy­ba­ve­nia, ako aj chla­dia­cich a na­pá­ja­cích sú­čas­tí z Infra­Struxure De­sig­ner do Infra­Struxure Ope­ra­tions. Infra­Struxure Cen­tral Mo­ni­to­ring Sui­te 6.2 po­nú­ka zá­kaz­ní­kom mo­ni­to­ro­va­cí sys­tém dá­to­vých cen­tier v reál­nom ča­se, kto­rý je ih­neď na­sa­di­teľ­ný, pri­čom sa je mož­né ov­lá­dať ho z ľu­bo­voľ­né­ho mies­ta. Na­vy­še je in­teg­ro­va­teľ­ný s iný­mi ria­dia­ci­mi sys­té­ma­mi ako kon­so­li­do­va­ný re­por­ting, kto­rý po­nú­ka jed­no­du­chý prís­tup ku všet­kým re­por­tom na jed­nom das­hboar­de, vrá­ta­ne his­to­ric­kých in­for­má­cií zo sen­zo­rov, ži­vot­nos­ti ba­té­rií, zá­ťa­že UPS za­ria­de­ní, ka­ta­ló­gu za­ria­de­ní a kva­li­te pros­tre­dia. Ďal­šie no­vé fun­kcie za­hŕňa­jú pro­jek­ciu bu­dú­cich tren­dov, kto­rá zá­kaz­ní­kom umož­ní od­had­núť bu­dú­ce sme­ro­va­nie na zá­kla­de his­to­ric­kých dát, ako aj pris­pô­so­bi­teľ­né aler­ty, kto­ré po­mô­žu or­ga­ni­zá­cii sa zla­diť s plat­ný­mi IT pro­ces­mi. Infra­Struxure Cen­tral 6.2 za­hŕňa Infra­Struxure nás­troj pre sprá­vu pre­su­nov Infra­Struxure Ma­na­ge­ment Mig­ra­tion Uti­li­ty, kto­rý umož­ňu­je ply­nu­lý pre­sun in­for­má­cií z rie­še­nia Infra­Struxure Infra­Struxure Ma­na­ger do rie­še­nia Infra­Struxure Cen­tral 6.2.

Infra­Struxure Ma­na­ge­ment Software por­tfo­lio 6.2 roz­ši­ru­je už exis­tu­jú­cu po­nu­ku slu­žieb o Infra­Struxure Cen­tral Con­fi­gu­ra­tion, kto­ré­ho úče­lom je skva­lit­niť in­šta­lá­ciu za­ria­de­ní a zdo­ko­na­liť kon­fi­gu­rá­ciu ap­li­ká­cií. Infra­Struxure Ener­gy Ef­fi­cien­cy Con­fi­gu­ra­tion je no­vá služ­ba, kto­rá us­mer­ňu­je ap­li­ká­ciu pre ús­po­ru ener­gie – Infra­Struxure Ener­gy Ef­fi­cien­cy Ap­pli­ca­tion a uka­zu­je efek­ti­vi­tu vy­uží­va­nia ener­gie a ana­ly­ti­ku pod­sys­té­mov. Tá­to služ­ba ta­kis­to po­nú­ka ak­tua­li­zo­va­ný Infra­Struxure ad­mi­nis­trá­tor­ský tré­ning pre ad­mi­nis­trá­to­rov Infra­Struxure sof­tvé­ru.

Infra­Struxure Ma­na­ge­ment Software Por­tfo­lio 6.2 bez­prob­lé­mo­vo fun­gu­je spo­lu s ria­dia­ci­mi sys­té­ma­mi a za­ria­de­ním dá­to­vých cen­tier od rôz­nych do­dá­va­te­ľov. Viac in­for­má­cií o Infra­StruXure Por­tfo­lio Ma­na­ge­ment Software 6.2, náj­de­te na ad­re­se www.apc.com/software. Pre ak­tua­li­zo­va­nú ver­ziu kon­tak­tuj­te tech­nic­kú pod­po­ry pros­tred­níc­tvom http://www.apc.com

Zdroj: APC by Schneider ElectricOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter